Wp/tly/Vikipediyə:Tarixədə ımrujnə ruj/Iyun

Tarixədə ımrüjnə rüj arxiv
Crystal Project cal.png YanvarFevralMartAprelMayİyunİyulAvqustSentyabrOktyabrNoyabrDekabr

Anne boleyn.jpg

1 Iyun

1533 — Anna Boleyn çe İngiltərə kraliça bıə.

1792 — Kentukki bənə AİŞ-ı 15-nə ştatı ğəbul bedə.

1815 — Napoleon bə Fransa konstitusiya sədaqətə ğəssəm hardışe.

1855 — Çe Amerika macəra həvəskar Uilyam Uolker Nikaraquaş bə dast səşe.

1911 — Türk Həvoə Qüvvon soxtə bin.

1963 — Keniya daxili ıştəniidarə hüququ ğəzəncış karde.

Diəkə


Heinrich Leutemann, Plünderung Roms durch die Vandalen (c. 1860–1880).jpg

2 Iyun

455 — Vandalon bə Roma hurrəc kardışone, şəhərışon dı həftə talan kardışone.

1865 — Amerika Vətəndaşə* Canq bəsə qıne.

1938 — Azərbaycanədə iminə aviasiya qrupi soxtışone.

1941 — Turki Cəzo ğanuni 526-nə maddədə bıə dəyişiyonədə bə ərəbi zəvonədə əzon iyən nomoj handəkəson cəzo nəzərdə qətə be.

1946 — Referendumi nəticədə İtaliyadə monarxiyə peqordonə be, kişvər İtaliya Respublika elan be. Çe İtaliya kral II Humbertışon surgin karfışone.

1953 — Çe İngiltərə kraliça Elizabet (Elizabeth) taxtisə nışde.

1992 — Danimarkadə referendum dəvordınyə be. Çe Avropa İbeyəti əsason nişon doə Mastrixt (Maastricht) Zındeqin rədd kardə be.

Diəkə


Spanish Florida Map 1803.jpg

3 Iyun

1539 — Florida bənə İspaniya zəmini elan be.

1927 — Yunanıstanda nuə kontitusiya ğəbul bıə.

1940 — Çe Almaniya ğuvvon Parisi bombardman kardedən.

1959 — Sinqapur konstitusiyaş qəbul karde, həmən ıştəniidarə huquqış ğəzənc kardışe. 2000 — Sankt Peterburqədə çe pivə festival başə qıne.

2006 — Çe Çernoqoriya parlament bə kişvəri mustəqiləti sədo doşe.

2006 — İrağədə 5 kəs Rusiyə diplomatonışon dıziyə bəpeşt kıştışone.

Diəkə


Coat of arms of Tonga.svg

4 Iyun

1794 — Britaniya ğuvvon çe Haiti ısətnə paytaxt Port-o-Prinsşonışon bə dast səşone.

1940 — Moskvədə çe Dinamo klubi nuə stadioni okardemon dəvarde.

1970 — Tonqa çe Yolə Britaniyəku ıştə mustəqiləti bə dastış səşe.

1975 — Çe Britaniya parlamenti iclas iminə kərə televiziyadə jivəynə transliasiya be.

1977 — Çe Apple istehsal bıə iminə personal kompyuter bə vıjor beşe.

1989 — Pekində Tiananmen məydoniədə demokratiya piə tələbon de hukuməti əsqəron iyən tankon koməqi ğətl bin. In hadisə xəbə Çiniku bə kəno benışe.

1999 — İminə kərə çe «Worm. ExploreZip»i virus həzo-həzo kompyuterondə bə dim beşe.

Diəkə


Sophia Loren L.A..jpg

5 Iyun

1257 — Çe Polşa şəhər Krakov şəhəri huquqonış ğəbul kardışe.

1832 — Parisi tələbon qıyam bino be.

1942 — Dıminə Dınyo Cfnqi ərəfədə AİŞ Bolqarıstan, Macarıstan iyən Rumıniyadə cfnqış elan kardışe.

1982 — Sofi Loren 17 ruj turmədə nıştə bəpeştə İtaliyaş tərk kardışe.

1998 — Openi Director Project ıştə rəsmi fəaliyyətış bino kardışe.

2006 — Serbiya çe Serbiya iyən Çernoqoriya dovlətə ittifaqiku ıştə mustəqiləti elan kardışe.

Diəkə


Joseph Bonaparte (by Wicar).jpg

6 Iyun

1523 — Qustav Vasa İsveçi kral bıə.

1664 — Nuə Amsterdami nom dəyiş be bə Nyu-York.

1683 — İngiltərədə, Oksforddə dınyoədə iminə universitetə muzey obəy.

1808 — Napoleoni brə Jozef Napoleon İspaniya krali bıə.

1946 — Soveti ittifaq iyən Argentina araədə diplomatik əlaqon soxtə bin.

1950 — Türkiyədə Ərəbi zıvonədə əzon səribəton ğəbul bə.

1982 — İsrail de zori bə Livani ərazion dəşero bino kardedə.

Diəkə


Jerusalem kotel mosque.jpg

7 Iyun

1099 — Qudsədə iminə Səlimə hərəkət bino bıə.

1498 — Xristofor Kolumb bə ıştə seminə səyahəti bino kardedə.

1654 — XIV Lüdovik çe Fransa kral bıə.

1892 — Bencamin Harrison Beyzbolə hənəkədə iştirak kardə iminə AİŞ prezidenti bıə.

1945 — Norveçi kral VII Haakon 5 sorə surguti bəpeşo de ıştə xıyzoni bə i vırə bə Osloy oqarde.

1967 — İsrail Şərqi* Qudsış işğal kardəşe.

2008 — Çe Avropa Futbolə çempionati startış kardə.

Diəkə


Italian ice cream.jpg

8 Iyun

632 — Əbubəkr iminə xəlifə səçınyə bıə.

1786 — Nyu-Yorkədə iminə kərə biəynəşıt havatə bıə.

1815 — Polşa bə Rusiya imperiya umjən bə.

1861 — Amerika Vətəndaşə* Canq: Tennessi ittifaqiku co bedə.

1912 — Los-Ancelesədə çe Universal kinostudiya bino noə bıə.

1941 — Fransa bə Suriya iyən bə Livani hurrəcış kardışe.

1949 — Çe Corc Orveli 1984 nomədə roman nəşr bıə.

Diəkə


Nero Glyptothek Munich 321.jpg

9 Iyun

68 — Çe Roma imperator Neron intihar kardedə.

1958 — Kraliça II Yelizaveta rəsmən çe Qatvik həvoə limani okardemonış kardəşe.

1974 — Sovet ittifaqi iyən Portuqaliya arədə diplomatik əlaqon soxtə bıən.

1999 — Yuqoslaviya respublika ittifaqi de Nato bə sülhə muqavilə ğolışon kəşəşone.

Diəkə


Mussolini-ggbain.jpg

10 Iyun

1916 – Şəhər Məkkə Osmanlı dovlətiku usyani nəticədə bə ərəbon dast ovaştə.

1930 – Türkiyə iyən Yunanıstani arədə, bə Məxloğə Mubadilə Rozılıği ğol kəşə bıə.

1934 – İroni Şah Rza Pəhləvi de Türkiyə ziyarəti məqsədi Gürbulakədə bə Turkiyə sərhəd omə, əyo de təntənə ğəbul bıə.

1940 – Mussolini bənə Hitleri muttəfiqi bə II Dınyo Canqi dəşə.

1946 – İtaliyadə monarxiya ləğv kardə bıə, respublika elan kardə bıə.

1967 – Ərəb-İsrail canqiədə İsrail; Qəzzə zolaği, Qolani təpon, Şərqi* Quds, İordanə ru həşipemə hissə iyən Sinay Niməsərkuş işğalış kardəşe.

2000 – Çe Suriya prezident Hafız Əsad fot be. Bə əçəy vırə əçey zoə Bəşşər Əsad omə.

Diəkə


Nelson Mandela.jpg

11 Iyun

1774 — Əlcəzairi yəhudion çe İspaniya ğoşunon hurrəciku vitən.

1868 — Çe Osmanlı Kızılay (Qızıl Aypara) cəmiyyəti, bənə beynəlxalq Qızıl Xaç Cəmiyyəton səyəği pesoxtışone.

1967 — İsrail iyən Ərəbə hamsuon arədə 6 ruj canq bıə, çəğon de İMT vasitə oroxniə bıə.

1988 — Bə Nelson Mandela 70-nə movardə ruji aid təşkil bıə mərasim stadion Uembliədə (London) dəvordınyə bıə.

2005 — G8 Maliyyə naziron bə 18 kişvəri ğarzon baxşie barədə roziəti ğolışon kəşəşone.

Diəkə


Coat of Arms of the Russian Federation.svg

12 Iyun

1830 — Fransa bo Əlcəzairi müstəmləkə kardero bino kardəşe. 34000 Fransa əsgər bə Əlcəzirə 27 kilometr mandəy Sidi Ferruç (Sidi Ferruch)ədə bə vırə bin.

1860 — Çe Rusiya İmperiya Dovləti Bankı əsos noə be.

1964 — Niso Afrika dovlət Nelson Mandelaş bə əbədi zindon məhkum kardışe.

1990 — Rusiya İstiqlalə Ruj – Çe Rusiya parlament rəsmən çe Rusiya fedrasiya istiqlalış elan kardışe.

1991 — Boris Yeltsin çe Rusiya SFSR-i prezident səçınbə.

2004 — Bə Nuə Zelandiyaya 1.3 kiloqram qoniədə meteorit eqınyə, nəticədə, rıjnəyon bıən, əncəx yarəyn bıə kəs nıbe.

Diəkə


KimCampbell.jpg

13 Iyun

1550 — Çe Memar Sinani əsər, Süleymaniyyə Məciti binovrə bino bıə.

1871 — Labradorədə zununə vavaz bə 300 kəsi marde səbəb be.

1934 — Adolf Hitler de Mussolini İtaliyadə vindemon dəvordınişone.

1961 — Turkiyə: Bə Almaniyaya ko kardəkəson vığande əsason soxtə protokoli ğol kəşə bıə. İminə ko kardəkəson qrup 24 İyunədə de poyizi bə ro dəqınyə.

1993 — Kim Kempbel (Kim Campbell), Çe Kanada iminə jenə sər nazir bıə.

2000 — Bə Papa II İohan Paveli (Ioannes Paulus) sui-qəsd karde qoroş qətə bıə iyən İtaliyadə turmədə bıə Mehmet Ali Ağca, bə Turkiyə oqırdonyəbə.

2002 — Əfqanıstanədə ənənəynə Loya Cirga Məclisədə Həmid Kərzainişon müvəqqəti prezident səçinişone.

Diəkə


CheHigh.jpg

14 Iyun

1900 — Amerika İbəynə Ştaton Havayə səkuronışon bə ıştə ərazi umjən kardışone.

1907 — Norveçədə jenon sədo doy huquqışon səşone.

1928 — Çe Kuba inqilabçi Ernesto Çe Gevara (Ernesto Ché Guevara) - əslən Argentinavıj, moədə bıə (m. 1967).

1937 — Pensilvaniya fləqi ruji bənə rəsmi ştatə idi qeyd kardə iminə AİŞ ştati be.

1951 — İminə ticari kompyuter UNIVAC I təqdim karfə be.

1964 — Nelson Mandela ta bə marde məhkum kardə bıə.

1982 — Çe Argentina ğoşun Falklandə səkuronədə bə Yolə Britaniya təslim bıə.

Diəkə


Joseph-Bonaparte.jpg

15 Iyun

1389 — Kosovo Canq: Osmanlı dovləti de Serbi iyən Bosniya kardə canqədə zəfərış jəşe.

1808 — Jozef Bonapart çe İspaniya kral elan be.

1836 — Arkanzas bənə AİŞ-ı 25-nə ştati ğəbul be.

1864 — Amerika Vətəndaşə* Canq: Virciniyadə çe Peterzburq şəhəri mühasirə bino be.

1896 — Yaponiyə tarixədə ən zununə sunami nəticədə 22 həzo odəm marde.

1944 — Dıminə Dınyo Canq: Çe İspaniya canqi ərəfədə AİŞ-i ğuvvon bə Saypa dəşin.

1994 — Çe İsraili iyən Vatikani aradə diplomatik əlaqon soxtə bin.

1997 — Azərbaycanədə Milli Qurtuluşə ruj.

Diəkə


Galileo.arp.300pix.jpg

16 Iyun

1633 — İnkvizisiya məhkəmə bə Qalileo Qalileyi bidəti* gorə cəzodoy baərədə qəror doydə.

1815 — Vaterloo canqiku dı ruj bə nav Napoleon Bonapart Linyi canqədə ıştə oxonə zəfərış jəşe.

1865 — Çe Urusi qoşunon şəhər Daşkəndışon zəpt kardışone.

1903 — Ford motori şirkət soxtəbe.

1925 — Krımədə pionerə laqer "Artek" obəy.

1963 — İminə jenə kosmonavt — Valentina Tereşkova kırniə karabl "Vostok-6" bə kosmos pərəy.

Diəkə


Flag of Iceland.svg

17 Iyun

1935 — Amerika kinokompaniya Paramount Pictures soxtəbe.

1944 — İslandiya çe Danimarkaku co be, lştəni respublika elan kardışe.

1967 — Çin Xəlqi Respublika ıştə iminə hidrogenə bombə dəvinəku bekardışe.

1982 — Ka-50 helikopteri iminə pəremon.

2010 — Sankt-Peterburqədə ənənəynə beynəlxəlq ekonomika forum bino be.

Diəkə


Turgut Özal cropped.jpg

18 Iyun

1815 — Napoleon Bonapart Vaterlou canqədə bə İngilisi iyən Urrusi ğoşunon məğlub be.

1928 — Pilot Amelia Eirhart (Amelia Earhart) de ıştənpəri çe Atlantik okeanı səpe pərə iminə jen bıə.

1953 — Misirədə 74 sorə İngilisi mustəmləkəəti orəxə respublika elan bıə.

1979 — Çe Sovet İttifaqiı Kommunist Partiya rəhbər Leonid Brejnev iyən AİŞ-i prezident Cimmi Karter Vyanadə bə strateji silahlon kam karde dair müqavilə ğolışon kəşəşone.

1988 — Çe Türkiyə prezident Turqut Özal çe Ankara Atatürk İdman Saloniədə bə Qartal Dəmirağ nomədə sui-qəsdəkə silahə hrəci məruz mande.

2006 — Çe Qazaxıstani iminə süni peyk KazSat bə kosmos beşə.

Diəkə


Emblem of Kuwait.svg

19 Iyun

1762 — Rusiya imperiya de Prussiya arada bə sulhə* müqavilə ğol kəşə bıə.

1862 — AİŞ-i Konqres AİŞ-i ərazisiədə qul oğəte ğadağan kardışe.

1910 — İminə dədon ruj Vaşinqtonədə ğeyd be.

1912 — AİŞ-də həşt saatə koy ruj ğəbul be.

1956 — Merilin Monro de Artur Milleri ixeyzon bin.

1961 — Küveyt Britaniyaku müstəqiləti səşe.

Diəkə


Pervez Mushrraf2 crop.jpg

20 Iyun

1837 — Kraliça Viktoriya Britaniyədə bə taxt nışte.

1840 — Samuel Morze çe teleqrafi patentış səşe.

1863 — Həşipemə Virciniyə AİŞ-ı 35-nə ştat be.

1960 — Mali iyən Seneqal müstəqilətişon səşone.

1991 — Çe Almaniya parlament paytaxti Bonniku bə Berlin ovoştone ğərarış doşe.

2001 — Pərviz Müşərrəf çe Pakistani prezident be.

Diəkə


Flag of Greenland.svg

21 Iyun

1503 — Almaqulaği canqədə Şah İsmayıl Xətai çe Sultan Murad Ağqoyunlu səpe zəfər jəşe.

1633 — Qalileo Qaliley inkvizisiya məhkəmədə bumə kurə qarde barədə ıştə nəzəriyyəku imtina karde məcbur be .

1749 — Kanadadə çe Qalifaks şəhəri binovırə noə be.

1824 — Yunanıstani müstəqiləti canq: Misiri ğuvvon Egeyə dıyoədə səkur Psaraşon səşone.

1898 — AİŞ İspaniyaku Quamiş səşe.

1908 — Londonədə 200 həzo jen de vıjın iyən vıjınmandə huqon səy tələbi numayış kardışone.

2009 — Çe Danimarka navkonə müstəmləkə Qrenlandiya, ıştə müstəqiləti elan kardə.

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/Iyun 22

Diəkə


Coat of arms of Moldova.svg

23 Iyun

1532 — I Fransız iyən VIII Henri aradə, bə imperator V Çarlza ziddi gizlə sazişi ğol kəşə be.

1565 — Turqut Rəis – çe Osmanli İmperiya canqi-dıyo donanma komandan Malta canqi vaxti fot be.

1691 — Çe Osmanli sultan II Süleyman fot bıə, II Əhməd çe Osmanli imperator mande.

1812 — Napoleon be Rusiya yuruşi bino kardışe.

1894 — Parisədə Beynəlxəlq Olimpiyə Komitə soxtə be.

1959 — Norveçədə qıley kurortə rayoni mehmanxanədə 34 kəs sute.

1991 — Moldova ıştə müstəqiləti elan kardışe.

Diəkə


Pablo picasso 1.jpg

24 Iyun

1645 — Çe Osmanlı ordu, İstanbuliku de 348 canqə iyən nəqliyyatə karabli bə Yunanıstanı Kritə səkur oməy.

1793 — Fransadə iminə respublika konstitusiya ğəbul be.

1859 — İsveçrəvıj Anri Dunan İtaliyadə çe Solferino canqi bəpeşo bə beynəlxəlq Qızılə xaçi soxte ğəror oməy.

1901 — Çe Pablo Pikasso əsəron iminə kərə numayiş bın.

1910 — Yaponiya Koreyəş istila kardışe.

1913 — Yunanıstan iyən Serbiya de Bolqarıstani ıştə əlaqonışon ləğv kardışone.

1938 — Çe Azərbaycani Respublika 2-nə Prezident Əbulfəz Elçibəy moədə bıə.

Diəkə


Michael Jackson in 1988.jpg

25 Iyun

1801 — Qahirədə çe fransə işğaləkə ğoşun bə turkiyə ğoşuni təslim be.

1861 — Sultan I Əbdulməcid fot be, Sultan I Əbduləziz Osmanlı imperator bıə.

1903 — Mariya Kyuri Parisi Universitetədə ıştə təqdim kardə tezisonədə iştə ofəyə kardə radio barədə votışe.

1923 — Mustafa Kamal Ataturk çe İzmiriku milləti vəkil səçınyəbe.

1950 — Şimoli Koreya ğoşun bə Niso Koreya hurəc kardışe. Çe Koreya canq bino be.

1991 — Sloveniya iyən Xorvatiya ıştə mustəqiləti elan kardışone.

1993 — Tansu Çillər çe Turkiyə iminə jenə sər nazir be.

2009 — Maykl Cekson fot be.

Diəkə


Elvis Presley promoting Jailhouse Rock.jpg

26 Iyun

1723 - Baku: Xəyli muhasirə iyən topon otəşi bəpeşo şəhər bə Rusi ğuvvon təslim be.

1819 - Velosiped bə ğeyd eqınye.

1945 – İbəynə Milləon Təşkilat soxtə be.

1975 - İndira Qandi Hindistanədə hukumətiş soxtışe.

1977 - Elvis Presli oxonə konsertış doşe.

1979 - Məhəmməd Əli ıştə boksə karyera orəxış elan kardışe.

Diəkə


Flag of Djibouti.svg

27 Iyun

1893 — Çe Nyu-Yorki borsa* ve bə ji eqıne.

1916 — Hicaz ıştə istiqlalış elan kardışe, Osmanlı İmperiyaku co be.

1917 — Yunanıstan bə Etilaf Dovləton umjən be.

1954 — Çe Dınyo iminə atom enerji santral* Moskva nezi Obninskədə obəy.

1977 — Cibuti ıştə mustəqiləti elan kardışe.

1991 — Dı ruj bə nav ıştə istiqlali elan kardə Sloveniya, Yuqoslaviya əsgəron, tankon iyən ıştənpəron tərəfiku işğal be.

Diəkə


Mike Tyson.jpg

28 Iyun

1461 — IV Eduard çe İngilisi kral be.

1635 — Qvadalupe çe Fransa koloniya be.

1838 — Çe İngilisi kraliça Viktoriya tacnoyə mərasim dəvuniyə be.

1881 — Avstriya iyən Serbiya bə niyonə sərosnə ğol kəşəşone.

1950 — Şimoli Koreya ğüvvon Seuli zəpt kardedən.

1997 — Bə Mayk Taysoni bo ıştə rəqibi quşi ğıç jəy qoroş məğlubiyyət doə be.

Diəkə


Flag of Seychelles.svg

29 Iyun

1880 — Fransa Taitiş bə ıştə ərazi umjən kardışe.

1916 — Çe Boeing şirkəti iminə ıştənpəri dəvinə dəvarde.

1958 — Çe Braziliya milli futbol komanda iminə kərə dınyo çempion be.

1976 — Seyşelə səkuron mustəqiləti səşone.

1985 — AİŞ-də Con Lennoni maşın bə 2 milyon 229 həzo dollar havatə be.

1999 — Abdullah Ocalan de «bə vətəni* xəyanətə damğa» bə edami məhkum be.

Diəkə


Tower bridge London Twilight - November 2006.jpg

30 Iyun

1868 — Səmərqənd bə Rusiya imperiya daxil be.

1894 — Londonədə məşhurə pard Tauer Bric obəy.

1894 — Koreya Çiniku ıştə mustəqiləti elan kardışe.

1941 — Dıminə Dınyo Canq: Almaniya çe Ukrayna şəhər Lvovış işğal kardışe.

1960 — Konqo çe Belçikaku ıştə mustəqiləti elan kardışe.

1964 — İminə kərə çe ovşumi şikili neziku kəşe imkan bıə.

2009 — Çe Yəməni həvo şirkəton qıley ıştənp bə ğəzo eqınyə, nəticədə, 152 kəs mardə, i kəs səğ mandə.

Diəkə


Tarixədə ımrüjnə rüj arxiv
Crystal Project cal.png YanvarFevralMartAprelMayİyunİyulAvqustSentyabrOktyabrNoyabrDekabr