Wp/tzm/ⵙⵉⵏⵜⴰⵍ

< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵙⵉⵏⵜⴰⵍ

ⵙⵉⵏⵜⴰⵍ (sintel ⵙ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ) ⵏⵜⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⵓ ⵙ ⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⴱⵓ ⴽⵕⴰⴹ ⵓⴳⴳⵓⴳⵏ, ⵉⵜⴼⵙⵔ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2010, ⵜⴼⵔⵙⵜ ⵜⵉⵎⵙⴽⵉⵔⵜ ⵏ ⴱⵍⴰⵏⴷⵔ ⴷ ⵉⴳⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⵏⴰⴼ ⵜⴰⵡⴰⵔⴳⵉⵜ ⵏ ⵉⵍⵡⴰⵏⴱⵉⴳ ⴱⴰⴽ ⴱⴰⵏⵉⵢ.

ⵙⵉⵏⵜⴰⵍ
ⵙⵉⵏⵜⴰⵍ ⴷ ⴰⴱⴰⵜⵔⵓⵔ ⵏⵏⵙ
ⴰⴱⴰⵜⵔⵓⵔ ⵖ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵙⵉⵏⵜⴰⵍ
ⵙⵉⵏⵜⴰⵍ

ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵙⵉⵏⵜⴰⵍEdit

ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵙⵉⵏⵜⴰⵍ