Wp/tly/Vikipediyə:Tarixədə ımrujnə ruj/May

Tarixədə ımrüjnə rüj arxiv
Crystal Project cal.png YanvarFevralMartAprelMayİyunİyulAvqustSentyabrOktyabrNoyabrDekabr

Queen Victoria by Bassano.jpg

1 may

 • 1751 — Tarixədə iminə hənək de kriketi Amerikadə dəvardoniyə bə.
 • 1851 — Londonədə Kraliçə Viktoriya yolə təmşoş onoşe.
 • 1865 — Çı Braziliya imperiya,Urqvay iyən Arqentinə seqlə dusti ğolışon kəşəşone.
 • 1884 — Flitvuld Uolker AİŞ-də iminə beysbol hənək kardə siyo dimə vərzışkor be.
 • 1930 — Bə Pırtənə planeti Pluton nomi doə be.
 • 1948 — Çı Koreya Xəlği Demokratə Respublikə bino noə bey.
 • 1977 — İstanbulədə Koy ruji dəvoniədəy 36 xonəxo kıştə bə.

Diəkə


Tony Blair.jpg

2 may

 • 1892 — Çı Rusiyə imperiyadə iminə bəjən Kievədə de toki tramvay bə ko dənə bey.
 • 1935 — Sovet Sosialist İttifoği arədə de Fransə bəyəndı dastqəte raysə ğolış noşone.
 • 1968 — İsrailədə iminə televindoni nişo doy səş qətışe.
 • 1982 — Folklen nomədə sərku roysə İnqiltərə de Arqentinə canq bino bey.
 • 1984 — F-16 nomədə ıştənəpəron Tukiyədə omışte bə ray oməyn.
 • 1997 — Toni Bler çı Yolə Britaniya nəxos vəzir səçınyə bey.
 • 2004 — Panamadə parlamentışon səçınişone.

Diəkə


King George VI LOC matpc.14736 (cleaned).jpg

3 may

 • 1494 — Xristofor Kolumb bə Yamayka rəsəy.
 • 1837 — Çı Afina Universiteti bino noə bey.
 • 1841 — Tojə Zelandiya çı Britaniya dastqir bey səloşon jəy.
 • 1902 — AiŞ-də Pepsi-Kolə dastə bino noə bey.
 • 1922 — Kanadadə çı Prins Eduardi nomədə sərkuədə bə jenon səçın karde zu doə be.
 • 1951 — Çı Britaniya kral VI Georq çı Britaniya festifalış ojış kardışe.
 • 1993 — Həmədınyo Mətbuati Ozodəti Ruj.
 • 2001 — Corc Buşi jenə həmro bə 50 qılə həməysə reçinə jenon reçə dəşe.

Diəkə


Flag of Europe.svg

4 may

 • 1814 — Napoleonışon bə Elba nomədə sərkuşon tojnişone.
 • 1904 — Panamə ğənovədə nimcu mandə ko sənibəton bino be.
 • 1910 — Kanadadə dıyovonə canqbozon dastə onə be.
 • 1920 — XI sıəranqə ləşkər bə Opstoro dəşey.
 • 1922 — II Həməazərbaycani bə səveton qırdəbemonədə çı hardi doyemoni roədə dekreti bə ray oməyn.
 • 1966 — Çı İtaliya Torino nomədə şəhərədə SSSRİ de İtaliya aradə avtomobili zəvodi soxte bə ray oməyn.
 • 1994 — Avropa Parlamenti Finlandiyə, Norveç iyən Avstriya 1 yanvar 1995-nə soriku bə Avropə İbemon nomədə onemon dəşero rayışon doşone.

Diəkə


CHANEL No5 parfum.jpg

5 may

 • 1260 — Xubilay xani çı Monqol İmperiya sərdor bey.
 • 1762 — Rusiya iyən Prussiya bə Sankt-Peterburq ray nomədə nıvıştemoni ğolışon kəşəşone.
 • 1764 — Rusiyədə iminə bəjən bo kinon verd doə xonəşon ejəşone.
 • 1920 — Çı Azərbaycan İnqilabi Mərənqo çı xani-bəqon zəminınoşon bə divojon doyro bə ray oməyn.
 • 1921 — Fransadə "Şanel" nomədə ətırışon bə odəmonışon edaştışone.
 • 1936 — İtaliyə canbozon çı Həbəşistoni mərənqo Əddis-Əbəbəşon qətımışon kardışone.
 • 1964 — Avropa şurə 5 mayış çı Avropə ruj beyış səloş jəşe.

