Wp/zgh/ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ

< Wp‎ | zgh
(Redirected from Wp/tzm/ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ)
Wp > zgh > ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ

ⵜⴳⴰ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ ⵉⵛⵜ ⵙⴳ ⵜⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⴰⵟⵍⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ,ⵜⵓⵙⴰⴷ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⴰ ⴷⵉ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵰ⵜⴳⴰ ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ , ⴰⵔ ⵜⵉⵏⵉⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴱⵍⵍⵉ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵉⴷⴷⴰⴷ ⵙⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴽⵙⴰ ⴰⵔ ⵉⴽⵙⵙⴰ ⴷⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵅⵎⵉ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⴰ.

ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ

ⵜⴰⴷⵎⵙⴰEdit

ⵜⴱⴻⴷⴷ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰ ⵏ ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ ⵅⴼ ⵜⴰⴽⵔⵣⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⵜⵢⵜ

ⵜⴰⴽⵔⵣⴰEdit

ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴽⵔⵣⴰ ⴰⵔ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ, ⵉⴳⵔ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵓⵍ ⵏ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ ,ⴰⵔ ⵜⵙⵢⴰⴼⵓⵜ ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵙⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⴰⵎ ⴱⴰⵟⴰⵟⴰ ⴷ ⵜⴼⴰⵃ .

ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⵜⵢⵜEdit

 
ⴰⴳⵍⵎⴰⵎ ⵏ ⵡⵉⵡⵉⵏ

ⵜⴻⵜⵡⴰⵙⴻⵏ ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ ⵙ ⵉⴳⵍⵎⴰⵎⴻⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ ⴰⵎ ⵓⴳⵍⵎⴰⵎ ⴰⵣⴳⵣⴰ ⴷ ⵓⴳⵍⵎⴰⵎ ⵉⴼⵉⵖⴻⵔ ,ⵜⴻⵜⵡⴰⵙⴻⵏ ⴰⵢⴹ ⵙ ⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⴰⵎ ⵜⵉⵟ ⵏ ⵎⴰⵔⴱⵉⵄ ⵙ (ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ oumrabia) ⵰⵰ⴷ ⵓⴳⵍⵎⴰⵎ ⵏ ⵡⵉⵡⴰⵏ.