Wp/tzm/ⴰⵍⵉ ⴼⴰⵔⴽⴰ ⵜⵓⵔ

< Wp‎ | tzmWp > tzm > ⴰⵍⵉ ⴼⴰⵔⴽⴰ ⵜⵓⵔ

"ⴰⵍⵉ ⴼⴰⵔⴽⴰ ⵜⵓⵓⵔ" ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵅⴰⵜⴰⵔ ⴰⵣⵏⵜⴰⵔ ⴳ ⵓⵣⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⵣⵔⵓⴼⵜ. ⵢⵎⵎⵓⵜ ⴳ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵎⴰⵍⵉ ⴷⴰⵔⵜ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⴰⴳⵣⵣⴰⴼ ⴷ ⵜⵎⴰⴷⵓⵏⵜ.ⴰⵍⵉ ⵉⵍⵓⵍ ⴳ ⴽⴰⵏⴰⵓ ⵉⵇⵇⵉⵎⵏ ⴷⴳⵙ ⵢⵙⵙⴽⵔ ⵜⴰⴽⴰⵜ ⴷ ⵉⵎⵓⵔⵉⴳ ⵏⵏⵙ ⴰⵍⵍⵉⴳ ⵢⵓⵍⵢ ⵉⴳ ⵉⵜⵔⵉ ⴳ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵣⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⴷⵍⴰⵏ. ⵙⵙⵏⵜ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵙ ⵉⵙⵏⴰⴳⴰⵔⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⴷ ⵉⴼⵉⵍⵓⵏ ⵏ ⴱⵍⵓⵙ. ⴰⵍⵉ ⴰⵢⴷ ⴰⵙⵏ ⵢⵏⵏⴰⵏ : " ⵓⵔⵉⴷⴷ ⵖⴰⵙ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵉ ⴰⴳ ⵜⵀⵍⵍⴰⵡ ⵜⴰⵎⵉⵎⵢ" . ⵍⵍⵉⵖ ⴷ ⴷⴰ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵜⵓⵓⵎⴰⵏⵉ ⴷⵢⴰⴱⵜ, ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ ⴷ ⵓⴳⵔⵉⵓⵜ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵢⴰⵏⵏⴰ " ⵜⵓⵓⵎⴰⵏⵉ ⵉⴳⴰ ⴰⵏⴰⵣⵓⵔ ⵙ ⵜⵉⴷⵜ" ⴰⵎⵉⴷ ⵉⵙ ⵏⵜⵜⴰ ⵉⴳⴰ ⵖⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵣⵣⴰⵏ. ⴰⵍⵉ ⵢⴰⵏⵏⵙⵎ ⵡⵉⴷⴰ ⵢⵙⵙⴽⵏ ⴱⵍⵓⵙ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵏ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⴳⴰ ⵏⵛⴽ ⵙⵙⵏⵖ ⵜⵉⵇⵙⵉⵙⵉⵏ, ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵜⴰⵎⵉⵜⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵔⴰⵜ ⴷⴷⵖ. ⴰⵍⵉ ⵢⵙⵙⵓⴼⵖⴷ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⴷⴷⵖ ⴰⵍⴱⵓⵎ ⵏⵙ ⴳ ⵓⵍ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ( ⵉⵏ ⵜⵀ ⵀⴰⵔⵜ ⵓⴼ ⵜⵀ ⵎⵓⵓⵏ) ⵢⴰⵎⵣ ⵖⵉⴼⵙ ⴷⵉⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰⵢ ⵙⴳ ⴳⵔⴰⵎⵢ ⴰⵡⴰⵔⴷⵙ. ⵉⵎⵛ ⴰⵍⵍⵉⵖ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵉ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵓⵣⴰⵡⴰⵏ ⴰⵏⵣⵣⵔⵓⴼ ⴳ ⵎⴰⵍⵉ 2003. ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵓⵓⵎⵓⵓ ⵙⴰⵏⴳⴰⵔ, ⴷ ⵉⵏⴰⵔⵉⵡⵏ ⴷ ⴱⵍⴰⵛⴽⴼⵉⵔ, ⵢⵔⵣⵎⴷ ⵉⵀⵍⵍⴰⵍⵏ ⵉ ⵡⵉⵢⵢⴰⴷ ⴰⴷ ⴷⵉⵖ ⵙⴼⴷⵏ ⵉⵎⵛⵛⵛⵓⵜⵏ ⵉ ⵉⵊⵡⴰⵡⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⴰⴼ ⴰⴷ ⵏⵉⵙⵉⵍ. ⴰⵍⵉ ⴰⴷ ⵜⵙⵡⵓⵏⴼⵓⴷ ⴳ ⵓⵎⴰⵍⵓ ⵏ ⵓⴱⴷⴰ.

Ali Farka Toure

ⴰⵍⴱⵓⵎⴰⵜEdit