Wp/tly/Tolyšə poezijədə movzu rəngbərəngəti

< Wp‎ | tlyWp > tly > Tolyšə poezijədə movzu rəngbərəngəti

Əlbəttə, devri tələbi nəzəo dəvoneədə bə tolyši dərč byə bədiijə vəslonədə movzu rəngbərəngəti cəš karde tikəj cocin bebəše. Ənčəx ružnomonədə dərč byə šeeron, nyvyštəjon dijə kardeədə vində bedə ki, ijo əsasən 2-3 movzu aktuale: təbiəti təsvir ( “Əvəsor”, “Vylə boq”, “Boq”...); ingilabi pafos (“Qyzylə qošun”, “Jonzə sor”, “Apreli sogətonədə”. “Oktjabr”, “İngilabi bəpeštə”, “Rəhbərymon bə həmro Stalini”, Rušnəj egynije”...); təsərrufatə koon tarif karde ( “Kolxozcijon”, “Traktor”, “Caj”, “Moldorəti hovuž bedə”...) 30- nə soron poezijədə nobənoə žanron bə tolyši nyvyštə biə əsəronədən yštəni bə buruz dojdə. Məsələn, žinə šerə vəslə məsnəvi (git-git gafijəjnə) formədəj: Bin cy xose cəmə boq, Limo cajə vylə toq.

Livə kavu, mivə zard, Bə dešmeni dojdə dard. ( İ.Bəširov “Boq”. “ST”, 31.12.1935. N- 69 (327)

Əksər šeeron coli ( har bəndyš co sətirbyə šeeron) šikilədəj:

Həsrət kəšdəbiš ty tolyšə kinə, Egynje bə maholmon bəcəj astovə. Cimənon, hijonədə əməni cəš əkə, Sovxozi, kolxozi hijonədə ki caj... ( G. Kazymov. “Caj”. “ST”. 07.11.1935. N- 62(320)

Coknəj be ki, oməjš bešiš by məhol, Vej xosə bomejš ty , ha nozə caj. Tolyši məholi dənoj ty bə jod, Cəmə boqonədə recin biš ty caj... (Ə. Hummət. “ST”. 31.12.1935. N- 69 (327)