Wp/tzm/ⴰⵍⴱⵏⵙⵉⵔ

< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⴰⵍⴱⵏⵙⵉⵔ

ⴰⵍⴱⵏⵙⵉⵔ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵖ ⵉⵏⵎⵖⵓⵔⵏ ⵏ ⵔⵡⴰⵢⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⵥⵔⵔⴰ ⵙⵓⵙ, ⵏⵉⵖⴷ ⴰⴽⵡ ⵍⵎⵔⵔⵓⴽ. ⵉⵍⵓⵍ ⵖ ⵜⵎⵙⵓⵍⵜ ⵖ ⵜⴰⵇⴱⵉⵍⵜ ⵏ ⵉⵍⴱⵏⵙⵉⵔⵏ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵏ 1937. ⵎⴰⴷ ⵢⴰⴷ ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵉⵎⵣⴳⵉⴷⴰ, ⵉⴽⵙ ⵓⵍⵍⵉ, ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⴽⵡ ⵉⵏⴳⴳⵡⴰ ⵏⵏⵙ, ⵉⵜⵜⵓⵜ ⵙ ⵓⵎⴰⵔⴳ. ⵍⵍⵉⵖ ⴰⵔ ⵏ ⵉⵜⵜⵉⵎⵖⵓⵔ ⵙ ⵉⵎⵉⴽ, ⵢⵓⴼⴰⵏ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⵉⵣⴷâⵔ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵏⴳⵉⴷⵉ ⴷ ⵉⵏⴷâⵎⵏ ⵏ ⵓⵀⵃⵡⴰⵛ, ⵎⴽⴰⵏ ⵏⵏⵉⵜ ⴰⴼ ⴷ ⵉⵜⵜⴼⵓⵖ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵏⴷâⵎ ⵖ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⵏ. ⵓⵔ ⵉⵣⵔⵉ ⵢⴰⵜ ⵙ ⵉⵖ ⵉⴷⴷⴰ ⵉⴽⵛⵎ, ⴰⴼⴰⴷ ⵢⵉⵙⵉⵏ ⵉ ⵔⵔⵉⴱⴰⴱ ⵍⵍⵉ ⵢⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵖ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏ ⵔⵔⴰⵢⵙ, ⵙ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵀⵃⵎⴰⴷ ⴰⵎⵏⵜⴰⴳ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵡⴰⵀⵔⵓⵛ. ⵎⴰⴷ ⵢⴰⴷ ⵉⵣⵣⵔⵉ ⵢⴰⵏ ⴽⵔⴰⴷ ⵉⵙⴳⴳⵡⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵢⴰⴷ, ⵉⴷⴷⴰ ⵙ ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴳⵉⵙ ⵣⵖ 1961 ⴰⵔ 1964, ⵎⴰⵛⴰ ⵢⵓⵙⵉ ⵉⴷⵙ ⵜⴰⴳⵣⵣⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴳ, ⵓⵔ ⵜⵉⵏ ⵜⵙⵎⵢⵓⵔ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵓⵣⵡⴰⴳ. ⵢⵓⵔⵔⵉ ⴷ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵙ ⵎⵔⵔⵓⴽ ⵉⴽⵛⵎ ⵉ ⵜⵉⵔⵔⵓⵢⵙⴰ, ⵉⵙⵜⵉ ⴰⴷ ⴳⵉⵙⵏⵜ ⵉⵙⴽⵔ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ. ⵣⵖ 1965 ⴰⴷ ⵉⵙⴰⵜ ⴰⵔ ⴷ ⵉⵙⴼⴼⴰⵖ ⵜⵉⵙⴼⵉⴼⵉⵏ. ⵎⴽⵍⵉ ⵢⴳⴰ ⴰⵏⴷâⵎ ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⴰⵡⴰⵍ, ⵓⵔ ⵉⴽⴽⵉ ⵢⴰⵜ ⵙ ⵉⵖ ⵢⴳⴰ ⵔⵔⴰⵢⵙ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵙⵙⴰⵏⵏ, ⵉⵙⴽⵔ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⵖ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵓⵎⴰⵔⴳ. ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴽ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⴷ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵛⵍⵀⵟⵢⵏ, ⴰⵔ ⵉⵣⵔⴰⵢ ⵖ ⵍⵉⴷⴰàⴰ. ⴰⴼⵍⵍⴰ ⵡⴰⵡⴰⵍ, ⵢⴳⴰ ⵔⵔⴰⵢⵙ ⵎⵓⵀâⵎⵎⴰⴷ ⴰⵍⴱⵏⵙⵉⵔ, ⵏⵖ ⴷⴰⵎⵙⵉⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⵙ ⵜⵜⴰⵔⴰⵏ ⵖ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵜⵙⴼⵉⴼⵉⵏ ⵍⵍⵉⴷ ⵉⵙⵙⴼⴼⵓⵖ. ⵎⴰⵛⴰ, ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵏ 1969 ⵜⴼⵍⵜ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏⵏⵙ. ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴷⴷⴰ ⴰⴷ ⵉⴽⴽ ⴷⴰⵔⵙⵏ, ⵉⴷⵃⵔⵏ ⵙ ⵜⵓⵎⵓⴱⵉⵍ, ⵉⵔⵃⵣ, ⵉⵖⵡⵉ ⵜⴰⵍⴽⵔⵓⵙⴰⵜ. ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵢⴳ ⴰⴱⵉⴷâⵔ, ⵓⵔ ⵉⴱⴷⵟ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⴳ. ⵉⴷⵃⴼⵔ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏⵏⵙ, ⵢⴰⵛⴽⵉ ⴷ ⴰⴽⵡ ⵉⵣⴷⵖ ⵖ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ, ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⴳⴳⵓⵜⵏ ⵉⵛⵍⵀⵟⵢⵏ. ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵢⵓⵔⴰⵔ ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⴽⵡ ⵡⵉⵢⵢâⴷ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⴷ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ, ⴰⵍⴱⵏⵙⵉⵔ ⵉⵣⵃⵍⵉ, ⵏⴳⵔ ⴰⴽⵡ ⵔⵔⵡⴰⵢⵙ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵏⵏⵙ, ⵙ ⵜⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⵔ ⴼ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ, ⵣⵓⵏ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⵉⵏ ⵓⴳⵔⵏ, ⴷ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍ ⵜ.

ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⴰⵍⴱⴻⵏⵙⵉⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⴻⵎ ⵉⵣêⵍⵉⵏ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⴰⵍⴱⴻⵏⵙⵉⵔ. ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⵙⴻⵏ ⵎⴰⵙ ⵢⴻⴳ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⴳ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴳ ⵍⵍⵉⵖ ⵜ ⵜⴼⴻⵍ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏⵏⴻⵙ, ⵉⵎⵎⴰⵖ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⴼⴻⴽ ⴰⵜⵉⴳ, ⴰⵜ ⵉⵙⵙⴻⴼⴼⴰⵖ ⵖ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵎⴻⵣⵣîⵢⴻⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵜ ⴳⴻⵏ ⵉⵏⴻⴱâⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ. ⵉⵙ ⵓⵔ ⵉⵏⵏⵉ: ⵔⴻⴱⴱⵉ ⵣⵣⴰⵢⴷ ⵍàⴻⵣⵣ ⵉ ⵜⵛⴻⵍⵀîⵢⵜ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ ⴰⵙ ⵍⵉⵖ ⴰⵜⵉⴳ ⵉⵏⵏⴰⵖ ⵙⴰⵡⵍⴻⵖ ⵎⴰⵛ ⴰⵜⵉⴳ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⵉ ⵉⵡⴻⵜⵜⴰ ⵏ ⵉⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ, ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴰⵏⴻⴱâⴷⵜ ⵓⵔ ⵜⴻⴼⴽⵉ ⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵜⵛⴻⵍⵀîⵢⵜ. ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ ⵏⵏⵉⵜ ⵉⵣêⵔⴰ ⵉⵅⴻⴼ ⵏⵏⴻⵙ. ⵉⵙ ⵓⵔ ⵢⵓⵔⴰⵔ, ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⴽⵡ ⵡⵉⵢⵢâⴷ, ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⴷⵉⵜ, ⴷ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵉⵙ ⵓⵔ ⵉⵏⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⵢⴻⴳ ⵢⴰⵏ ⵖ ⵉⵙⴻⵔⴷâⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ, ⴷ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏⵏⴻⵙ, ⵎⴰⵛ ⵓⵔ ⵜ ⴳⵉⵙ ⵢⵉⵡⵉ ⵢⴰⵏ, ⵓⵔ ⵜ ⵉⵣêⵔⵉ ⵢⴰⵏ, ⵓⵔ ⴰⵙ ⵉⵏⵏⵉ ⵢⴰⵏ ⵢⴰⵜ, ⵜⵜⵓⵏⵜ, ⵔⵓⵔⴻⵏⵜ ⴼ ⵜⴻⵙⴳⴰ, ⵣêⵍⵉⵏ ⴰⵙ ⵜⴰⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵉⵖ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵓⵢⴷⵉ ⵖ ⵓⵎⴻⴷⴷⵓⵣ. ⵉⵙ ⵓⵔ ⵉⵣêⵔⵉ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵍⵉⴷⴰàⴰ ⴰⵔ ⵙⵓⵍ ⵜⵣâⵍⵍⴰ ⵖⴰⵙ ⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵀⴰⵍⵉⵎ, ⴷ ⵓⵎ ⴽⴻⵍⵜⵓⵎ, ⴷ ⴰⴱⴷⴻⵍⵡⴰⵀⴰⴱ, ⵉⵣêⵔⴰ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵎⴰⵢⴰⴷ: ⵎⴻⵏ ⵡâⵀⴷ ⵓⵙⵜⵉⵏ ⴰ ⵏⵜⵜⴻⵎⵊⵊⴰⴷ ⴰⴳⴻⵍⵍⵉⴷ ⵓⵍⵍⴰⵀ ⴰⵎⴽ ⵉⵣⴷâⵔ ⴰⴷ ⴰⵅ ⵉⴼⴻⴽ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴷ ⵍⴻⴱⵛⴽⵍîⴷ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴷ ⵎⴰⵢⴰⵏ, ⵓⵔ ⵉⴱêⴷⵉ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⴳ, ⵓⵔ ⵉⴱêⴷⵉ ⴷ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵍⵍⵉⵖ ⵜ ⵉⵜⵜⴰⵔⵓ, ⵉⵙⴻⵔⴼⵓⴼⴻⵏⵜ. ⵉⵙⵙⴻⵏ ⵉⵙ ⵉⵙ ⵓⵔ ⵉⵍⵉ ⴰⵜⵉⴳ ⴷⴰⵔ ⵜⴻⵏⴱâⴷⵜ, ⵎⴰⵛ ⵉⵍⴰⵜ ⵉⵙ ⴷⴰⵔ ⵡⵉⵏⵏⴻⵙ, ⵡⵉⵍⵍⵉⴼ ⴷ ⵉⵍⵓⵍ, ⵡⵉⵍⵍⵉⵙ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ, ⵉⵙⵙⴰⵔ ⵉⴷⵙⴻⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⵉⵎⵎⵉⵎⴻⵏ, ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵜⵎⵔⵔⴻⵜ. ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵛⴻⵇⵇⴰⵏ ⵉⵔⵣêⵎ ⴷ ⵉ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵎⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⴼ ⵔⵔⴰⵢⵙ, ⵉⵣêⵔⴰ ⵙⵉⵙ ⵜⴰⵍⴻⴽⴽⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵏⴻⴱâⴷⴻⵏ, ⵉⴽⴽⴰ ⴰⵖⵣⵓ ⵍⵍⵉⵖ ⵢⵓⵔⴰⵔ ⴼ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⴳⵓⵔⴻⵏ ⵖ ⵓⵙⴻⴳⴳⵡⴰⵙ ⵏ 1982, ⵜⴰⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⴽⴰ ⴰⵜ ⵉⴽⴽⵙⴻⵏ ⵉ ⵜⴰⵢⵢâⴷ ⵍⵍⵉⵖ ⵢⵓⵔⴰⵔ ⴼ ⵜⴰⴷêⵙⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵎⵇⵇⵓⵔⴻⵏ. ⴰⵍⴱⴻⵙⵏⵉⵔ ⵉⵙⴽⴻⵔ ⵜⵉⵎⵉⴷî ⵏ ⵜⴻⵙⴼⵉⴼⵉⵏ, ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 11 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⵖ ⵓⵙⴻⴳⴳⵡⴰⵙ ⵏ 1989 ⵖ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ.