Wp/tzm/ⴰⴳⴳⵓⵔ:ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ

< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⴰⴳⴳⵓⵔ:ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ

ⴰⴳⴳⵓⵔ ⵏ ⵜⴰⴼⵍⵙⴰⴼⵜ

ⵜⴰⴼⵍⵙⴰⴼⵜ (ⵙⴳ φιλοσοφία, ⴼⵉⵍⵓⵙⵓⴼⵢⴰ, ⵙ ⵜⴰⵢⵓⵏⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵣⵉⴽ, ⵉⵜⵜⵓⵅⴻⵍⵇⴻⵏ ⵙ ⵖⵓⵔ φίλⵄιν, « ⵃⴻⵎⵎⴻⵍ » ⴰⴽⴽ-ⴷ σοφία, « ⵍⴻⴽⵢⴰⵙⴰ, ⵜⴰⵎⵓⵙⵏⵉ », ⵉⵀⵉ ⵍⵎⴰⵄⵏⴰ-ⵙ ⴷ « ⵍⴻⵃⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵍⴻⴽⵢⴰⵙⴰ ») ⴷ ⴰⵃⴻⴱⴱⴻⵔ ⴰⴼ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵍⴻⵃⵡⴰⵢⴻⴳⵯ ⴰⵎ ⴷⵓⵏⵏⵉⵜ, ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵡⵓⵎⴷⴰⵏ, ⵉⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⴷⴻⵜⵜ, ⵜⴰⵃⵓⵙⴽⵉ, ⴰⴽⴽ-ⴷ ⵍⵅⵉⵔ ⴰⵜ ⵜⵜⵡⴰⴼⴻⵏⵜ.

  Tsnm izd...

ⵉⴱⵏ ⵔⵓⵛⴷ Averroèsⵉⵍⵓⵍ ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1126 ⴷⵉ ⴽⵓⵔⴷⵓ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ, ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴷⵉ 10 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 1198 ⴷⵉ ⵎⴰⵔⴰⴽⵓⵛ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵕⵕⵓⴽ. ⵜⵉⴽⵜⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴼ ⵎⴰ ⵢⵓⵔⴰ ⵓⴼⵍⵓⵙⵓⴼ ⴰⴳⵔⵉⴽⵉ 'Aristote', ⵜⵜⵓⵙⴻⵇⵍⴻⵏⵜ ⵖⵔ ⵜⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1230. ⵉⵙⵎⵏⴰⵏ ⵜⴰⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵜⴰⵔⵉⵙⵜⵓⴽⵔⴰⵜⵉⵜ ⴰⴽⵡ ⵜⴰⵏⵙⵍⴻⵎⵜ (ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ). ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⵉⵙⴽⵛⵎⵏ ⵉⴷⵍⴻⵙ ⴰⴳⵔⵉⴽⵉ ⴷ ⵡⴰⵄⵔⴰⴱ ⵖⵔ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵓⵎⴰⵍⵓ. ⴰⵎⵙⴻⴹⵔⵓ ⵉⵙⵓⵔⴰ ⴰⵎⴰⵚⵔⵉ ⵢⵓⵙⴼ ⵛⴰⵀⵉⵏ ⵉⵙⵡⵡⵓⵔⵉ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴼⴻⵍⵍⴰⵙ ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1997, ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙ 'Le destin'.

  ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ

ⴰⴳⵓⵜⵉⵏⵓⵙ

  ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⵉⵥⵉⵍⵏ

ⵓⴳⵓⵙⵜⵉⵏ ⵏ ⵀⵉⵒⵓⵏ ⵏⵖ ⵙ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ (Saint Augustin ). ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⴼⵓⵍⵓⵙⴼⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ. ⵉⵍⵓⵍ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⴰⵖⴰⵙⵜ ⴷⵉ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ (ⵖⵉⵍⴰ ⵙⵓⵇ ⴰⵀⵔⴰⵙ ⵖ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⵣⵢⵔ) ⴰⵙ ⵏ 13 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 354 ⵙ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵙⵙ 31 ⴽⵟⵓⴱⵔ 1304 ⵉⵜⵜⵓⵎⴹⴰⵍ ⴳ 28 ⵖⵓⵛⵜ 430 ⴷⵉ ⵀⵉⵒⵓⵏ (ⵖⵉⵍ ⵄⵏⵏⴰⴱⴰ ⴷⵉ ⴷⵣⴰⵢⵔ). ⴰⵢⵜ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴳⴰⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵎⴰⵛ ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⵉⴱⴱⴰⵙ ⵉⴹⴼⵔ ⵉⵔⵓⵎⵉⵢⵏ ⵏⵖ (ⴰⴼⵔⵉⵇⵇⵉⵢ ⴰⵔⵓⵎⵉ), ⵉⵏⵏⴰⵙ ⵓⵀⵓ (ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵇⵉⵢⵜ ⵉⵍⵉⵍⵍⵉⵏ). ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵔⴰ ⵙ ⵜⴰⵍⴰⵜⵏⵉⵜ ⵉⴳ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⴽⴽⵓⵥ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵜⴰⵔⵓⵎⵉⵜ ⴳ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ. ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴳⵕⵕⴰⵎ ⴰⵔⵓⵎⵉ ⵙ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ (Saint) ⵓⴳⵓⵙⵜⵉⵏ, ⴰⴳⵕⵕⴰⵎ ⵓⵎⴱⵔⵡⴰⵙ , ⴰⴳⵕⵕⴰⵎ ⵊⵉⵔⵓⵎ ⵙ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ (Saint Jérôme), ⴰⴳⵕⵕⴰⵎ ⴳⵔⵉⴳⵡⴰⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ (Goéguire Ier ) ⴷ 33 ⵟⴰⵍⴱ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵜⴰⵔⵓⵎⵉⵜ. ⵉⴽⴰⵜⵓⵍⵉⴽⵉⵢⵏ ⴷⴰ ⴱⴷⴷⴰ ⵙⴽⴰⵔⵏ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵟⵟⴰⵍⵜ ⵏⵙ ⴽⵓ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 28 ⵖⵓⵛⵜ (15 ⵖⵓⵛⵜ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ). ⴰⵢⵜ ⵓⵔⵜⵓⴷⵓⴽⵙ ⵏⵜⵜⵏⵉⵏ ⴷⴰⵙ ⵙⴽⴰⵔⵏ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ 15 ⵢⵓⵍⵢⵓ (2 ⵖⵓⵛⵜ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ)

  ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

Meta-Wiki
ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵉⴳⴳⵓⵔⵏ
Commons
ⴰⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵏ ⵎⵉⴷⵢⴰ
Wikispecies
ⵜⴰⴼⵍⵙⴰⴼⵜ