Wp/tly/Portal:Tolış

< Wp‎ | tlyWp > tly > Portal:Tolış

Portal.svg

TolışMədəniyətƏdəbiyotFəlsəfəTarıxCoğrafiyəCəmyətŞəxsiyətonMemarətiTexnikəBioloqiyəTibb

Həmmə portalon

P Talysh gerb icon.svg Tolış portal xəş oməşon Talysh flag (Tolışi boydəğ).jpg

Tolışon - Azərbaycani nıso-xəşəxuni inən İroni Gilon ostanədə jimon kardə xəlğe. Çı Kaspi dıyo nıso-kobəson marzi dırozi zəminon inən Tolışə bandon çı xəlği tarixi məskəne. Tolışon Azərbaycanədə Lankon, Ostoro, Lik, Masal (Az), Vərqədiz, Biləsıvo, Həmoşəru, Səlyon, Natəçolə, Saatlı, Sabirabad; İronədə isə Masal, Ostoro (İr), Rezvanşəhr, Həştpər (Taleş), Nəmin, Şəft, Fumən, Some-e-Səra, Rəşt. Rudbar, Biləsıvo (İr), Parsabad, Xəlxal(Heroabad), şəhərondə kompakt jimon kardən. Tolışon zıvon Hind-Avropə zıvoni qrup aid bıə Tolışə zıvone. Tolışon veyni bə İslom dini Şiə, kami isə bə Sünni məzhəbi etiqad kardeydən. Əcdadon Kadusion hesob kardə buə ım xəlği həxədə tarixədə antik muəllifon əsərondə rast oməydə.

Crystal Project Attach.png Tolışi reqıon

Crystal Project Attach.png Haftə səçınyə nıvıştəy

Səvəlon

Tolışi bandon

Tolışi bandon Həməysə bıləndə band Səvəlone. Tolışi bandon veyni vişəynə bandin. Bı vişonədə har curə ləlqıl bedə. Sori ve vaxti bı vişonədə bip, ser, sioqılə, şinqılə, hulə, sef. əno, inji iyən co ləlqılon pəydo karde bedən. Tolışi bandonədə pələnq, bəbır, kubız, hırs, vaq, şəğol, rıvos iyən co kujə hıyvonın hestin. Tolışi Kəmərku, Velbuton, Şonəkon, Ulum nomədə nominə bandon hestışe. Navko ım bandon çı deşmenon hurəcuku bə tolışon ve dastqəb bıən. (bə dumo dəvard...)

Crystal Project Attach.png Zındəyon?

  • Oxominə 100 sorədə tolışon 2 kərə ənəşıkırə xosiyət nişo doəşone, 1919 sorə soxtəşone Mığon Sovet Respublika, 1993 sorədə Tolış Mığonə Muxtara Respublika
  • Tolışə məholədə ve şoğinə endemikə rəsəyon iyən həyvonon hestin
  • Tolışə məhol tarixədə xəyli nomış bıə, bənə Quştasfi, Paytakəron, Taylasan
  • 1920-1930 soronədə bə tolışi zıvon xəyli dınyo ədəbiyoti kitobon peqordıniyə bin
  • Muzaffar Nəsirli bənə iminə tolışə jurnalisti hisob karde bəbe

Crystal Project Attach.png Vıjniə şəkil

Masal

Masal (İron). Çe İroni xaremə-həşipemədə bıə şəhəre. 1998-inə sorədə çe Talış şəhristoniku co bıə. Masal Tolışi bandonədə bəştə vırə qətəşe. Isət çe Ironi tərkibədəy. Çe Masali əhali 100% Tolışe. Masal çe Tolış vilayəti dılədəy. Çe Masali ərazi 633 km², əhaliş 50 həzoye. (bə dumo dəvard...)

Nuvola apps ksig.png Tojə məqalə okə

Wikipedia-logo-v2-tly.svg

Tojə məğalə nıvıştero iminnə nübədə bəpe məğalə nomi təyin bıkardəyon. Peşe, həmunə nomi "Wp/tly/" kodi dumo əlovə bıkardən, "Tojə məğalə okə" dığmə eqətən. Ehanə həmunə mevzuədə co qılə məğalə hestesə, şıməni bə həmunə məğalə bəvğande. Deştə zınəyon ə məğaləən zəngin karde bəzneyon. Cəhd bıkən, məğalə elmi-bədii uslubədə hozzo bıkən. Məğalə çannədə əhatənin bıbo, annədə Tolışə vikipediyə zəngin bəbe. Müvəffəqiyəton!

VikipediyaBo tojə istifodə kardəkəson koməkPenc əsos prinsip
1DownRedArrow.png

Həmmə səhifonHəmmə kateqoriyonHəmmə portalon

Crystal Project Attach.png Vıjniə məqalə

Talysh language dialects.svg

Tolışi - tolışon zıvon de azəri zıvoni i nəslədəy, dəy nezə ğohome.(1) Tolışon jiedəbin. tosə səlcuqon ome, esətnə İroni xəremədə, Azərboyconi nısoədə.yəni Tolışıstonədə. Peşo Azərboyconədə jimonbıkə tolışon veyni assimilyasiyə bin, qəp jəydən esət azərboyconi zıvonədə- tırkə zıvonədə. Tolışıstonədə tolışon aşmard kam nişo doə bedə rəsmiyə siyahisəyonədə : 200.000 qeyri- rəsmi 300.000 nəfər. Əmmo əsıl rostiədə 2.000.000 nəfərisə veyin. (2)

Azərboyconi territoriyədə, ğərəzi tolışon, 23 etnikə xəlqon jimon kardedən: ironəzıvonə xəlqonədə- kurdon, taton... iberəqafqazə xəlqonədə: udi, avar, ləzqi... i. c. Tolışə zıvoni nezə ğohomonədə qıləyni Nəxçivon viloyəti Ordubadi rayonədə jimon bıkə kiliton bən Bı zıvonədə qəb jə əholi təmom assimilyasiyə bıə, ımrəjnə azərboyconi zıvonədə (bə tırki) qəp jəydən. Bınədə bə tolışi zıvoni ən nezbə zıvonon zaza iyən kurdonin. Tolışıstonədə, İroni xəremədə məskunbə tolışon hestışone çanqılə dialekton, şivon...(3) (bə dumo dəvard...)

[[File:|160px|right|]] Tolışi folklor

Tolışi folklorə janron veyin, çəvonədə qıleyən de “Əlolə” sıxani bino bıə 7 hıccəynə dısətrə-sesətrə peğandəyonin. Çı janri tarix de bə ğədimə əsron riz kardedə. B.V. Milleri votəynə, de bə sıftənə era 7-6-nə əsron abidə-bə “Avesta” ğaton beşedə (15) Hejo əloləon dısətr beyən, peşo bə sesətr-çosətrə şeir oqardeyən nişo doydə ki, çanədə ğədime ın janr.

Əloləon əslən vəsfi-hal, yəni mərasimə, məişətə nəğməyin, restə mahneyin: (bə dumo dəvard...)

Portal.svg Əloğədor portalon

Template:Wp/tly/Portal Tolış əloğədor portalon

Crystal Project Attach.png Kateqoriyon