Wp/tly/Portal bioloqiyə vıjniə şəkil/Arxıv

< Wp‎ | tly

Sipiyə hırs
Xəremə Biə Okean kənonədə iyan sınov kardə biyon sahonədə jiedən. Tani yoləti 2-2,5 m. Sipiyə hırs hışkədə jiə əşivo həyvonon qırd yoliye. Miyonə qonəti 400 kq-i neze. Şayət ehanə hırs pie iyan bə zımsoni piy qırdəkardəbu, əçəy qoni 800 kq-i rəsedə. Əv ıştə loni voən dılədə kandedə. Dekabr-yanvarə manqonədə hırsi balon dınyo omedə. Hırsi balə ve qədəli dinyo omedə. 30 sm. Sipiyə hırson çok sıniv kardən, ovədə moy qətedən. Qlobal tatbeə sipiə hirson nimə məhv karde bəzne.(bə dumo dəvard...)

Mıv
Mıv (lat. Anas platyrhynchos)- Çe tolışon ən vey piyə pərəndəy. Mıvi barədə qəp jəyedə bəpe çe niyə qıləku co, moə qıləku co qəp bıjəni. Boçi ki, çəvon poron arədə zəmon-osmon fərq heste. Çe niyə mıvi sə, qıy penə hissə viriski doə kavu havze. Qıyədəş sipiyə halğə heste. Çılandonəş, sinəş, yanonış tınd rəşe, dumi jiyədə siyo, luzış ruşinə boze (tənuyə xoki ranqədəy). Kəşə bıni poron sipin.(bə dumo dəvard...)

Ğəjı

Ğəjı (lat. Falco) - Əşivo pərəndəy. Dınyoədə ve otə.

Ğəjı poron ranq tındə xakiye. Səş ruşinə xakiye. Xırtəş sipiləvunə, sinəşən xakiye. Luzi hissə, dumi jiton posi ranqədəy. Peşti tərəfış tınd xakiye. Tıkış, lınqi anqışton siyon. lınqonoş zardin. Niə qılə kəşon dırozi 86-92 sm, moa qıləyni 88-95 sm bedə. (bə dumo dəvard...)