Wp/tzm/ⴰⵙⴽⴽⵓⴷ

< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⴰⵙⴽⴽⵓⴷ

ⴰⵙⴽⴽⵓⴷ (théorème) ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵍⴽⵉⵏⵜ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵉⵙⴽⵏ ⵙ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ, ⵜⴳⴰ ⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵏⵜⵉⵎⵜ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓⵖⵙⵔ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⴷⵜ ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵥⵖⵥⵏ ⴰⵎⵥⵥⵓⵍ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⴼⴰⵍ ⵙ ⵉⴳⵊⴷⴰ.

ⴰⴷ ⴷⴰⵢ ⵉⵜⵜⵓⵙⵉⵙⴽⵏ ⵓⵙⴽⴽⵓⴷ, ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ⵜⵉⴷⵜ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵔⴰ ⵜⴳⵜ ⵜⵉⴷⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⴼ ⵉⵙⴽⴰ ⵉⴷⴷⵖ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴽⴰⴷ ⵙ ⵓⴷⵎ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵓⵖⵏ: ⵉⴳ ⵉⴳⴰ A ⵜⵉⴷⵜ ⴰⵡⴷ B ⴰⴷ ⵉⴳ ⵜⵉⴷⵜ ⵙ ⵉⵖⵏⴰⵏ. ⵉⵀⵉ ⵉⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⵙ ⵉ ⵓⵙⵉⵙⴽⵏ ⵏ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⵉⵙⵓⵎⴰⵔ. ⴰⵙⵉⵙⴽⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵓⴷ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵓⵙⵉⵙⴽⵏ ⵏ ⵉⵙ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵉⵏ ⴰⴷ ⵏⴰⴼ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ A ⵜⵉⴷⵜ ⴷ B ⵜⴰⵔ ⵜⵉⴷⵜ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ.

ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⴰⵀⴰ ⵖⵔ ⵓⵙⴽⴽⵓⴷ:

  • ⵜⵓⵙⵔⵉⵙⵜ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰⵏⵜ, ⵜⵉⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵥⴹⴰⵕⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⵓⵎⵓⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⴽⴽⵓⴷ ⵏⵖ ⵜⵉⵏⵏⴰ ⵜⵜⵓⴳⵍⴰⵎⵏⵉⵏ ⵢⴰⴷ.
  • ⵜⵉⵎⵔⴳⴰⵍⵜ, ⵜⵓⵍⴽⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⵙ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴼⴰⴷⴰ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰⵏⵜ.

ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵉⵙⴽⵏ ⵛⵛⵉⵍⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵓⵎⵔ "ⴰⵙⴽⴽⵓⴷ", ⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵎⵓ ⴳ ⵓⵙⴽⴽⵓⴷ ⴰⴷ. ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ ⵓⵙⵏⵎⵍ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵏⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵜ ⵏⴼⴽ ⵉ ⵉⵏⵏⵢⵓⵛ : " ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴰⵡ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵏⵓⴼⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⵉⵙⴽⵏ ⴰⵖⵥⴰⵏ."

ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵎⵢ ⵓⵙⵉⵙⴽⵏ:

  • ⵉⴳⵊⴷⴰ.
  • ⵜⵓⵙⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵓⴷ.
  • ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⵉⵙⴽⴽⵓⴷⵏ ⵢⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵉⵙⴽⵏⵏ.

ⴽⵓ ⵜⴰⴼⵔⴽⴰ ⴳ ⵓⵙⵏⵥⵉ ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⵖⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⴷⴷⴰ ⵜⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵙ ⵉⵍⴳⴰⵎⵏ ⵉⵎⵥⵥⵓⵍⵏ.

ⵜⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵏ ⵜⵓⵍⴽⵉⵏⵉⵏ edit

ⵙ ⵓⵙⵙⵉⵔⵉⵡ, ⵣⵎⵔⵏ ⵉⵏⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵜⵜⵓⵙⵉⵙⴽⵏⵏ ⴰⴷ ⴰⵙⵉⵏ ⴰⵙⵙⴰⵖ "ⴰⵙⴽⴽⵓⴷ". ⵎⴰⵛⴰ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⵉⵥⵍⵉ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵢⵉⵔⵎ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵓⵍⴽⵉⵏⵉⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏⵖ ⴳⴰⵏⵜ ⵉⴷⵙⵏⵜ ⵎⵉ ⴷⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ. ⴷⴰ ⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵉⵎⵢⴰⵍⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⵓⵍⴽⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵙⵏⴰⴽⵉⵏ ⵙ ⵜⵖⵓⵏⵉ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏⵜ :

  • ⴰⵎⵣⵡⴰⵔ: ⵜⵓⵍⴽⵉⵏⵜ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⴰⵙⵎⵎⴰⵥⴰⵍ, ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙ ⵉ ⵓⵙⵉⵙⴽⵏ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵓⴷⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ.
  • ⴰⵍⴽⴰⵎ : ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⴷ ⵉⵜⵜⴼⴼⵖⵏ ⵙ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⵙⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴽⴽⵓⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵉⵙⴽⵏⵏ.
  • ⴰⵙⵓⵎⵔ :ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⴼⵔⴰⵔⵜ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵉⴽⴽ ⴷⴰⵢ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⵖⴰⵏ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵓⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ.
  • ⵜⴰⵖⴹⴼⵜ : ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵉⵍⴰⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵖ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⴷ ⵉⴼⴼⵖ ⵙⴳ ⵓⵙⵏⵥⵉ ⵏⵖ ⵙⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵍⴽⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ.
  • ⵜⵓⵔⴷⴰ : ⴰⵙⵓⵎⵔ ⴰⵎⵓⵙⵏⴰⴽ ⵎⵉ ⵓⵔ ⵏⵙⵙⵉⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ. ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ⴰⵙⴽⴽⵓⴷ ⴰⴷ ⴷⴰⵢ ⵉⵜⵜⵓⵙⵉⵙⴽⵏ.

ⵉⵎⴽ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⴷ ⵏⴻⵏⵏⴰ, ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵉⵔⵉ ⵓⵙⴽⴽⵓⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵙⴽⵏ ⴰⵎⵥⵥⵓⵍ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵙ ⵜⴳⵊⴷⴰ.......