Wp/tly/Vikipediyə:Tarixədə ımrujnə ruj/Aprel

W21-1a.svg Im səhifədə ko dəvom kardedə.
Tarixədə ımrüjnə rüj arxiv
Crystal Project cal.png YanvarFevralMartAprelMayİyunİyulAvqustSentyabrOktyabrNoyabrDekabr

1 aprel

 • 1528 – İspani ənıvışt Fransisko da Penalosa fot bə.
 • 1955 – Kiprdədə Tırki Kulişə Onemon bə ko binoş kard.
 • 1970 – Riçard Nikson AİŞ- də TV iyən radiodə bə təməkuədə hozo bə molon reklami qədəğə kardə fərmoni ğol kəşəşone.
 • 1976 – Stiv Cobs iyən Stiv Voznyaki "Apple" kompyuterə firma” onoəşone.
 • 1979 – Ayətullah Xomeyni İron İslam Respublika səloş jəy.
 • 1992 — Bosniya canq bino be.
 • 2009 — Xorvatiya iyən Albaniya bə NATO dəşe.

Diəkə


Mixail Qorbaçov

2 aprel

 • 1917 — AİŞ bə Dınyo Canqi umjən be.
 • 1918 — Çe Türkiyə [Van ili] rus iyən erməni işğalıku ozod bə.
 • 1945 — Soveti İttifaq iyən Braziliya arədə diplomatik əlaqon bastə bən.
 • 1982 — Argentina Folklendi sərkuonış işğal kardışe.
 • 1989 — Mixail Qorbaçov SSRİ iyən Kuba arədə əlaqon bə qayda varde iyən de Fidel Kastro vindemon kardero bı kişvər səfər kardışe.
 • 2006 — AİŞ- i Tenness ştatıku dəvardə qasırğa bı ştatdə bə 29 kəsi marde səbəb be.

Diəkə


Sofiyə

3 aprel

 • 1502 — Xristofor Kolumb bə çominə dıyo səyahət şə.
 • 1879 — Sofiyə Bolqarıstonı paytaxt elan bə.
 • 1906 — Lümyer bıyon ranginə fotoaparat icad kardəşone.
 • 1975 — 23 sinnəı Anatoli Karpov şahmatdə dınyo çempion bə.
 • 1979 — Pakistani prezident Zülfüqar Əli Bhutto edam kardə bə.
 • 1986 — IBM iminə ləptop kompyuteronış nümayiş kardəşe.
 • 2007 — Fransadə sürətinə* qatar* sınaq* vaxti məsafə dəvarde rekordış jə.

Diəkə


4 aprel

 • 1500 — Portuqaliyavıjə səyyah Pedro Kabral nızıneku Braziliyaş bənə i qılə sərku ofəyə kardəşe.
 • 1790 — Fransa iyən Əlcəzairi bə 100 sorinə sülhi* müqavilə ğol kəşedən.
 • 1814 — Napoleon iminə kərə taxtıku das kəşəşe.
 • 1930 — Panama Kommunistə Partiya soxtə bə.
 • 1949 — NATO soxtə bə.
 • 1960 — Seneqaldə müstəqiləti ruji ğeyd karde bino bedə.
 • 1992 — Azərbaycani Respublika de Rusiya diplomatə əlaqon bastışe.

Diəkə


5 aprel

 • 456 — Mığəddəs Patrik bə İrlandiya bənə missioner yepiskopi oqardə.
 • 1804 — Ğeyd bıə iminə meteorit bə Şotlandiya eqınyə.
 • 1862 — Amerika Vətəndaşə* canq: Yorktauni canq bino bə.
 • 1879 — Çili bə Boliviya iyən Peru canq elan kardışe, dımiyən Sakit Okeani canq bino be.
 • 1992 — Bosniya-Herseqovina ıştə müstəqiləti elan kardəşe.
 • 1998 — Yaponiyədə Sikoku viən Hönsü sərkuon bə i yəndı dəvastə ən dorozə ehaştə pard — Akaşi Kaikyo pardi okardemon bə.

Diəkə


6 aprel

 • 1199 — De Fransa canqə vaxtədə İngiltərə kral I Riçard kıştə bə.<
 • 1897 — Zənzibarədə quldarə soxtemon ləğv bə.
 • 1909 — Rusiya iyən Türkiyə arədə de Bolqarıstani müstəqiləti anqil müqavilə* bastə bə.
 • 1946 — Çe həşipemə Prussiya i hissə bənə Kalininqrad vilayəti bə SSRİ umıj bə.
 • 1998 — Çe Rusiya Riqadə bə səfirətiədə bombə tıpniyə bə.
 • 2009 — İtaliya Akvila şəhəri miyoniku 5 kilometr bə kəno zəlzələ bə, nəticədə 307 kəs fot bə.

Diəkə


7 aprel

 • 1521 — Səyyah Fernan Magellan bə sərku Cibi rəsəy.
 • 1827 — İngilis kimyaqər Con Uokerin bo ıştə ofəyə kardə kibriti İngiltərə vıjoronədə havate bino kardışe.
 • 1906 — Çe Vezuvi püskürmə* nəticədə Napoli şəhəri xərobə be.
 • 1946 — Umumdınyo Səhiyyə Təşkilati fəaliyyətış bino be. 7 aprel bənə Beynəlxalq* Səhiyyə Ruji ğeyd be.
 • 1946 — Suriya ıştə müstəqiləti elan kardışe.
 • 1989 — Norveçə dıyoədə Soveti atom ovijiynə gəmi K-278 "Komsomolets" bə ğəzo eqıne, şe bə ovi bın.

Diəkə


8 aprel

 • 1168 — Azərbaycani filosof Əbunəcib Sührəvərdi şəhər Bağdadədə fot be.
 • 1513 — Səyyah Xuan Pons de Leon Floridaş çe İspaniya mılk elan kardışe.
 • 1548 — Peru çe İspaniya ərazi elan be.
 • 1866 — İtaliya iyən Prussiya bə Avstriya İmperiya ziddi müttəfiq bin.
 • 1899 — Marta Pleys elektrik stulədə edam bə iminə jen be.
 • 1971 — Londoni nezi Umumdınyo Qaraçı* Konqres obəy, ın konqresədə qaraçıon* boydəğ iyən himn ğəbul be.
 • 1992 — Ermənistan Silahlı* Ğüvvon Ağdaban soyqırımı* kardışoke.
 • 1993 — Makedoniya bə BMT* ğəbul be.

Diəkə


9 aprel

 • 1413 — V Henri çe İngiltərə kral be.
 • 1440 — Bavariyavıj Kristofer çe Danimarka kral təyin* be.
 • 1865 — AİŞ Vətəndaşə* canq: nisonıjon sərkomandan Robert Li de ıştə ləşkəri bə i vırə Appomatoksi nezi kapitulyasiyaş ğəbul kardışe.
 • 1945 — II Dünyo Canq: Soveti ordu Koniqsberqış qətışe.
 • 1948 — Yəhudiyə terror təşkilaton* "İrqun" iyən "Lexi" bə ərəbon ziddi Deyr-Yasin nomədə jimonə məntəqədə qətlam kardışone.
 • 1968 — Martin Lüter Kinq dəfn be.
 • 1989 — Soveti ğoşunon Tiflisədə mitinqi volo kardeədə 16 kəs fot be.

Diəkə


10 aprel

 • 879 — III Lüdovik Qərbi* Frankon kral be.
 • 1816 — AİŞ hukuməti İconə Ştaton dıminə Banki soxteş dastək kardə.
 • 1841 — Kanadadə Halifaks şəhəri bino noə bə.
 • 1912 — Çe Britaniya ən yolə qəmi — Titanik iminə iyən oxonə kərə bə okean beşe.
 • 1979 — İminə bolqarə kosmonavt kosmosədə.
 • 2010 — Kamçatkadə vertolyoti çe erıziyə voə jiədə mande nəticəə 18 kəs alman turistonədə 10- kəs fot bə.
 • 2010 — Çe Polşa prezidenti ıştənpər Rusiyadə, Smolensk şəhəri nezi bə ğəzo eqınye nəticədə de prezident Lex Kaçinski bə i

vırə 96 kəs marde.

Diəkə


11 aprel

 • 1865 — Prezident Avraham Linkoln ıştə oxonə ictimai nitqış* karde.
 • 1899 — İspaniya Puerto Rikoş bə AİŞ-i güzəştış* kardışe.
 • 1905 — Eynşteyn Nisbiə Nəzəriyyəş okardışe.
 • 1919 — Beynəlxalq Əmək* Təşkilatı* (İLO) soxtə be.
 • 1919 — Sinqapuri ıştə müstəqiliəti elanış karde.
 • 1979 — Çe Uqanda diktator İdi Aminşon çe hakimiyyətiku peqordıneşone.
 • 2006 — Mahmud Əhmədinəjad elan kardə ki, İron uranış zəngin kardəşe.

Diəkə


12 aprel

 • 1832 — Amerikadə buxorə karabeli sute nəticədə 260 kəs fot bə.
 • 1943 — Fransadə Nant nomədə futbolə klubi əsas noə bə.
 • 1961 — Bə kosmos iminə inson vığandə bıə. De Korabel Vostoki bə kosmos şə Yuri Qaqarin kosmosəda 108 dəğə mandə.
 • 1963 — Martin Luter Kinq huquq muhafizə orqanon tərəfiku qətə be.
 • 1992 — Parisədə Disney-Lənd o be.
 • 1993 — Turkiyədə İnterneti okomon bino be.
 • 2007 — İraqi parlamentədə bomba tıpe nəticədə 8 kəs fot be. Çəvonədə 3 kəs milləti vəkilbe.

Diəkə


Metropoliteni muzey

13 aprel

 • 1796 — Bə AİŞ iminə fili Hindistaniku vardışone.
 • 1849 — Macarıstan bə respublikə idarəəkə forma ovaşde.
 • 1870 — Metropoliteni muzey soxtə be.
 • 1919 — Qars ingilison tərəfiku işğal be.
 • 1921 — İspaniyadə Kommunist fəhlə Partiya soxtışone.
 • 1944 — Nuə Zelandiyə iyən Sovet İttifoqı aradə diplomatik əlaqon soxtmon bin.
 • 1997 — Tayqer Vuds dınyoədə masterə seriyəynə qolfə turnir ğəzənc kardə həməysən cohilə qolfçi bıe..

Diəkə


Karabel Titanik

14 aprel

 • 1205 — Bolqaron iyən xaç hurrəci kardəkəson aradə Adrianopoli canq bino be.
 • 1865 — AİŞ-i XVI prezident Avraam Linkoln çı sui-qəsdçi tərəfiku kışdə bıe.
 • 1900 — Parisədə Beynəlxəlq nuşumon o be.
 • 1912 — Karabel Titanik şe bə bın.
 • 1927 — İsveçədə iminə kərə maşin Volvo numayiş bıe.
 • 1945 — Xorvatiyə şəhər Osiek faşist işğaliku ozod bıe.
 • 2003 — AİŞ-i ğuvvon Bağdadadə Abu Abbası qətışone. Abu Abbas Fələstinədə cinayətkar qrupi liderbe. Əv xəyləki amerikavıjış kışdəşbe.

Diəkə


elektron kalkulyator

15 aprel

 • 1738 — Londonədə çe Georq Fridrix Hendeli, italiya operonədə, "Sers"-i premiyera bə sə oməy.
 • 1755 — Londonədə bə Samuel Consoni aid "İngilisə zıvoni lüğət" nəşr bıe.
 • 1795 — Litva bə Rusiya İmperiya umıj bedə.
 • 1924 — Rand Maknelli iminə roon (bo avtomobilə roon) atlasış nəşr kardışe.
 • 1926 — Bə Amerikan Airlinesi aid iminə ıstənpəri pəre bə sə oməy.
 • 1970 — Yaponiyədə iminə elektron kalkulyator hozo bıe.

Diəkə


2 Aprel
00000

Diəkə


2 Aprel
00000

Diəkə


2 Aprel
00000

Diəkə


2 Aprel
00000

Diəkə


2 Aprel
00000 Diəkə


2 Aprel
00000 Diəkə


2 Aprel
00000 Diəkə


2 Aprel
00000 Diəkə


2 Aprel
00000 Diəkə


2 Aprel
00000 Diəkə


2 aprel
00000 Diəkə


2 aprel
00000

Diəkə


2 aprel
00000

Diəkə


2 aprel
00000

Diəkə


2 aprel
00000

Diəkə


Tarixədə ımrüjnə rüj arxiv
Crystal Project cal.png YanvarFevralMartAprelMayİyunİyulAvqustSentyabrOktyabrNoyabrDekabr