Wp/tly/Talışıstan

< Wp‎ | tlyWp > tly > Talışıstan


Talışıstan, çe Tolışon vətəne.

Masuleh, Çe Tolışon vilayət


Talışıstani əraziEdit

Tolış viləyəti xərem Kur-Araz haymi, nıso de Iron, həşipemə Kaspi dıyo marzış heste. Bə relyefi qorə dı vırə co karde bəbe-Lankoni haym inən Tolışi bandon. Lankoni haym 4-nə devri dıyo inən ru emeyon, Tolışə bandondə Tolışi bandonisə 3-nə devri vulkanik inən emeyə suxuron veyin.Lankon hayımədə əsasən tovostoni quraq kam voş voydə mülayim-qamə iqlim hakime. Im vilayətədə ruyon veyin. Ruon Viləş, Vazəru, Ostororu, Bolqəru i.c.Tolışi bandonədə bəməl oməydən., Lankon hayımdədə dəvardən bə Kaspi dıyo emeedən. Vilayəti ruon qida əsasən voşi ovon inən honi ovon əsos vırə qətedən. Bandədim inən nızımə bandətiədə zardə tülon hestin.Vişon bə növü qorə vey zənğine. Voşi ortə sori ğərolış 400-1600mm-e.

Talışıstani əhaliEdit

Tolışon çe Kaspi dıyo nıso-həşinışteyədə bə xəlqi nomi etnonim. Tolış sıxani rişə həkqədə müxtəlif fikiron hestin. Tarixi tədqiqkardəkəson əsas fikir ıme ki, ım sıxan ğədimə Kaspiana toyfon qıləy nomiku ofayə bə. Joqo tarixi tədqiqkardəkəson hestin ki, sıxan Tolış ğədimə mənbondə nomoş nıvıştə bə Kadus toyfon nomiku de transformasiya be ofayə bə. Co tədqiqatkardəkəson fikir jəqoy ki, sıxan Tolış çı Dalyumay sıxaniku peqətə bə. Dalyumayon hejo Deyləmijonin ki, əvonən miyonə əsronədə Tolışon kəşondə, xolondə qıləy bən. Daley-Dalej-Taleş-Tolış əvon hisob kardedən ki, ım sıxanı transformasiya joqo bə. Ve yolə ehtimal heste ki, hejo Deyləmijonən Kadus toyfondə bən. Kaduson Kaspi milləti bandondə jiyə, de kaşte i vırədə moləvonəti, qələvonəti kardə toyfondəy. Joqo nəticə omedəmon ki, sıxan etnonim Tolış bandi Kaspiyon Kaduson toyfon nomiku ofayə bə.

Talışıstani tarixEdit

Çe Tolışon tarix ve ğədime.