Wp/tly/Sərlohə

< Wp‎ | tly
Wp > tly > Sərlohə
Xəş oməyon bə Vikipediya!
Har kəsi sərost karde zınə ozodə ensiklopediya.
Isətnə Tolışə zıvonədə 8,407 məğolə heste.

Həmə portalon

Tožə məǧolə okə

Tožə məǧolə nyvyštejro iminə nubədə bəpe məǧolə nomi byvyžnəjon. Pešo, həminə nomi "Wp/tly/" kodi dumo əlovə bykardən, "Tožə məǧolə okə" dygmə egətən. Əgəm həminə myžorədə čo gylə məǧolə heste, šyməni bə həminə məǧolə bəvyǧande. Deštə zynəjon ə məǧolən gənčin karde bəzynejon. Dastpocə bykən ki, məǧolə elmi-bədii uslubədə hozo bykən. Məǧolə cənnədə əhotənin bıbo, ənnədə Tolyšə Vikipediya zəngin bəbe. Ovandəti orzu kardəmon!


Haftə səçınyə nıvıştəy

NASA loqotip
NASA loqotip

NASA (ing. National Aeronautics and Space Administration, "Milli Aeronavtika və Kosmik İdarəbıkə") AİŞ-i mılki kosmik prqoramon bə jimon dəvordoniye qorə perosniə icra kardə devlət agentliyie.NASA,1958-nə sori fevralədə binobuə NASA agentliyi xələfe.2006-nə sori fevralə manqədə NASA qəbul kardə missiya “Kosmik tədqiqatonədə inən elmi kəşfonədə avanqard bey”e.NASA bə jimon ovoştoniə elmi tədqiqaton əsasən dı Zəmini Muşahidə Sistemi, Zəmin planeti tikiən çok muşahidə karde, heliofizikə inən astrofizikə elmon tikiən nığıliədə omute inən aftomatinə sistemon vasitə Həşi sistemi aid buə fəza cisimon kəşf kardə koy əhatə kardeye.NASA 18,800 kəs ko kardəkəsış heste.Agentliy dastə kardə xəbon rə-rə bə co keşvəron inən beynəlqxəlğ təşkilaton paybaxş kardə.

1957-nə oktyabri 4-ədə SSR iminə kərə bə kosmos suni peykış vadoe AİŞ-i ıştə tojə bino kardə kosmik proqrami qıvrəğ karde məcburış karde.AİŞ konqresi SSR ın addımi keşvəri milli təhlukəsizliyi tərəf kardə bənə təhdid qeymətış noe inən daspoçə bə hərəkət ovaşte xəbəş doe.7 manq dəvom kardə mızakiron nəticədə tojə kosmik agentlik binonoe həxədə bə rozilığ ome.In agentliyəti binonoe qorə xususi komissiyə NASA binoşon karde.NASA i vey dı elm odəmon, həmən nemes elm mutəxəssisi buə Verner fon Brauni mızakironoş barde.Dı komissiyə məsləhəti 1958-nə iyuli 29-də tojə kosmik agentlik NASA əsosışon noe. (bə dumo dəvard...)

Zındəyon?

 • "Titanik"i film "Titanik"i ıştənisən boho bə sə omə.
 • Dınyoədə ən ğədimə universiteti əsos 989-nə sorədə noə Misiri əl-Əzhər universitetie.
 • 1893-nə sordə Rusiyədə çay kaşte binonoe buə.
 • Atakama daşti kali vıronədə 400 sorisə bəpe vaxte ki,voş voyedəni.
 • Sıkardədə dəkıriyə, dəbovniədə isə peğıjiə yegonə bərkə çism almoze.
 • Jenon takardə kəpot 1400 sor çimi bənav bəməlomə.
 • Şımə ıştənpərədə pəriyədə şımə mu 2 kərə rə dıroz bedə.
 • Bə “Coca-Cola” ranq ümjən nıkən əv havz bəbe.
 • Be dandonə muş i qılə cüyə həyvone cüye.
 • "Avşumə əntər"-i qırd dıjdə qılə bolo 12 sm,qoniş 170 ğr bedə.
 • Enişdeyin nıvışte və handesə ve, fikkardəbe.
 • Ğədim Romədə şişədə hozo kardə ğabon telə inən nığəku boho bedəbe.

