Wp/tzm/ⵄⵓⵎⴰⵔ ⵣⴰⵏⵉⴼⵉ

< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵄⵓⵎⴰⵔ ⵣⴰⵏⵉⴼⵉ

ⵄⵓⵎⴰⵔ ⵣⴰⵏⵉⴼⵉ ⵉⵍⵓⵍ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 18 ⵢⵓⵏⵢⵓ 1976 ⴷⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵉⵡⵍ, ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⴷⴰⴷⵙ, ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ (ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ). ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵖⵏⴰⵙ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ, ⴰⵎⴰⵔⵓ, ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⴷ ⵍⵎⴰⵏⴰⴳⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵙⴰⵖⵔⵓ ⵏⵖ ⵙⴰⵖⵔⵓ ⴱⴰⵏⴷ, ⵡⵉⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵎⴰⵍⵍⴰⵍ . ⵉⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⵍⵎⴰⵏⴰⵊⵉⵔ ⴳ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉ Malek mé ⴷ Janice Harrington. ⵄⵓⵎⴰⵔ ⵣⴰⵏⵉⴼⵉ ⵉⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵔⴰ ⴳ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⴰⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵎ ⴰⵖⵎⵉⵙ ⵏ ⵜⴰⵡⵉⵣⴰ, ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, Amazigh Voice, ⵜⴰⵣⵉⵔⵉ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵔⴰ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ, ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵙ ⴽⴽⵓⵣ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵙⴳ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ,ⴷ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵏⴻⵎⵎⵍ ⴳ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵖⵔⴰ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⴷ ⵍⴽⵓⵍⵉⵊ . ⵢⴰⵔⴰ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⴻⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵓⵍⵏ ⵓⵔ ⵜⴰ ⴼⴼⵓⵖⵏ ⵖⵔ ⴰⴳⴰⴷⵉⵣ. ⵢⴰⵔⴰ ⴰⵡⴷ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⴳ ⴰⵏⵙⴰⵜⵏ ⴳ ⴰⵏⵜⵉⵔⵏⴻⵜ ⴰⵎ :

[1][2][3][4][5][6]

  1. www.amazighworld.org
  2. www.tawalt.com
  3. www.tawiza.net
  4. www.kabyle.com
  5. www.kabyle.net
  6. www.monde-berbere.net