Diəkə


King George 1923 LCCN2014715558 (cropped).jpg

6 may

 • 1861 — Amerikadə vətəndoşə canq: Arkanzas nomədə ştat iconətiku co be çı AİŞ-9-nə ştat bedə.
 • 1910 — V Georq peş ıştə pə marde çı İnqiltərə kral bedə.
 • 1921 — Çı Səveti Rusiyə iyən çı Almaniya arədə bə savdı karde ray ğolışon kəşəşone.
 • 1940 — Con Steynbek Pulitzeri mıkafatı sedə.
 • 1954 — Rocer Bannister I mili bə 4 ləz vitə iminə odəm bedə.
 • 1971 — Yunanıstani iyən Albaniya aradə diplomatik ray bərpo bedə.
 • 1976 — İtaliyadə Firulidə nomədə şəhərədə bumalarzə 989 xonəxoş fotış karde.

Diəkə


Dmitry Medvedev official large photo -1.jpg

7 may

 • 1610 — Qalileo Qaliley çı Yupiterin iminə seqılə peyki pəydo kardə.
 • 1847 — Çı Amerika Tibb Assosiasiyə Filadelfiyada bino noə bedə.
 • 1954 — Amerika İconə Ştaton ,Fransa, İnqiltərə çı SSSRİ bə NATO omujən bey poəjənəti kardən.
 • 1974 — Çı Kobəsoni Almaniyə konsler Villi Brant ıştə koədə beşey cərış kardışe.
 • 2000 — Vladimir Putinin çı Rusiya president səçıniə bedə.
 • 2003 — 100 sorədə I bəjən sənibəton bə ko bey: Merkuri bə Zəmini iyən bə Həşi arə dəvarde.
 • 2008 — Dmitri Medvedyev çı Rusiya president səçıniə bey.

Diəkə


Ruins of the Govheraga Mosque, XVIII c..jpg

8 may

 • 1883 — Boku-Tiflis ostonə ro riə oj bedə.
 • 1902 — Martinikada Mon-Pele nomədə vulkani ocımış ome 20 həzo odəmış fotış kardışe.
 • 1945 — faşistə Almaniyə be sıvol be cəvob tabe bey. Avropədə Dıminə Dınyo canq bə sə qıniey.
 • 1945 — Çı Fransa sərbozon qətə divoni Setif iyən Qelma ğətluniətiədə çand sa odəm nəsım bey.
 • 1984 — Londonədə çı Temza ru kuti davardero pardışon noy.
 • 1992 — Ermənion Şuşaşon qətımışon kardışone.
 • 1992 — Çı Azərbaycani Respublika de İtaliya iyən de İsveçi aradə diplomatik ray soxtə bey.

Diəkə


Christopher Columbus.PNG

9 may

 • 1502— Xristofor Kolumb bə Tojə Dınyo 4-nə iyən orəxnə nəvemoniro çı İspaniyaku dəro qıniey.
 • 1754— Benjamin Franklini çı Amerika karikaturəşon çapışon kardışone.
 • 1901— Çı Avstraliya iminə parlament Melburndədə oj bey.
 • 1915— I Dınyo canq: Çı Fransa iyən çı Almaniya ləşkəron aradə Dıminə Artur nomədə canqi səş qətışe.
 • 1945— Aleksey Semenkovi Li-2 ıştənəpərədə çı faşistə Almaniya tabebə əktı vəsləş Berliniku bə Moskvaş rosnişe.
 • 1955— Sardonə Canqon: Kobəsoni Almaniyaşon bə NATO-şon dəğandışone.
 • 2003—Çı Azərbaycani Respublika de Haiti bə diplamatik ray dəşin.

Diəkə


Churchill portrait NYP 45063.jpg

10 may

 • 1497 — Ameriqo Vespuççi bə “Tojə Dınyo” nəvemon beşey.
 • 1824 — Londonədə Milli Qalereya bə odəmon dim oj bey.
 • 1940 — II Dınyo Canq: Vermaxt bə Belçika, bə Niderland iyən bə Lüksemburqa dəşey.
 • 1940 — Uinston Çörçill Çı Yolə Britaniya nəxos vəzir bey.
 • 1981 — Fransua Mitteran çı Fransa iminə sosilistə prezdent bey.
 • 1994 — Nelson Mandela çı Nısoə Afrika Respublika iminə siyodimə prezdent səçınyə bedə.
 • 2005 — Corc U. Buşi Tiflisədə ehandımonədə qılə erməni çəyış qumbaraş ğandışe.

Diəkə


11 may

 • 330 — Konstantinopolun (esətnəni İstanbul şəhri) binovırə noə bıə.
 • 1858 — Minnesota AİŞ-i (Amerkə İcoli Ştaton) 32-nə ştat beydə.
 • 1867 — Lüksemburq səyvonəti seydə bə dast.
 • 1906 — "Bakinski raboçi" rujnomə bino kardeydə nəşr bey.
 • 1911 — Nəriman Nərimanovi "Nadir şah" pyes bə təmşo noə beydə Naxçıvano qeneral Hüseyn xan Naxçıvanski kədə.
 • 1916 — Malazgirdo (Türkiyə) erməniyon ğətl kardeydən 2 həzo odəmi.
 • 1949 — İsrail bə İMT-i ( İcoli Milləton Təşkiloti) uzv beydə.

Diəkə


Oscar II av Sverige by Gosta Florman, 1891.jpg

12 may

 • 1394 — Məlik Sərvər Caunpur mısılmonə kraləti binovırə noydə.
 • 1830 — Ekvador Respublika elan beydə.
 • 1873 — II Oskar çe İsveçi kral beydə.
 • 1935 — Çe Polyaki hərbi iyən siyasiyə xodim Jozef Pilsudski fot bıə.
 • 1949 — SSRİ Qərbiyə Berlini blokadaş rəsmən ohaştəşe.
 • 1950 — Tarzən Zamiq Əliyev moəo bıə.
 • 1954 — Ukrayna bə YUNESKO uzv bıə.
 • 1961 — İngiltərədə bo vıjqinə hıququyo mıəyyən bıə sinnə senz 21-ko bə 19-ə eğandə bıə.
 • 1993 — Estoniya bə Avropa Şura uzv bıə.
 • 1993 — Qırğızıstano sommilliyə valyuta bə dovriyə vadoə bıə.
 • 2008 — Çini Sicuan əyaləto qıniyə buməlarzə həxədə rəsmiyə məlumatiro, 70 000 nəfər həlok bıə, de tosə 400 000 insoni xəsorət səşe.

Diəkə


Thylacinus.jpg

13 may

 • 1830 — Ekvador səyvonəti səydə bə dast.
 • 1846 — Meksika-Amerika davo: Amerika bə Meksika mıhoribə elan kardeydə.
 • 1895 — Çilio futbolə federasiya təşkil kardə beydə.
 • 1930 — Oxonə vəhşiyə Tasmaniya vaq kıştə beydə.
 • 1966 — Rolling Stones qrupi "Paint it Black" albom bə ruji ruşnə beşeydə.
 • 1967 — Zakir Hüseyyin çe Hindistoni seminə prezident vıjniyə beydə.
 • 1981 — Roma Papası II İoann Pavelə sui-qəsd kardə beydə.

Diəkə


Louis XIV of France.jpg

14 may

 • 1643 — 4 siniynə XIV Ludovik çəy pıə -XIII Ludovik mardə bəpeşt beydə çe Fransa kral.
 • 1811 — Paraqvay çe İspaniyako səyvonəti seydə bə dast.
 • 1863 — Amerika vətəndo davo: Ceksoni davo bino beydə.
 • 1940 — II Dınyo Mıhoribə:Rotterdam Almaniya Həvo Ğüvvon tərəfo bombardman beydə.
 • 1940 — II Dınyo Mıhoribə: Niderland bə Almaniyaya təslim bedə.
 • 1963 — Küveyt bə İMT-i uzv qəbul beydə.
 • 1970 — Almaniya Federativə Respublikadə "Ğızılə Ləşqəri Fraksiya" terrorə təşkilot ofəyə beydə.

