Wp/tzm/ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⵍⵎⴰⴹⵔⵉⴱ

< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⵍⵎⴰⴹⵔⵉⴱ

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⴷⴷⵔⵓ ⴷⵉ ⵓⵣⵎⴰⵔ ⵏ ⵜⴹⵍⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷⵉ 5 ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴷⵉ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴰⴽⴷ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 33 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⴰⴹⵏ ⵏ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⵏ ⵓⴼⵓⵙ, ⴷ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⴷ ⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ. ⵜⵍⵍⴰ ⴷⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰ ⴼⴰⵙⵓ (ⵓⵏⴰⵜⵉⵍ), ⴷⵉ ⵍⴳⴰⴱⵓⵏ (ⴳⴰⴱⵓⵏ ⵜⵉⵍⵉⴽⵓⵎ), ⴷⵉ ⵎⴰⵍⵉ (ⵙⵓⵜⵉⵍⵎⴰ) ⴷⵉ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ (ⵎⵓⵔⵉⵜⵉⵍ). ⵜⴷⵡⵍ ⴷ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵜ ⴷⵉ 2001, ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏⵜⵜⴰⴼ ⵉⵜⵜ ⴷⵉ ⴽⴰⵣⴰⴱⵍⴰⵏⴽⴰ ⴷ ⴱⴰⵔⵉ ⵙⴳ ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2004 ; ⵉⵏⵓⴼⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴱⵉⴱⴰⵏⴷⵉ (53%) ⴷ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ (30%).