Wp/tzm/ⵎⴰⵡ ⵜⵙⵉ ⵜⵓⵏⴳ

< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵎⴰⵡ ⵜⵙⵉ ⵜⵓⵏⴳ

ⵎⴰⵡ ⵜⵙⵉ ⵜⵓⵏⴳ (ⵙ ⵜⴰⵛⵏⵉⵡⵉⵜ:毛泽东) ⵉⵍⵓⵍ ⴳ 26 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 1893 ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴳ 9 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 1976 ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵛⵓⵢⵓⵄⵉ ⴰⵛⵉⵏⵡⵉ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1935 ⴰⵔ ⵎⴰ ⵉⵎⵎⵓⵜ. ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⵖⴰⵔ ⴰⵄⵙⴽⵔⵉ ⴰⵛⵉⵏⵡⵉ. ⵖⵓⵔⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ، ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵉⵔⴱⴰⵜⵉⵏ ⵙⴳ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⴳⴰⵏ ⵛⵢⴰⵏⴳ ⵛⵉⵏⴳ ⴷ ⵙⵉⵏ ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⵔⴱⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ، ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⵎⵏⵖⵉ (ⵍⵃⵔⴱ) ⵏ ⴽⵓⵔⵢⴰ، ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵙⵓⵖⵍ (ⵍⵎⵓⵜⵔⵊⵉⵎ) ⴰⵔⵓⵙⵉ ⴷⵉ ⴱⵉⴽⵉⵏ.

ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⵔⵜEdit

ⵉⵍⵓⵍ ⵎⴰⵡ ⵜⵛⵉ ⵜⵓⵏⴳ... ⴷⵉ 26 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 1893 ⴷⵉ ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵀⵢⵓδⵏ ⵙⴳ ⴱⴰⴱⴰⵙ ⴰⵎⴽⵔⴰⵣ ,ⵍⵍⵉⵖ ⵖⵓⵔⵙ ⵜⴰⵎ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵜⴱⴷⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴰⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵏⴳ ⴷⴰⵔⴰⵜ ⴰⵢⵢⵓⵔⵏ ⵙⴳ ⵎⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ ,ⵜⴰⴹⵕ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴱⴷⵓ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ، ⵡⴰⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵉⵜⵄⵔⴼ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵀⵏⵏⴰ (ⵜⵙⵜⴰⵇⵔ) ⵜⴳⴰ ⵇⴰⵄⵉⴷⴰ ⵏ ⵉⵎⵏⵖⵉ (ⵍⵃⵔⴱ) ⴳⵔⴰⵙⵏ ⵜⵙⵔⴰⴳ ⵍⴼⵓⴹⴰ ⵜⵖⴰⵎⴰ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⵖⵎⴽⴰⵏ ⴰⵔ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1949. ⵉⵔⴰ ⵎⴰⵡ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴹ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵉⴽⵛⵎ ⵙ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⴱⵉⴽⵉⵏ ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1918 ⵖⵉⵏ ⴰⴳ ⵉⴳⴰ ⴰⵛⵢⵓⵄⵉ ،ⵉⴳ ⴰⴼⴰⵙⵉ ⴳ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⵏⵏⵙ ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1920 ⵢⵓⵎⵣ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⴽⵙⵉⵜ ⵉⵜⵄⵚⵚⴱ ⴰⵎ ⵉⴷ ⵎⵔⴰⵡ (ⵍⵄⴰⵛⴰⵔⴰⵜ) ⵏ ⵉⵛⵉⵏⵡⵉⵢⵏ ,ⴷⵉ ⵢⵓⵏⵢⵓ 1921 ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵙⵉⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵙⴷⵓⵙⵏ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵛⵢⵓⵄⵉ ⴷⵉ ⵛⴰⵏⵀⴳⴰⵢ. ⵢⵍⵍⴰ ⴷⵉⵙ ⵙ ⵉⵎⵉⴽⴽ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵖⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1937.

ⵜⴰⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵏⵏⵙEdit

ⴷⵉ ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⴰ ⵢⵓⵎⵏ ⵎⴰⵡ ⴱⵍⵍⵉ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⴳⵉⵏ ⵉⵎⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⴷⵉ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ، ⵢⵜⵜⴰⴼⵇ ⴷ ⴽⴰⵔⵍ ⵎⴰⵔⴽⵙ ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1925 ⵉⴱⴷⴷⴻⵍ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵏⵏⵙ ⴷⴰⵔⴰⵜ ⵎⴰⴷ ⴱⴷⴷⴻⵍⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ، ⵢⵉⴰⵜⴰⵎⴷ ⵎⴰⵡ ⴼ ⵉⵎⴽⵔⴰⵣⵏ ، ⴰⵙⵎⴰⵇⵇⵍ ⵏⵏⵙ ⵢⵍⵍⴰ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵖⴰⴼ ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵢⵔⵣⴰ . ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⵎⴰⵡ ⴼ ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵍⵎⴼⵀⵓⵎ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵙ ⵜⵛⵢⵓⵄⵉⵜ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ "ⵙ ⵜⴰⵎⴰⵡⵉⵜ" ⵉⴳⴰ ⴳⵔ ⵜⴰⵛⵢⵓⵄⵉⵜ ⵏ ⵏⵓⵍⵉⵏ ⴷ ⵎⴰⵔⴽⵙ. ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ (ⵉⵅⴷⵎ) ⵖⴰⴼ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ (ⵍⵉⵜⵉⵃⴰⴷ) ⴰⵙⵓδⵢⵉⵜⵉ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵖⵔ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⵙ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ.