Wp/tzm/ⴰⴱⴰⴱⴱⵓⵥ ⴰⵔⴰⵙ

< Wp‎ | tzmWp > tzm > ⴰⴱⴰⴱⴱⵓⵥ ⴰⵔⴰⵙ

ⴰⴱⴰⴱⴱⵓⵥ ⴰⵔⴰⵙEdit

 
ⴰⴱⴰⴱⴱⵓⵥ ⴰⵔⴰⵙ

ⴰⴱⴰⴱⴱⵓⵥ ⴰⵔⴰⵙ (ⵙ ⵜⴼṛⵏⵙⵉⵙⵜ: Ursus arctos, ⵙ ⵜⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ: Ursus arctos), ⴷ ⵓⵔⵙⵓ ⴰⵢ ⵢⵍⵍⴰⵏ, ⵣⵉⴽ, ⵢⴳⴳⵜ ⴷⴳ ⵜⵥⴳⵡⴰ ⴷ ⵢⵉⵣⵓⵖⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵉⵡⴰ ⵢⵎⵎⵓⵥⵖⵍⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⵏⵇⵙⵏ ⴰⵟⴰⵙ ⵖⴼ ⵍⵊⴰⵍ ⵏ ⵚⵚⵢⴰⴷⴰ ⴷ ⵓⵙⵙⵅⵔⴱ ⵏ ⵜⵥⴳⵡⴰ. ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⵎⴰⵣⴰⵍ-ⵉⵜⵏ ⴷⴷⵔⵏ ⴷⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵥⴳⵡⴰ ⵏ ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ, ⵙⴽⴰⵏⴷⵉⵏⴰⴹⵢⴰ ⴷ ⵟⵓṛⵓⴼⵜ ⵟⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏⵜ (ⵜⴰⵛⵔⵇⵉⵜ), ⴷⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵥⴳⵡⴰ ⵏ ⴰⵙⵢⴰ (ⴷⴳ ⵔⵓⵙⵢⴰ) ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵥⴳⵡⴰ ⵏ ⵟⵎⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ. ⴷⴳ ⴼṛⴰⵏⵙⴰ, ⵢⵓⵡⴹ ⴰⵔⵎⴰ ⴰⵢ ⵢⵏⴳⵔ ⵙⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵉⵡⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵇⵇⵉⵎ-ⴷ ⴽⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵢⴷⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵒⵢⵔⵥⵏⵥⵙ. ⵓⵔⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⴽoⴷⵉⴰⴽ (ⵏⵖ ⴰⴽoⴷⵉⴰⴽ ⴰⵢ ⵢⴷⴷⵔⵏ ⴷⴳ ⴰⵍⴰⵙⴽⴰ) ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵙⴳ ⵍⵚⵏⴰⴼ ⵏ ⵡⵓⵔⵙⵓ ⴰⵔⴰⵙ ⵢⵔⵏⴰ ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵓⵔⵙⵓ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⴷⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵡⵓⵔⵙⵓ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ. ⵢⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴹ ⵖⵔ 8 ⵏ ⵢⵉⵇⵏⵟⴰⵔⵏ ⴷⴳ ⵍⵎⵉⵣⴰⵏ ⴷ 3 ⵏ ⵍⵎⵉⵜⵔⴰⵜ ⴷⴳ ⵜⵖⵣⴼ. ⴰⴳⵔⵉⵣⵍⵉ ⴷⴰⵖⵏ ⴷ ⵚⵚⵏⴼ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⵔⵙⵓ ⴰⵔⴰⵙ ⵢⵔⵏⴰ ⵢⴷⴷⵔ ⴷⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ (ⵍⵖⵔⴱ) ⵏ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ.

ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏEdit