Wp/tly/Tolışi bandon

< Wp‎ | tly
Wp > tly > Tolışi bandon

Tolışi bandon - Həməysə bıləndə band Səvəlone. Tolışi bandon veyni vişəynə bandin. Bı vişonədə har curə ləlqıl bedə. Sori ve vaxti bı vişonədə bip, ser, sioqılə, şinqılə, hulə, sef. əno, inji iyən co ləlqılon pəydo karde bedən. Tolışi bandonədə pələnq, bəbır, kubız, hırs, vaq, şəğol, rıvos iyən co kujə hıyvonın hestin. Tolışi Kəmərku, Velbuton, Şonəkon, Ulum nomədə nominə bandon hestışe. Navko ım bandon çı deşmenon hurəcuku bə tolışon ve dastqəb bıən.

Tolışi bandon

HəxədəEdit

Azərboycon Respublikə cənub-şərğ hissədə vırəbəvırə bıə. Tolışi bandon əsosən seminə dovrədə çe bınnıştə proseson səkıştədə bə əməl omən. Tolışi bandon Qafqazi Qədə bandon bıə bə Elbrus (İron) bandon ovaşte halğə təşkil kardeydə iyən çəy barzi 2477 metrə rəsə se qılə əsosə bandə silsilə iyən çəvon kali kəşonədə iborəte. Tolışi bandon Burovar, Peştəsər iyən silsilə Tolışə Bandono iborəte. Tolışə Bandon silsilə Cənubi Azərboyconi əroziyədəye. Tolışi bandon cənub-şərğədə bə Elbrusə bandon, ğərbədə isə bə Savalan bandon dəçıkeydə. Viloyəti ən barzə noxton Gömürgöy (2493 m) iyən Qızyurdu (2433 m) bandəbəşonin. Viloyəti Lənkərançay (Bəşəru), Vazaru, Sadaşaru, Astaraçay, Təngərüd, Pensərçay, Ləkər, Veravulçay, Qumbaşıçay, Viləş, Mişarçay, Göytəpəçay, Bolqarçay iyən həniyən co ruyon ıştə səvoni Tolışə Bnadonədə peqəteydən. Tolışə Bandon çe Azərboyconi iyən İroni marzi dırozi dıroz bıə. In restə bandon qırdoədə jiyə əholi dırozə jiy beydən. Imən təsodufi ni, çumçıko amburə do çı vırəy həvo iyən oksiqeni təmiz kardeydə. Həmçinin amburə do əncəx Azərboyconədə iyən İronədə Tolışə Bandonədə beşedə. Çı doy barzi adətən bə 20-25 metrə rəseydə. Amburə doədə bo sənaye məğsədiən vey oko doə beydə. Çəy ezım vey ğoym bey qorənə telefon iyən elektrik sunon hozı kardeədə, pard hozı kardeədə, maşini iyən diləqon kali hisson hozı kardeyədə oko doə beydə. Əvəsorədə sı iyən vənəşə ranqisə bıə amburə do livon bə Tolışi bandon xoşə mənzərə bəxş kardeydə. Bə insoni jıqo omeydə ki, vişə sıə libos tankardəşe. Tolışi bandon silsilədə Tırki-Lezir bandi 571 metrədəy. In band Masəllu rəyoni əroziyədə vırəbəvırə bıə.[1]

İstinadonEdit

  1. Tolışi bandon həxədə