Wp/tly/Ozərboycon

< Wp‎ | tly
Wp > tly > Ozərboycon


Ozarboyjon

Ozarboyjon, çı Qafqazi həşınıştə həvəndisə qılə kişvəre. Kobəsoni havərisə de Ursiyət iyan de Qurcistoni hamusəy. Həşipemə hamusiəş İron de Turkiyəy. Isətnə Ozarboyjoni kişvərədə sa qıləsə ve zıvonədə gəp jə milləton jimon kardən. Tolışon çı kişvəri həşipemə çı həşinıtə həvəndisə haft qılə rayoni bumədə ivrədə jiedən. Bı bumədə dıqlə yolə ru şuredə. Çıvonədə qıləy Kurəru ə qıləyən Araze. Im dıqlə ruon, dıynənən bə Kaspi dıyo emedən.

Ozarboyjon Respublikə Asiyə qitə nıso-kobəson, Nıso Qafqazədə, Kaspi dıyo kobəsonədə bino bedə.Kəfşənış 86,6 həzo km²-e. Kaspi dıyo bə Ozarboyjoni aid buə sektori kəfşənış 80 həzo km²-i neze. Coğrafi kordinaton 38°25´-41°55´ -xər pani., 44°46´-50°23´ xəş dıroziədəy. Xəremiku bə nıso 400 km, xəşəxuni bə kobəson 500 km dıroz bedə.Ozarboyjon Respublika xəremədə çı Rusiya Federasiyə Dağıstan MR (391 km), xərem-kobəson Qurciston(471 km), kobəson Erməniston (1007 km), nıso-kobəson Turkiyə(13 km), nısoədə İroni (765 km) dıroziədə marzış heste. Xəşəxuni marzədə Kaspi dıyo çıy kənon şıştedə(825 km). Ozarboyjon Volqa-Don iyan Volqa Baltik xəndəxon dı Ursiyət kəfşəni Dınyo okeani beşe imkon heste. Kaspiədə xəyli səku iyan arxipelaqon hestin ki, bə Ozarboyjon aid buə qılonən heste. Məsələn Boku iyan Abşeron arxipelaqon misal kəşe bəbe.

Tarıx

Coğrafiya

Mədəniyət

Teətr

Musiği

Kino

Teberde

 
Wikimedia Commons' de
Wp/tly/Ozərboycon dı sehifon heste.

Template:Wp/tly/Avropə kişvəron