Wp/tly/Tolışə poeziyə

< Wp‎ | tlyWp > tly > Tolışə poeziyə

Əlbəttə, devri tələbi nəzəo dəvoneədə bə tolışi dərč bıə bədiiyə vəslonədə movzu rənqbərənqəti çəş karde tikəy çoçin bebəşe. Ənčəx rujnomonədə dərč bıə şeeron, nıvıştəyon diyə kardeədə vində bedə ki, iyo əsasən 2-3 movzu aktuale: təbiəti təsvir ( “Əvəsor”, “Vılə boq”, “Boq”...); inqilabi pafos (“Qızılə qoşun”, “Yonzə sor”, “Apreli soqətonədə”. “Oktyabr”, “İnqilabi bəpeştə”, “Rəhbərımon bə həmro Stalini”, Ruşnəy eqıniye”...); təsərrufatə koon tarif karde ( “Kolxozçiyon”, “Traktor”, “Çay”, “Moldorəti hovuj bedə”...) 30- nə soron poeziyədə nobənoə janron bə tolışi nıvıştə biə əsəronədən ıştəni bə buruz doydə. Məsələn, jinə şerə vəslə məsnəvi (qit-qit qafiyəynə) formədəy: Bin çı xose çəmə boq, Limo çayə vılə toq.

Livə kavu, mivə zard, Bə deşmeni doydə dard. ( İ.Bəşirov “Boq”. “ST”, 31.12.1935. N- 69 (327)

Əksər şeeron çoli ( har bəndış ço sətirbıə şeeron) şikilədəy:

Həsrət kəşdəbiş tı tolışə kinə, Eqınye bə maholmon bəçəy astovə. Çimənon, hiyonədə əməni çəş əkə, Sovxozi, kolxozi hiyonədə ki çay... ( Q. Kazımov. “Çay”. “ST”. 07.11.1935. N- 62(320)

Çoknəy be ki, oməyş beşiş bı məhol, Vey xosə bomeyş tı , ha nozə çay. Tolışi məholi dənoy tı bə yod, Çəmə boqonədə reçin biş tı çay... (Ə. Hummət. “ST”. 31.12.1935. N- 69 (327)