Wp/tly/Portal:Şəxsiyəton

< Wp‎ | tly
Wp > tly > Portal:Şəxsiyəton

Portal.svg

P vip.svg Şəxsiyəton portal xəş oməşon

Kali odəmon çe dınyo tarixədə ve yolə koşon kardəşone. Im koon hejo çokə ko bıə nin. Ve vaxton canq kardəşone. Dınyo, bə inson jimoni ve təsir kardə odəmon jimoni həxədə iyo məlumaton hestin.

Crystal Project Attach.png Şəxsiyəton

Pablo picasso 1.jpgBillGates2012.jpgBob-Marley.jpgChewithCigar.jpgBundesarchiv Bild 183-S62600, Adolf Hitler.jpgEinstein1921 by F Schmutzer 4.jpgNietzsche187a.jpgSteve Jobs Headshot 2010-CROP2.jpgMichael Jackson in 1988.jpgStalin Image.jpg

Crystal Project Attach.png Haftə səçınyə nıvıştəy

Ernesto Çe Qevara (1960)

Ernesto Çe Qevara
Movardərujış-14 iyun 1928-nə sori.
Movardəvırəş-Arqentina.
Mardərujış- oktyabr 1967-nə sori 39 sorədə(sinədə).
Mardə vırəş La Hiquera,Boliviya.

Ernesto Gevara Çe" (isp. Ernesto Che Quevara; 14 iyun 1928 – 9 oktyabr 1967) — Argentiniyəvoje masrksist- inqlabəkə siysətəvon. De Fidel Kastro bə i co Kuba və iyən beunəlxəlğ inqlabi lıvemoni sərdarondə bə. Nomədəş bə “Çe “poə çı Kuba partizanon zıvono bəy doə bə. Im sıxan çı arqentinavıjon qəvədə bənəy nezə dusti bə sə dəşe bedə.Ernesto Qevara ispaniyə iyən irlandiyə bınəku bə xıyzoni 5 qılə əğılonədə həməysə yoltəye.Əv çı Arqentina Roosario nomədə şəhərədə moəmo bə. Çəy movardəruji barədə nıvıştəbə uspurnomədə movardərujış 14 maye. Çı Qevara ənkə Patrik Linç 1715-nə sori çı İrlandiyə Qauley nomədə vırədə çı moəmo bə. Əv çı İrlandiyaku beşə bə İspaniya Bilbabo nomədə şəhər,çəyoən bə i sə bə Arqentina poş noəşe. Çı Qevara ənkə Fransisko Linç 1817-nə,nənəş Ana Linç 1868-nə sori moəmo bən.Qauley Ana Linçi zoə iyən çı Çe pə Emesto Qevara Linç 1900-nə sori çı moəmo bən. Qevara Linç 1927-nə sori de Selia de la Serna Lyosa kəxıvand bedən. Çəvədə se zoə,dıqlə kinəş bedəşe. Qevara əğılətico bı çəpliə xıyzonədə deştə tikəyən çəpəfaməti səçınyə bedəbe. Diəməkə ki əv tanqənəfəs bey astmə noxəşiş hestışe vitemonədə ve çokə vərzışkorbe.Bəçəy jıqo xosiyəti diə məkə,əv çı reqbi hənəki xaxanədə əbi. Bənəy ələvuşi hənək əkəy.Hejo bı koyro əy de “ Fuser”( ziyodə harın hənək karde çəmış hestbeşe Əəve bəy “El Furibundo” sıxan bə.Əçəy moə fəmiliyə “Sema”-ku pesoxtəşonbe) nomədə ləğəbi zındəbin. (bə dumo dəvard...)

Crystal Project Attach.png Zındəyon?

