Wp/tly/Tolışi folklor qırdə kardə bedə

< Wp‎ | tlyWp > tly > Tolışi folklor qırdə kardə bedə

In devrədə bə tolışi folklori qırdəkarde, nəşr karde vey zu doə bıə. İminə dəfə ın sahədə Z.Əhmədzadə “Sıə Tolış” qəzetədə qıləy vəzminə məqalə çap kardedə. (“ST” N-59 (252) 30.11.1934) Sori bədiqə bə muəllimon, ruşinfikon, şoqirdon, tələbon ovardemon dərc bedə: “ Sıə Tolış” qəzetə çı rujiku bəpeştə eli ədəbiyati ıştə səhifonədə ruşin kardedə. Bəçəy qoroşən tolışə eli ədəbiyati qırdə karde-karde bə “Sıə Tolışi” redaksiyə vığande muəllimonku, məktəbi tələbonku iyən həmə həvəskoronku xahiş kardəmon” ( “ST”, N- 60 (318) 19.10.1935) Azərboyconi har vırədə qeşə hərəkot rost be ki, tolışə folklorə nımunon bə qəzetə vığandə bıbu. Folklorə hərəkot həmməy Qafqazi əhatə kardedə. Bı sahədə Zaqafqaziyə olimpiada təsis bedə. Bə Zaqafqaziyə olimpiada əşiə jenon tərəfo hozı kardəbıə eli mahniyonən dərc bedə qəzetonədə:

Qıləy sıə sefim doyim bəşədə, Ha qılım, ha qılım, ha lay-lay xanım. Çanqəy rəyhon əbim yoyım kəşədə, Ha vılım, ha vılım, halay, ay xanım... ( Qırdə əkə: İ. Bəşirov. “ST” N- 61 (319) 04.11. 1935)

Umumən tolışə folklori qırdə kardeədə İsaq Bəşirov, Mirzəli Sadıqov, Mamustavıj Səyyarə Qubadova vey aktivəti nişo doydən. Manqi bədiqə çı Muzəffər Nəsirli bə tolışə ictimaiyəti vey oşnə bıə məşhurə sanbalinə məqaləş dərc bedə “Sıə Tolış” rujnomə 2 numrədə: “Tolışə folklori həxədə çan qıləyni sıxan” (diyəkə : “ST” 67 ( 325) 18.12.1935 – N- 69 (327) 31.12.1935) In məqalə peşo bəştə muəllifi sə bəlo vardedə, Muzəffər Nəsirli ittiham kardeyo alət bedə...