Wp/tzm/ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴻⴷ ⵡⵉⵙ 6

< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴻⴷ ⵡⵉⵙ 6

ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴻⴷ ⵡⵉⵙ 6 ⴷ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⴽⵔⴰⴹ ⵙⴳ ⵉⴳⵍⵉⴷⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵄⵍⴰⵡⵢⵏ, ⵉⵍⵓⵍ ⴳ ⵡⴰⵙ ⵏ 21 ⵖⵓⵛⵜ 1963

ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴻⴷ ⵡⵉⵙ 6

ⵜⴰⵎⵖⵔⴰ edit

ⵢⵜⴰⵀⵍ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ 6 ⵙ ⵜⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵙⴰⵍⵎⴰ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 21 ⵎⴰⵔⵙ 2002, ⴷⵉ ⵉⵖⵔⴻⵎ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ, ⴳⵉⵏ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵖⵔⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ 12 ⴷ 13 ⴷ 14 ⵙⴳ ⵢⵓⵍⵢⵓ 2002 ⴷⵉ ⵕⴱⴰⵟ

ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ edit

  • ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ
  • ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⴰ ⵅⴰⴷⵉⵊⴰ