Wp/tzm/ⴰⴳⴳⵓⵔ:ⴰⵎⵕⵕⵓⴽ

< Wp‎ | tzmWp > tzm > ⴰⴳⴳⵓⵔ:ⴰⵎⵕⵕⵓⴽ
Wikipedia-logo-v2.svg
ⴰⵏⵙⵓⴼ ⵉⵙⵙⵓⵏ ⴷⵉ ⵡⵉⴽⵉⵒⵉⴷⵢⴰ

Asenfaṛ n tasanayt tilellit i zemrem ad sileɣem


Ansuf Yiswen Ɣer Wikipedia
Asenfaṛ n tasanayt tilellit i zemrem ad sileɣem
146 772 imagraden s Teqvaylit, nebɣa kteṛ !
Asimwas 1 yulyuz n 2022.
Amedya i tilifun i ttwerfeden

Template:Browsebar


Bluebg.png

Cscr-featured with ring.svg
ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⵓⴼⵔⵉⵏ
’n NASA-satellietbeeld van die Faroëreilande.

ⴰⵎⵓⵔ-ⵏ-ⵡⴰⴽⴽⵓⵛ ⵏⵉⵖⴷ ⴰⵎⵕⵕⵓⴽ ⵏⵉⵖ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴰⵎⵔⵔⵓⴽⵛ, ⵉⵏⵉⵏ ⵉⴷⵡⴰⵄⵔⴰⴱⴰⵡⴰⵍ "ⵍⵎⴰⵔⵉⴱ" . ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⵍⴰ ⵙ ⵡ-ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ المملكة المغربية ⵜⵍⵍⴰ ⵖⵓ ⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏⵉ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵢⵉⵍⵉ ⵖⵓ ⴰⴼⴰⵙⵉⵏⵙ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ , ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⴰⵏⵢⴰ , ⵉⵣⵍⵎⴷ ⵉⵍ ⵏⵜⵓⵣⵓⵎⵜ, ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵉⵍ ⴰⵜⵍⴰⵏⵜⵉⴽ. ⵉⴳ ⵓⵖⵔⵓⴷ ⵏⵙ 446 550 ⴽⵎ². ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⴳⵉⵙ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏⵉ: ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ, ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵎⵔⵔⴰⴽⵛ, ⴼⴰⵙ, ⵕⴱⴰⵟ.

Bluebg.png

HSAktuell.svg
ⴰⵎⴷⴰⵏ ⵙⴳ ⵍⵎⵢⵔⵉⴱ
’n NASA-satellietbeeld van die Faroëreilande.

ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴰⵔⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵍⵓⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1926 ⴷⵉ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⴰⵢⵜ ⵙⴰⴷⴷⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⴼⴰⵙ. ⵍⵍⵉⴳ ⵉⵖⵔⴰ ⴷⵉ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴰⵣⵔⵓ ⴷⵉ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵓⴽⵓⵍⵉⵊ ⵏ ⴰⵣⵔⵓ, ⵉⴹⴼⵔ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⴰ ⵍⵍⵉⵖ ⵢⵓⵎⵣ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⴷⵉⵒⵍⵓⵎ ⵢⴰⴹⵏ ⴳ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵓⵙⴳⵎⵉ. ⵎⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⵕⵥⵎⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵙⴳ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴼⴼⴰⵖ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ, ⵉⴽⴽⴰ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⵎⵉ : ⵙⴳ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴻⵏ ⵉⴽⴽⴰ ⴷⴰ ⵉⵜⴽⴽⴰ ⴼ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴰⵔ ⴰⵎⴻⵣⵣⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵏⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷⵉ ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1970, ⴰⵔ ⴰⵏⴻⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ. ⵎⴻⴽⵍⵉ ⴷⴰⵖ ⵉⵙⵙⵖⵔⴰ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ, ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ, ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ. ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⵢⴰ, ⵢⴻⴳⴰ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⴰⵎⴻⵙⵍⴰⵢ ⵖ ⵜⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ. ⵜⵉⴳⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ, ⵢⴳⴰⵜ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵜⵉⴳⴰⵔⴰ ⴷⵉ ⵔⴱⴰⵟ.

Bluebg.png

HSBild.svg
ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ
Cascades d'Ouzoud.jpg


ⵓⵣⵓⴹ ⴷⵉ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵣⵉⵍⴰⵍ (ⴰⵟⵍⴰⵙ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ)
 


Bluebg right.png
Rnu Amagrad
Vista-xmag.png

Bluebg.png

HSBild.svg
ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ
Facebook icon.svg

Bluebg.png

HSBild.svg
ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵏⵏⴽⵯⵏⵉ, ⵎ ⵜⵎⵎⵓⵜ ⵏⵎⵎⵓⵜ.


Wikibar2.png
Emblem-web.svg ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