Wp/tly/Portal şəxsiyəton vıjniə məqalə/Arxıv

< Wp‎ | tly

Danile Defo

Daniel Defo - qujd əhvat iyəm şam soxtə fabriki xıvand bə Ceyms Fon nomədə merdi xıyzonədə 1660 –nə sori çı moəmo bə. Çəy perəsə xıyzoni odəmon çı puritan iyən de dissenteron dini –fəlsəfə həmrəğbin. Defo puritan ruhani akademiyədə hande-hande,bı dini veyən həmrəğ nıbe. Əy həməsə vey savdıkorəti kardeş pidəşbe. Bı koədə çand bəjən luç bəbe,bə çand qılə ğarzxıvandi ğarzoxo mandeku,çı polisonku nio bey tovədə mandəbe.

De ədəbiyati həşemoni 1697-nə sori ıştə səş ğalış kardəşe. Defo ıştə iminə nıvıştəyonış de jurnalistikaş binoş kardəşe. Çı lohiyon (ing. An Essay upon projects) barədə dəvinə kardə əsərədəş kali iqtisadi,içtimai islahaton dəvonye bə miyonış noşe,çəyoən bə vətəndoş ozodoəti dair vəslonış nıvışdışe. (bə dumo dəvard...)


Leonardo da Vinçi (avtoportret)

Leonardo di ser Pyero da Vinçi (it. Leonardo di ser Pyero da Vinçi; 15 aprel, 1452 – 2 may, 1519) —Çı Avropa İntibah devri ensiklopedik alim, riyaziyyatəkə, muhəndis, kəşfkardəkəs, rəssam, heykələkə, memar, musiqivon qıləyən nıvıştəkəse. Çı İtaliya İntibahi rəmz hisob bə "Universal Odəm" (ing. Homo Universale) tipi ən məşhurə numayəndəy.

Əv Messer Pyero nom bəğanun məsləhətəkə de Katrina nominə soyə diyovıjə kinə niqahiku bə kəno əğıl bə, çı İtalya Florensiya şəhərəd bə dınyo omə. Çı nıvışte elmi sirron Verokkiya nominə alimiku umutedə çəğın Vinçi kamə vaxtədə ım sahədə ıştə məllimiku ve zındə.Iştə umri sıftə soronədə çı Florensiya kali sarayonədə jimon kardedə əyo ve kəşfon kardedə. Hiç ki əçəy ım kəşfon dərəsedəni. (bə dumo dəvard...)