Wp/tzm/ⴰⴽⴰⵍ

< Wp‎ | tzmWp > tzm > ⴰⴽⴰⵍ

ⴰⴽⴰⵍ ⵉⴳⴰ ⵉⵜⵔⵉ ⵡⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏⵏⴰ ⵉⴹⴼⴰⵔⵏ ⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ. ⴷ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵙⵓⵜⵓⵍⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ. ⴷⴰ ⴰⵙ ⵉⵜⵙⵓⵜⵓⵍ ⵡⴰⵍⴰ ⵏⵜⵜⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏⵏⴰ ⵏⵥⵕⵕⴰ ⵉⴳ ⵉⵙⵎⴰⵢⵢⵓⵔ ⵢⵉⴹ.

ⵜⴰⵡⵍⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⴰⴱⵓⵍⵓ 17
ⴰⵏⵏⴰⴹ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ
ⴰⵎⴷⵍⵓ ⵖ ⵡⴰⴽⴰⵍ
ⴰⴽⴰⵍ ⵖ ⵖⵉⵢⵢⵉⴹ

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢEdit

ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴳ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 4,467 ⵎⵉⵍⵢⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ. ⵙⴳ ⵍⵍⵉⵖⴷ ⵉⴼⴼⵓⵖ ⵉⵎⵉⴽ ⵏ ⵡⴰⴽⴽⵓ ⵙⴳ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⵢⵉⵜⵜⵉ ⵣ ⴳⵉⵣ. ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵚⵎⵉⴹ ⵉⴼⵔⴽⴽⵉ ⵏ ⵓⴼⵍⵍⴰ. ⵔⴰⴷ ⵜⵉⵜ ⵜⴼⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵙⵓⵜ ⵢⴰⴹⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵔⴰⵙ ⵜⵜⵉⴷ ⵍⴽⵎⵏ ⵉⵏⴷⴽⴽⵉⴽ ⵢⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⴼⴰ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴱⴰⴷⵍ ⵓⴷⵎ ⵏⵏⵙ. ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵢⵙⴽⴰⵔ ⴳ ⵍⵎⵍⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⵓⵔ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵢⴰⵜ..

ⴰⴽⴰⵍ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖEdit

ⵖⵓⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⴽⴰⵍ ⴰⴼ ⴰⵢ ⵜⵎⴰⵖ ⵢⴰⵏ ⵏⵜⵜ ⴷ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵏⵙ. ⴰⴽⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⴽⴽⵔⵣⵏ ⴷ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵣⴷⴰⵖⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰ ⴳ ⴷⴷⴻⵔⵏ. ⵉⴳⴰ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵖⵓⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵜⵙⵜⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ (ⵜⴷⴰⴼⴰⵄⵏ) ⵎⴳⴰⵍ ⵉⵕⵓⵎⵉⵢⵏ, ⴷ ⵉⴼⵉⵏⵉⵇⵉⵢⵏ, ⴰⵄⵔⴰⴱⵏ , ⵉⴼⵔⴰⵏⵙⴰⵡⵉⵢⵏ...

ⵥⵕ ⴰⵡⴷEdit

ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⴰⵢⵓⵔ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⴽⵜ