Wp/tzm/ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ ⴰⵄⵔⴰⴱ

< Wp‎ | tzmWp > tzm > ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ ⴰⵄⵔⴰⴱ

ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ ⴰⵄⵔⴰⴱ ⵏⵉⵖ ⴰⴳⴻⵎⵎⴰⵢ ⴰⵔⴰⵎⵉ ⴷ ⴰⴳⴻⵎⵎⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⴻⴹⵏⵉ ⴰⵎ ⵜⴰⴼⴰⵔⵙⵉⵜ, ⵓⵔⴷⵓ, ⴷ ⴱⴰⵛⵜⵓ. ⴰⴳⴻⵎⵎⴰⵢ ⴰⵄⵔⴰⴱ ⵉⵜⴰⵔⵉ ⵣⴻⴳ ⵓⴼⵓⵙⵉ ⵖⴻⵔ ⵓⵥⴻⵍⵎⴰⴹ, ⵍⵍⴰⵏ ⵖⴻⵔ-ⵙ 28 ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⴻⵏ ⴷⵉ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ, 32 ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⴻⵏ ⴷⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⵙⵉⵜ, ⴷ 38 ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⴻⵏ ⴷⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵔⴷⵓ.

ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ ⴰⵄⵔⴰⴱ