Diəkə


George III in Coronation edit.jpg

15 may

 • 1701 — İspaniya meresı səpe davo bino beydə.
 • 1800 — III Georq ıştə coni roxnedə i rujədə bəyo təşkil bıə dı qılə sui-qəsdiku.
 • 1858 — Londono esətnə Kral Opera Kə oko doə bıə.
 • 1929 — Klivlenddə, Klivlend klinikao bino bıə sutemonədə 123 nəfər mardə.
 • 1935 — Moskva Metropoliten bə istifodə doə bıə.
 • 1940 — Kaliforniyao iminə Mc Donald's restoron obıə.

Diəkə


Endru Conson

16 may

 • 922 — Bulqari xanəti ğəbul kardışe dini-islom bənə devlət dini.
 • 1812 — 1806-1812-nə sorono bıə tırkə-urusə davo oroxnə Buxarest sülh mıqovilə dəbastə bıə.
 • 1868 — Bə AİŞ (ABŞ)-i prezideni Endru Consoni (şikilo) vəynə rost kardə bıə impiçment prosedura bəçəy xəy orəxəy.
 • 1929 — Hollivudo iminə Oskarə mıkofoti təqdimə mərosim dəvoniyə bedə.
 • 1943 — Varşava qettoədə pebə antifaşistə usyon hıtvoniyəbedə.
 • 1966 — Çini Kommunist Partiya elkəo "Mədəniyə İnqilobi" bino bınə "16 may elon” bəyon kardə bedə.
 • 2003 — Mərakeşi Kasablanka şəhro bıə terrorə akton nəticədə 33 xonəxo iyən 14 terroristədə 12 qıləyni həlok bedə.

Diəkə


Jak Şirak

17 may

 • 1497 — Vasko da Qama rəsedə bə Hindistoni dıyo kənon.
 • 1590 — Danimarkəvıj Anna çe Şotlandiya kraliçə beydə.
 • 1814 — Norveço iminə konstitusiya ğəbul kardə beydə.
 • 1877 — Çe Avstraliya Viktoriyan futboli liqa ofəyə kardə beydə.
 • 1932 — AİŞ (ABŞ)-i konqres çe Porto-Riko nomi dəqış kardeydə Puerto-Riko noydə.
 • 1940 — Dıminə Dınyo Mahrubə: Almaniya çe Belçika paytaxti- Brusseli işğol kardeydə.
 • 1995 — Jak Şirak çe Fransa perzident beydə.

Diəkə


Vasko da Qama rəsedə bə Hindistoni Kalikut bəndəri

18 may

 • 1498 — Vasko da Qama rəsedə bə Hindistoni Kalikut bəndəri.
 • 1724 — Urusi imperatriça I Yekaterina tacnoə mərosim dəvoniyə beydə.
 • 1763 — Sutemon çe Monreal şəhri veynə hissə təmom volo kardeydə.
 • 1897 — İrlandiyavıj ənıvışt Brem Stokeri “Drakula novella” nəşr kardə beydə.
 • 1944 — Krımi tataron deportasiya bino beydə.
 • 1992 — Ermənistoni hərbiyə ğıvvon Laçıni səydən bə dast.

Diəkə


Malkolm X

19 may

 • 1907 — Bokuədə "Bəhlul" nomədə jurnal nəşr beydə.
 • 1919 — BDU-i təsisə komissiya ofəyə kardə bıə.
 • 1925 — Amerikavıj siyasiyə xodim iyən zənciyon hıquqon mıdofiəbıkə Malkolm X çe moəo bıə.
 • 1929 — AİŞ (ABŞ)-o "Oskar" mıkofot təsis kardə bıə.
 • 1999 — Sumqayıt şəhri 8 numrəynə miyonə məktəbi hərbiyə dərsədə RQD-5 dastə qumbara tıpə, 6 nəfər mardə, 18 nəfər yarəjə bıə.

Diəkə


Domodedovo həvo epərqo obey sə qətəşe

20 may

 • 526 — Suriyao 300 həzo xonəxo zəlzələ nəticədə həlok bıə.
 • 1851 — Kanadao iminə poçtə marka bə ruji ruşnə beşə.
 • 1900 — Fransao 1900-nə sori Tovıstonə Olimpiya Hənəkon start peqətəşe.
 • 1902 — Kuba İspaniyaku səyvonəti səşe bə dast.
 • 1921 — Almaniya de Çini diplomatikə əloğon dəbastəşe.
 • 1965 — Domodedovo həvo epərqo obey sə qətəşe.

Diəkə


FIFA Logo (2010).svg

21 may

 • 1840 — Tojə Zelandiya çe inqiltərə kolonyə beydə.
 • 1851 — Avstraliyao ğızıl (tılə) oşko kardə beydə.
 • 1904 — Pariso FİFA təsis kardə beydə.
 • 1917 — Yolə Atlantao sutemon bino beydə.
 • 1930 — Moskvao Yuqoslaviya komunnist partiya lideron həbs kardə beydən.
 • 2003 — Əlcəzairo buməlarzə beydə, 2000-sə vey xonəxo mardeydə.

Diəkə


Sefi 1-й 1629-42.jpg

22 may

 • 1524 — Şah İsmayıl Xətai fot beydə.
 • 1762 — İsveç de Prussiya bə Hamburq mıqavilə imzo şodoydən.
 • 1766 — İstanbulo vırtı-vılo kardə buməlarzə bino beydə.
 • 1987 — dınyo ən zumandə tennisəkonədə qıləyni- Novak Cokoviş moəo bıə.
 • 1990 — Nıso( Ğiblə) iyən Xəremi (Kobəsoni) Yəmən omeydən bə ico, Yəmən Respublikə ofəyeydən.
 • 1992 — Bosniya de Hersoqovina, Xorvatiya de Sloveniya bə İMT uzv beydən.

Diəkə


Gaznaly-seljuk Dandanaqan.jpg

23 may

 • 1040 — Miyon Səlcuqon de Qəznəvıjon arədə Dəndənəkən davo bino beydə.
 • 1568 — Niderland İspaniyao perəxedə, ıştə səyvonəti elan kardeydə.
 • 1846 — Meksika-Amerika Mahrubə:: Meksika prezident bə Amerika mahrubə elan kardeydə.
 • 1960 — İsrailvıjon 6 milyon yəhudi kışteədə qınokor zınəbıə günahkar bilinən Adolf Ayxmanıi Argentinao qəteydən.
 • 1988 — Mişel Platini futbolə karyera orəxeydə.
 • 2006 — Tırkiyə de Yunanıstoni F-16 ıştənəpəron kəlləbəkəllə omeydə.

Diəkə


Flag of Ecuador.svg

24 may

 • 1822 — Ekvador çe İspaniyao səyvonəti səydə.
 • 1956 — Çe İsveçrə Luqano şəhro sıftə kərə Avroviziya mahne mısobiqə dəvoniyə beydə.
 • 1961 — Kipr Respublika bə Avropa Şura daxil beydə.
 • 1991 — Eritreya Efiopiyao səyvonəti səydə.
 • 2001 — Çe Urusi vikipediyədə sıftənə məqalə nıvıştə beydə.
 • 2002 — Rusiya iyən ABŞ Moskva mıqovilə imzo kardeydən.

Diəkə


Mikhail Gorbachev 1987.jpg

25 may

 • 1571 — Çe İspaniya kral Benedikt iyən Papa bə Osmanon devləti vəynə iconə ofəyeydən.
 • 1954 — Tırkiyə Milliyə kəməndə iminə vırə qətəşe Tokioədə dəvoniyə bıə sərbəstə dəçkero dınyo çempionatədə.
 • 1963 — 30 qılə Afrika elkə omeydən bə ico, Afrika İcoli Təşkiloti (AİT) ofəyedən.
 • 1988 — İraq Bəsrə bə dumo səydə İroniku.
 • 1989 — Mixail Qorbaçov çe SSRİ prezident beydə.
 • 2003 — Nuri Bilqə Ceyloni "Uzaq"(“Diyəro) film de "Elephant" filmi bə ico 56-nə Kann kinofestivali “Ən çokə filmi mıkofot” nomi səydə.

Diəkə


Eadred.jpg

26 may

 • 451 — Sasaniyon de Qafqazi xəlqon icobıə ləşkəri arədə Xalxal davo bino bıə.
 • 946 — Edred çe İnqiltərə potşo elan bıə.
 • 1889 — Eyfel qulləo sıftənə lift oko doə bıə.
 • 1896 — Çe Rusiya oxonə çar II Nikolay bə taxt nıştə.
 • 1908 — Çe İroni Məscid Süleyman (مسجد سليمان) şəhro Miyonə Şərqədə (Həşipemədə) sıftənə neftə konə oşko kardə bıə.
 • 1918 — Qurcuston Demokratikə Respublikə ofəyəbıə.
 • 2006 — İndoneziyao buməlarzə nəticədə 5700 xonəxo mardə, didərqin bıə ıştə kə-bəo 200 həzo xonəxo.

