Wp/tzm/ⵎⴰⵍⵟⴰ

< Wp‎ | tzmWp > tzm > ⵎⴰⵍⵟⴰ

ⵎⴰⵍⵟⴰ (ⵙ ⵜⵎⴰⵍⵟⵉⵜ:Repubblika ta' Malta) ⴷ ⵜⴰⵏⴰⵡⴽⵜ ⵜⵓⴷⴷⵉⵙⵜ ⵙⴳ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵓⵎⵉ ⵇⴰⵔⵏ ⴳⵓⴷⵉⵛ,ⵎⴰⵍⵟⴰ,ⴽⵓⵎⵓⵏⴰ.

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵎⴰⵍⵟⴰ

ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜEdit

 
ⵜⴰⴽⴰⵔⴹⴰ ⵏ ⵎⴰⵍⵟⴰ

ⵜⵍⵍⴰ ⵎⴰⵍⵟⴰ ⵙⴳ ⵜⴰⵎⵎⴰ ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ ⴷⵉ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵎⴰⵛⴰ ⵙⴳ ⵜⴰⵎⵎⴰ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⴷⵉ ⵓⵔⵓⵒⵒⴰ, ⵉⵟⴰⵍⵢⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉⵢⵓⴷⵙⵏ ⵉ ⵎⴰⵍⵟⴰ ⵙⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵔⵓⴱⴰ, ⴷ ⵜⵓⵏⵙ ⴷ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵙⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ. ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰ ⵜⵙⵓⴷⵙ ⵙⴳ 3 ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵉⵜⵓⵣⴷⵖⵏ ⵏⵉⵜⵏⵉ :ⵎⴰⵍⵟⴰ, ⴳⵓⴷⵛ ⴷ ⴽⵓⵎⵓⵏⴰ. ⴷ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵓⵔ ⵜⵓⵣⴷⵖⵏⵉⵏ ⴳⴰⵏ : ⴽⵓⵎⵓⵏⴰⵜ ,ⴼⵉⵍⴼⵉⵍⴰ, ⴷ ⵜⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵔⴰⴱⴹ ⴱⵓⵍⵓⵙ.

ⴰⵏⵣⵡⵉEdit

ⴰⵏⵣⵡⵉ ⵏ ⵎⴰⵍⵟⴰ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⴰⵏⵣⵡⵉ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ ⵜⴰⵍⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴰⵖⵍⵜ ⵜⵍⵍⴰ ⴰⴳⴰⵔ 12 ⴷ 26 ⵜⴰⴼⵙⵏⴰ (ⵜⴰⵙⴽⴼⵍⵜ) ⵙⵉⵍⴰⵙⵢⵓⵣ(°ⵧC), ⴷ ⵓⵏⵥⴰⵔ ⵉⵜⴰⵡⴹ ⴰⵔ 500 ml ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⵙ .

ⵉⵎⵣⴷⴰⵖEdit

ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵎⴰⵍⵟⴰ ⴷ 400000 ⵏ ⵜⴳⴰⵢⵢⵓⵜ, ⵎⴰⵛⴰ ⵜⴰⵏⵥⵥⵉ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵡⴹ ⴰⵔ ⴰⵜⵜⴰⵢⵏ 1200 ⵏ ⵜⴳⴰⵢⵢⵓⵜ ⴷⵉ Km2, ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴰⵊⵊⵓⵎⴰ (surface) ⵏ ⵎⴰⵍⵟⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⵥⵢⴰⵏⵜ, ⵜⴰⵡⴹ ⴰⵜⴰⵢⵏ, 94% ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰ ⵣⴷⵖⵏ ⴷⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ, ⴷ ⴰⵜⴰⵢⴰ ⵏ 5% ⵏ ⵉⴱⵕⴰⵏⵉⵢⵏ,

ⴰⵙⴳⴷEdit

ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵃⵉⵜ ⴷ ⴰⵙⴳⴷ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵎⴰⵍⵟⴰ. ⵎⴰⵛⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴷⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜEdit

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵍⵟⵉⵜ ⴰⴳⴰⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵏ ⵎⴰⵍⵟⴰ, ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⴰⵎⵎⵉⵜ(ⴰⴼⵔⵓ-ⴰⵣⵢⴰⵜⵉⴽ) ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⴷ ⴰⵜⴰⵢⵏ 60%ⵙⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰ ⴰⵥⵓⵔ ⵏⵏⵙ ⴷ ⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉ ⴷ ⵛⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴰⵡⴰⵍⵉⵏ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵉⵏ. ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵍⵟⵉⵜ ⵜⴰⵔⵉ ⵙ ⵉⵙⵙⴽⵉⵍⵏ ⵉⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵢⵏ. ⵰

ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰEdit

General information

ⴰⵏⵢⵓⴷⴷⵓ