Ruji səçınyə şəkil


Mikelancelo. Çı Intibah Devri Heykəl
Mikelancelo. Çı Intibah Devri Heykəl. İntibah devr ijən Renesans (fr. Renaissance, ital. Rinascimento - "Tojə bə dınyo ome") - Çı Avropa fərhəngi tarixədə, çı miyonə sasor ijən nüyə devri fərhənqi miyonədə qılə mərhələ bə Həşinıştə de Dılə Avropa XIVsasori əvvəl XVI sasori oxo əhatə kardedə. İntibah sıxani çı italyanon humaniston nıştəşone (Corcio Vazari). Bəy ısətnə məhnə XIX sasosri fransız tarixəkə Jül Mişle doaşe. Adam Mets ğeyd kardəşbe bəp çı Avropa İntibah Devr sıxan de Mısılmonon İntibah Devri sıxani i vırədə bınıvışton.(bə dumo dəvard...)

Haftə səçınyə musiği


Şopen - Sonaton

Tarixədə ımrüj

Template:Wp/tly/Tarixədə ımrúžna rúž

Vıjniə məqalə

Ğədimə Misir
Ğədimə Misir

Ğədimə Misir – Çı Afrika xəremi-xəşəxuni səmtisə çı Niləru ovəyzi orəxədə keşvəre.
Bə Misiri jimon doə Niləru çı Mionə Afrikədə bə qolonku səş peqətəşe. Im ru 700 km ro şure-şure de şami bə Mionə dıyo (Aralıq) emedə. Bə dıyo emə vırədə Niləru bə dı xıçə poə bedə ğəc bedə. Penə vıronku bino peqətə Niləru şamadə vırə qətə zəminonədə Misir vırə qətedəbe. Çəmə e.b.n. V-IV həzosoronədə çı jimoni binoə onemoni vılobəpeşt Misirədə qədə-qədə hırdə keşvəron oney bino bedə.
Bənəy Şumeron iyo har qılə məhol ıştən –boştə səbəsojbey Çəvon mərənqoə şəhər keşvəri bə ro noə riə, ləşkər iyən ıştən əleydə Xıdoşon hestbeşone.Im məholon de yəndı dastbədast dodəbin i bedəbin yaən ki,deyəndı dave (canq) kardəbin. Mande peşo iconəti bey havər şe-şe ve bey bə -Penə (Xəremi) iyən Jinə (Nıso) latə co-co bin.Çı latə-laton yolon de dave eğandero,hejo dıloşonbə bə iconəti bon.Bı vaxti çı Misiri “oroğ-toroği navonə vaxt” votə bedə.E.b.n. III həzominə sori dair bə sığə vəslonədə çı ğədimə Misri xəremi podşon nomə aşmard nıvıştə bə. Mande be bəzıne ımon podoşo nin,qasbuən çı qılə oroğ-toroği siprişoninbu. Mılxəs çə vaxton barədə bəməku zınəy kame iyən “oroğ-toroği navonə vaxt”-i çanədə jimonış kardəşe,əyən zındənimon.Mande e.b.n III həzosorondə iqləliə keşvəri bey votedən çəyoən iyo 2 qılə podoşo oroğ-toroğ bə.Çı Misiri tarix çiyo bino bedə.Bə Misiri podoşon “firon”-on votə bən. Aşmardə bedə ki,çı Misiri bə 30 qılə nezi podoşoə oroğ-toroğış bəşe. (bə dumo dəvard...)

Kateqoriyon

TeətrZıvononƏdəbiyotTəhsilFəlsəfəƏnənonAşbozətiMediaMifoloqiyəMuzeyonMusiğiHənəkonNəciməsənətRəssamətiKinoVərzışTurizm


XəritonİğlimQitonDiyonTarixi qardışonTarixi dovlətonParkonŞəhronTəğvimKişvəronDıyonOkeanonArxeoloqiyəİmperiyonİnğılobonCanqonSulhə mığovilonTarıxəvonon


KompyuterBiotexnoloqiyəElektronikəİstehsolotAvjoronİnternetMemarətiMıhəndisətiNanotexnoloqiyəNuvəAvtomatin kardeTelekommunikasiyəTibbNəqliyot


XıyzonTəhsilXoşvaxtİğtısodiyotZıvononEtnikə qruponFəlsəfəMaliyəHuğuğKoSənətkorətiŞəxsiyətonƏholiSiyosətXəşətiTəhsil


CərəyononMəntığDini xodimonFilosofonMifoloqiyəMistikəSektonMetafizikəOntoloqiyəEstetikəEtikəEpistemoloqiyəSiyasəti fəlsəfəDini fəlsəfəFəlsəfi nəzəriyon


TəbabətHisobArxeoloqiyəAstronomiyəElmi odəmonİnformasiyəKompyuteri elmBioloqiyəİğtısodiyotFizikəQeoloqiyəKimyəPsixoloqiyəSosial elmonTətbıği elmonKosmos

Çı Vikipediya ambo əledə loon