Wp/tzm/ⴰⵃⵎⴰⵙ ⴷⵉⴷⴰⵜ

< Wp‎ | tzmWp > tzm > ⴰⵃⵎⴰⵙ ⴷⵉⴷⴰⵜ

ⴰⵃⵎⴰⴷ ⵃⵓⵙⵙⵉⵏ ⴷⵉⴷⴰⵜ ⵉⵍⵓⵍ ⴳ 1 ⵢⵓⵍⵢⵓ 1918 ⴷⴳ ⵙⵓⵔⴰⵜ, ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⵏ ⴳⵓⵊⴰⵔⴰⵜ, ⵍⵀⵏⴷ - ⵢⵎⵎⵓⵜ ⴳ 8 ⵖⵓⵛⵜ 2005 ⴳ ⴹⵔⵓⵍⴰⵎ, ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴽⵡⴰⵣⵓⵍⵓ-ⵏⴰⵜⴰⵍ, ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵡⵏⵥⵓⵍ) ⴷ ⴰⴷⴰⵄⵉ ⴰⵎⵓⵙⵍⵎ, ⴷ ⴰⵎⴰⵔⴰ ⵢⵔⵏⴰ ⴷ ⴰⵎⵙⴰⵔⴰⴳ (ⵛoⵏⴼⵥⵔⵏⵛⵉⵔ) ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵡⵏⵥⵓⵍ, ⵎⴰⵛⴰ ⵍⴰⵚⵍ ⵏⵏⵙ ⴷ ⴰⵀⵉⵏⴷⵉ. ⴷⴷⴰⵜ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵙ ⵢⵙⴽⴰⵙⵉⵢⵏ (ⴷⵥⴱⴰⵜⵙ) ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵏ ⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵉⵇⵙⵙⵉⵙⵏ ⵉⵎⴰⵙⵉⵃⵉⵢⵏ ⵉⵎⵙⵉⵏⵊⵉⵍⵏ ⵖⴼ ⵍⵇⵓⵔⴰⵏ, ⵜⵉⴱⵉⴱⵍⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵃⵉⵜ. ⴷⴳ 1957, ⴷⴷⴰⵜ ⵢⵙⵙⴱⴻⴷⴷ ⵉⵒⵛⵉ (ⵉⵙⵍⴰⵎⵉⵛ ⵒⵔoⵒⴰⴳⴰⵜⵉoⵏ ⵛⵏⵜⵔ ⵉⵏⵜⵔⵏⴰⵜⵉoⵏⴰⵍ), ⴷ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ. ⴷⴰⵖⵏ, ⴷⴷⴰⵜ ⵢⵓⵔⴰ-ⴷ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⴷⵍⵉⵙⵏ ⵉⵎⵛⵟⵓⵃⵏ ⵖⴼ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵉⵃⵉⵜ, ⴷ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵜⴼⵔⵇ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵉⵒⵛⵉ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵉⵡⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. ⴷⴳ 1986, ⴷⴷⴰⵜ ⵢⵓⵡⵢ ⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴼⴰⵢⵚⴰⵍ ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⴰⵙ-ⵔⵔⴰⵏ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵖⴼ 50-ⵏⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⴰⵢ ⵢⵇⴷⵛ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵣⵔⵄ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ. ⴷⴳ ⵍⵇⴷⵉⵛ-ⵏⵏⵙ, ⴷⴷⴰⵜ ⵢⵄⵔⴹ ⴰⴷ ⵢⴼⴽ ⵉ ⵢⵉⵏⵙⵍⵎⵏ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⴰⵢⵢⵙ ⴰⵔⴰ ⵃⵓⴷⴷⵏ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵙⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⵎⵖⴷⴰⴷⵏ (ⵎⵉⵙⵙⵉoⵏⵏⴰⵉⵔⵙ) ⵉⵎⴰⵙⵉⵃⵉⵢⵏ, ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⵢⵙⵙⵇⴷⴰⵛ, ⴷⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ-ⵏⵏⵙ, ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵉⵃⴰⵣ ⴰⵎⴰ ⴷ ⵉⵏⵙⵍⵎⵏ, ⴰⵎⴰ ⵡⵉⴷ ⵓⵔ ⵏⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵏⵙⵍⵎⵏ.