Wp/tzm/ⴰⵍⴱⵔⴻⵛⵜ ⴷⵓⵔⵔ

< Wp‎ | tzmWp > tzm > ⴰⵍⴱⵔⴻⵛⵜ ⴷⵓⵔⵔ

ⴰⵍⴱⵔⵛⵜ ⴷⵓⵔⵔ ⵉⵍⵓⵍ ⴷⵉ ⵏⵓⵔⵎⴱⵔⴳ, ⴷⴳ 21 ⵎⴰⵢⵢⵓ 1471 - ⵢⵎⵎⵓⵜ ⴳ 6 ⵢⴱⵔⵉⵔ 1528), ⴷ ⴰⵎⴽⵍⴰ (ⵃⵉⵏⵜⵔ) ⵢⵔⵏⴰ ⴷ ⴰⵎⵓⵙⵏⴰⴽ (ⵎⴰⵜⵀⵥⵎⴰⵜⵉⵛⵉⵏ) ⴰⵍⵎⴰⵏⵉ. ⵍⵇⴷⵉⵛⴰⵜ-ⵏⵏⵙ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⵔⵔⴰⵏ-ⵜ ⵎⵛⵓⵕ ⴷⴳ ⵜⵓⵕⵓⴼⵜ ⵇⴱⵍ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴹ 30 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⴷⴷⵓⵔⵜ-ⵏⵏⵙ, ⵢⵔⵏⴰ ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⵜⵜⵡⴰⵍⵉⵏ-ⵜ ⴷ ⴰⵏⴰⵥⵓⵔ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵉⴷⵔⵜ (ⵔⵏⴰⵉⵙⵙⴰⵏⵛ) ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ (ⵏⵓⵔⴷ) ⵏ ⵜⵓⵕⵓⴼⵜ. ⴷüⵔⵔ ⵉⴳⴰ-ⴷ ⵜⵓⴳⵏⵉⵡⵉⵏ ⵢⵇⵇⵏⵏ ⵖⵔ ⵡⵙⵖⴰⵏ (ⴷⴷⵉⵏ), ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴽⵍⴰ (ⵃⵉⵏⴷⵔ) ⵜⵓⴳⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⴷⵎⴰⵏⵏ ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏ, ⵢⵔⵏⴰ ⵉⴳⴰ-ⴷ ⵜⵓⴳⵏⵉⵡⵉⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵏⵙ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵏⵜⵜⴰ. ⴷüⵔⵔ ⵢⵍⵍⴰ ⴷⴰⵖⵏ ⵉⵏⵇⵇⵛ-ⴷ ⵜⵓⴳⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⴼ ⵢⵉⵖⵉⵔ (ⵏⵏⵃⴰⵙ), ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵉⵏⵊⵊⵕ ⵜⵓⴳⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⴼ ⵡⵙⵖⴰⵔ. ⴷⴳ ⵢⵏⵇⴰⵛⵏ-ⵏⵏⵙ ⵏ ⵡⵙⵖⴰⵔ ⵓⵎⵉ ⵙⵎⵎⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⴳⴳⴰⵔⵓⵜ [ⴰⵃⵓⵛⴰⵍⵢⵃⵙ] (ⴷⴳ 1498), ⴷüⵔⵔ ⵢⵍⵍⴰ ⵎⴰⵣⴰⵍ-ⵉⵜ ⵢⵜⵜⴹⴰⴼⴰⵔ ⴰⵖⴰⵏⵉⴱ ⴰⴳⵓⵜⵉ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⴷⴳ ⵍⵇⴷⵉⵛ-ⵏⵏⵙ. ⵎⴰⵛⴰ, ⴷⴳ ⵍⵇⴷⵉⵛⴰⵜ ⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ, ⵢⴹⴼⵔ ⴰⵖⴰⵏⵉⴱ ⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ. ⵜⵉⴼⵍⵡⵉⵢⵉⵏ-ⵏⵏⵙ (ⵜⴰⴱⵍⴰⵓ) ⵎⵛⵓⵕⵏ ⴰⵎ ⴰⵎⵏⴰⵢ, ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵛⵉⵟⴰⵏ (ⴷⴳ 1513), ⵙⴰⵉⵏⵜ ⵊⵔⵓⵎ ⴷⴳ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ-ⵏⵏⵙ (1514) ⴰⴽⴽⴷ ⵎⵍⵏⵛⵓⵍⵉⴰ ⵉ (1514) ⵊⴱⴷⵏⵜ-ⴷ ⵍⵡⵍⵀⴰ ⵏ ⵢⵉⵣⴰⵖⴰⵏⵏ (ⵛⵔⵉⵜⵉⵇⵓⵙ) ⵢⵔⵏⴰ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴰⵢ ⴷ- ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴼⵍⵍ-ⴰⵙⵏⵜ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵉⵏⵓⵎⴰⴽ-ⵏⵙⵏⵜ. ⴷüⵔⵔ ⵉⴳⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖⵏ ⵜⵉⴽⵍⴰ ⵙ ⵡⴰⵎⴰⵏ. ⵜⵉⴼⵍⵡⵉⵢⵉⵏ-ⵏⵏⵙ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⴷ ⴰⵢⴷⴳ ⴷ-ⵉⵚⵡⵡⵔ ⵉⵎⵥⵔⵉⵢⵏ (ⵃⴰⵢⵙⴰⴳⵙ), ⵢⵔⵏⴰ ⴷüⵔⵔ ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⵏⵓⵥⴰⵔ ⵓⵕⵓⴼⵉⵢⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵚⵡⵡⵔⵏ ⵉⵎⵥⵔⵉⵢⵏ. ⴷⴰⵖⵏ, ⵉⵇⴷⴷⵉⵛⵏ-ⵏⵏⵙ ⴷⴳ ⵡⵏⵔⴰⵔ ⵏ ⵡⵏⵊⴰⵕ ⵏ ⵡⵙⵖⴰⵔ ⴷ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵢⵙⵏⵔⵏⴰⵏ ⵎⵍⵉⵃ ⵜⴰⵥⵓⵔⵉ-ⴰ ⴷⴳ ⵍⵇⵔⵓⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴹⴼⵔⵏ. ⴷüⵔⵔ ⵢⵍⵍⴰ ⵢⵙⵙⵏ ⵉⵏⵓⵥⴰⵔ ⵉⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵢⵏ ⴷ ⵢⵍⵙⴰⵥⵔⵉⵢⵏ (ⵀⵓⵎⴰⵏⵉⵙⵜⵙ) ⴰⵍⵎⴰⵏⵉⵢⵏ, ⴷⵖⴰ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⴰⵙ-ⵉⵍⴷⵢⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵙⵙⴽⵛⵎ ⴰⵖⴰⵏⵉⴱ ⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⴷⴳ ⵜⵙⵉⴷⵔⵜ (ⵔⵏⵏⴰⵉⵙⵙⴰⵏⵛ) ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⵓⵕⵓⴼⵜ. ⵙⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏⵉⴹⵏ, ⴷüⵔⵔ ⵢⵓⵔⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖⵏ ⵉⵇⴷⴷⵉⵛⵏ ⵖⴼ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ. ⴰⵍⴱⵔⵛⵜ ⴷüⵔⵔ ⵢⵎⵎⵓⵜ ⴷⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵏⵓⵔⵎⴱⵔⴳ.

ⴰⵍⴱⵔⴻⵛⵜ ⴷⵓⵔⵔ