Wp/tzm/ⴰⵃⵎⴰⴷ ⴱⵏⴱⵉⵜⵓⵔ

< Wp‎ | tzmWp > tzm > ⴰⵃⵎⴰⴷ ⴱⵏⴱⵉⵜⵓⵔ

ⴰⵃⵎⴰⴷ ⴱⵏⴱⵉⵜⵓⵔ ⵉⵍⵓⵍ ⴳ 20 ⵢⵓⵏⵢⵓ 1946 ⴳ ⵎⵜⵍⵉⵍⵉ, ⵜⴰⵖⵔⴷⴰⵢⵜ, ⴷ ⴰⵙⵉⵏⴰⵜⵓⵔ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ. ⴳⵔ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1992 ⴷ 1994, ⵢⵇⴷⵛ ⴷ ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⵔⵓⵊ, ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ, ⴳⵔ 1994 ⴷ 1997, ⴱⵏⴱⵉⵜⵓⵔ ⵢⵇⴷⵛ ⴷ ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ. ⴳⵔ 23 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵕ 1999 ⴰⵔ 26 ⵖⵓⵛⵜ 2000 (ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵙⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⴰⴱⴷⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵓⵜⴼⵍⵉⴽⴰ), ⴱⵏⴱⵉⵜⵓⵔ ⵢⵇⴷⵛ ⴷ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ (ⵍⵃⵓⴽⵓⵎⴰ) , ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ ⴷ ⴰⵍⵉ ⴱⵏⴼⵍⵉⵙ ⴰⵢ ⵜ ⵉⵅⵍⴼⵏ. ⴱⵏⴱⵉⵜⵓⵔ ⵖⵓⵔⵙ ⴰⴷⵓⴽⵜⵓⵕⴰ ⴳ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⵓⵡⵢ ⵙⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵏⵜⵔⵥⴰⵍ ⴳ 1984. ⴳ 2011, ⴱⵏⴱⵉⵜⵓⵔ ⵢⵜⵜⴽⴽⴰ ⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵓⵎⵉ ⵙⵎⵎⴰⵏ ⵜⴰⵎⵙⵉⵙⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴱⴷⴷⵍ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⵓⵜⵓⵔⵏ ⵙⴳ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⴷ ⵉⴱⴷⴷⵍ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵍⵍⵙⴰⵙ.

Template:Wp/tzm/ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ:ⴷⵣⴰⵢⵔ