Portrait of J. D. Rockefeller.jpg
 • Dınyoədə iminə natə milyarder Con D.Rokfeller bə.
 • Çı Həllivudi nominə kinoəkəş Conni Dep bəştə kəşə kinon hiç diə kardəni.
 • Bexətoəti pirpazi vində şahzodə Çarlz iyən Ulyam hiç vaxt iqlə ıştənəpərədə pəredənin.
 • Cek-Petroşitel XIX əsri ən zınəynə ğətile. Əv, ışdə cinayəton əncəx vıjorə rujon əkardiy.
 • Dahi fizik Albert Enşteyn mardiyədə ışdə oxonə sıxanon dışdə “bə dınyo” bardəşe. Çunki, marde vaxti əçəy tono bıə təbibə hovə almani zıvoni zındənibe.
 • --
 • --
 • --
 • --
 • --
 • --
 • --
 • --
 • --
 • --

Crystal Project Attach.png Vıjniə şəkil

Lui Armstronq

Lui Armstronq (Louis Daniel «Satchmo» Armstrong, 4 Avqust 1901-6 iyul 1971). De Cazi məşğul bıə. Amerika İbıə Davlətonədə ve kosibə xeyzonədə bə dınyo omə. Əv 1914-inə soriku det bə marde de cazi məşğul bıə.(bə dumo dəvard...)

Nuvola apps ksig.png Tojə məqalə okə

Wikipedia-logo-v2-tly.svg

Tojə məğolə nıvıştero iminnə nübədə bəpe məğolə nomi təyin bıkardəyon. Peşe, həmunə nomi "Wp/tly/" kodi dumo əlovə bıkardən, "Tojə məğolə okə" dığmə eqətən. Ehanə həmunə mevzuədə co qılə məğolə hestesə, şıməni bə həmunə məğolə bəvğande. Deştə zınəyon ə məğoləən zəngin karde bəzneyon. Cəhd bıkən, məğolə elmi-bədii uslubədə hozzo bıkən. Məğalə çannədə əhatənin bıbo, annədə Tolışə vikipediyə zəngin bəbe. Müvəffəqiyəton!

1DownRedArrow.png

Crystal Project Attach.png Vıjniə məqalə

Leonardo da Vinçi (avtoportret)

Leonardo di ser Pyero da Vinçi (it. Leonardo di ser Pyero da Vinçi; 15 aprel, 1452 – 2 may, 1519) —Çı Avropa İntibah devri ensiklopedik alim, riyaziyyatəkə, muhəndis, kəşfkardəkəs, rəssam, heykələkə, memar, musiqivon qıləyən nıvıştəkəse. Çı İtaliya İntibahi rəmz hisob bə "Universal Odəm" (ing. Homo Universale) tipi ən məşhurə numayəndəy.

Əv Messer Pyero nom bəğanun məsləhətəkə de Katrina nominə soyə diyovıjə kinə niqahiku bə kəno əğıl bə, çı İtalya Florensiya şəhərəd bə dınyo omə. Çı nıvışte elmi sirron Verokkiya nominə alimiku umutedə çəğın Vinçi kamə vaxtədə ım sahədə ıştə məllimiku ve zındə.Iştə umri sıftə soronədə çı Florensiya kali sarayonədə jimon kardedə əyo ve kəşfon kardedə. Hiç ki əçəy ım kəşfon dərəsedəni. (bə dumo dəvard...)

Danile Defo

Daniel Defo - qujd əhvat iyəm şam soxtə fabriki xıvand bə Ceyms Fon nomədə merdi xıyzonədə 1660 –nə sori çı moəmo bə. Çəy perəsə xıyzoni odəmon çı puritan iyən de dissenteron dini –fəlsəfə həmrəğbin. Defo puritan ruhani akademiyədə hande-hande,bı dini veyən həmrəğ nıbe. Əy həməsə vey savdıkorəti kardeş pidəşbe. Bı koədə çand bəjən luç bəbe,bə çand qılə ğarzxıvandi ğarzoxo mandeku,çı polisonku nio bey tovədə mandəbe.

De ədəbiyati həşemoni 1697-nə sori ıştə səş ğalış kardəşe. Defo ıştə iminə nıvıştəyonış de jurnalistikaş binoş kardəşe. Çı lohiyon (ing. An Essay upon projects) barədə dəvinə kardə əsərədəş kali iqtisadi,içtimai islahaton dəvonye bə miyonış noşe,çəyoən bə vətəndoş ozodoəti dair vəslonış nıvışdışe. (bə dumo dəvard...)

Portal.svg Əloğədor portalon

P social sciences.png Cəmyət

Crystal Project Attach.png Kateqoriyon