Diəkə


Malcolm iv.jpg

27 may

 • 1153 — IV Malkolm 12 sinədə çe Şotlandiya kral beydə.
 • 1883 — Urusə çar III Aleksandr bə taxt nıştə.
 • 1901 — New Cersey, Edison "Storage Battery Company" nomədə şirkət təsis kardeydə.
 • 1905 — Rusiya-Yaponiya mahrubə: Tsuşima (Tsushima) davo bino beydə.
 • 1927 — AİŞ - "Ford Motor Company" Sıftə " Model T" maşinon soxtero zəvodi aləton dəqış kardeydə.
 • 1935 — Tırkiyə - Haftə tətil cıməku bə vojorə ruj dəqış kardə beydə.

Diəkə


Flag of the Democratic Republic of Azerbaijan (1918).svg

28 may

 • E.b.n. 585 – nə sori miyon Midiya de Lidiya ləşqəri arədə Halis davo bino beydə.
 • 1918 — Azərboycon Demokratikə Respublika , Şərqədə (Həşipemədə) sıftənə demokratikə cumhuriyyət, elan kardə beydə.
 • 1918 — Erməniston səyvonəti səydə bə dast.
 • 1928 — Maksim Qorki İtaliyaku bə Moskva oqardeydə.
 • 1940 — II Dınyo Mahrubə ərəfədə Belçika bə Almaniya təslim beydə.
 • 1952 — Yunanıstanda qadınlara səsvermə hüququ verildi.
 • 1993 — Eritreya iyən Monako bə İMT uzv beydə.

Diəkə


Konstantinopel shepherd.jpg

29 may

 • 363 — Çe Roma imperator Yulian (Julian) bə Sasani ləşqəri ğalib omeydə.
 • 1453 — Sultan II Mehmedi rəhbərəti jiyo Osmani ləşqər İstanbuli fəth kardedə, demiyən bə Bizans devləti oxo beşeydə.
 • 1727 — II Pyotr çe Rusiya çar beydə.
 • 1848 — Viskons çe AİŞ-i ştat beydə.
 • 1924 — İspaniyədə Rayo Vallekano (Madrid) klubi binovrə noə beydə.

Diəkə


III Henri

30 may

 • 1431 — Çe Fransa cıvonə yenə ğəhrəmon Janna Dark 19 sinədə sutvoniyə bıə.
 • 1574 — III Henri çe Fransa kral beydə.
 • 1631 — Fransızə zıvonədə sıftənə qəzet “La Gazette” nəşr kardə bıə.
 • 1859 — Londono Biq Beni saat sıftənə kərə zanq jeydə.
 • 1917 — I Aleksandr Yunanıstoni kral beydə.
 • 1941 — II Dınyo Mahrubə ərəfədə Almaniya Kriti işğal kardeydə.
 • 1942 — II Dınyo Mahrubə ərəfədə İnqiltərə bombardmanbıkon Koln şəhri vırtı-vılo kardeydən.

Diəkə


RMS Titanic 3.jpg

31 may

 • 526 — Tırkiyədə buməlarzə nəticədə 250 həzo xonəxo mardə.
 • 1223 — “Kalka ru” nomədə mahrubədə Moğuli ləşqər de Şərq (Həşipemə) Slav ləşqəri davo kardışe.
 • 1910 — Cənubiyə ( Xəremə) Afrika İcoli ofəyə beydə.
 • 1911 — Titaniki qəmi sıftə kərə bə ov vadoə beydə.
 • 1935 — Pakistono qəniyə buməlarzə ışkil bıə bə 40 həzo insoni tələf bey.
 • 1961 — Cənubiyə (Xəremə) Afrika Respublika ofəyə bıə.
 • 1962 — Adolf Ayxman İsrailədə ehaştə bıə.

Diəkə


Tarixədə ımrüjnə rüj arxiv
Crystal Project cal.png YanvarFevralMartAprelMayİyunİyulAvqustSentyabrOktyabrNoyabrDekabr