Wp/tly/Portal cəmyət zındəyon?/Arxıv

< Wp‎ | tly

Terracotta pmorgan.jpg
 • Isət jiə har qılə 5 xonəxodə qıləyni Çinıvoje.
 • Sori dırozi Hindistanədə çı moəmo bə sovə əğılon aşmard çı Avstraliya jimonəkəyonsə veye.
 • Napoleoni əsqəron bə qenerali «tı» vote həxşon hestbe.
 • Har 2 milyard insoniku əncəx 1 kəs 116 soriku ve jie bəzne.
 • Dıziyon ve hissə seşənbədə bedən.
 • Amerikanon i sorədə hardə pitson cəmi sahə 18 hektare.
 • Çı həmə xəton 67%-i 10% xətokoron kardən.
 • Dınyoədə ve cər bə moynə nom Annay,ım nomi dınyoədə tosə 100 milyoni odəm novnidə.
 • Çinıvıjon iyən Koreyavıjon fəmiliyə çəvon nomi navədə nıvıştən.
 • Çı zəmini dimisə jiə odəmon 3/2 poə voəşon vindəşonni.
 • Çəplion veyni merdonin.
 • İminə reklam 1477-nə sorədə İngilistonədə istehsal bıə. In, çe dıvoə kitobi reklambe.

 • Cek-Petroşitel XIX əsri ən zınəynə ğətile. Əv, ışdə cinayəton əncəx vıjorə rujon əkardiy.
 • Fransızon bə anqışdon “pus, indeks, macor, anyuler, orikyuler” nomonışon doəşone.
 • Alimon fikr, inson məktəbi oroxine 22 sor bəpeştə ışdə sinifi həmron vote bəbe ki, həmməy nomi, iyən əçəvon simon yodo bekardedə.
 • Həmmə kişvəron əsğəron dışdə rostə dasdi səlom doydən.