Wp/tly/Lirikə cur

< Wp‎ | tlyWp > tly > Lirikə cur

Şoyvo bıkən, hey, Nəvuzə id omə!Edit


Dərostənən, perostənən ıştəni,
Kavu bıə bandı-kuon, daşt həni.
Ağlımandon bə peşnə ko haştəni.
Bə kəvşənon qılqılinə çit omə,
Şoyvo bıkən, hey, Nəvuzə id omə!

Çəmə əğlon bə i yəndı damedən,
Aşığ bedən, ico jidən, çamedən.
İ sıredən, beşedən çı ğəmədən,
Həmə şeon çı Xıdoku qit omə,
Şoyvo bıkən, hey, Nəvuzə id omə!

Oqardəmon bəştə bobon ro həni,
Ro(on) okəmon bə i yəndı so həni.
Bəd mandəkəs ıştə pıə zoə ni:
Bızınən ki, ə bə dınyo şit omə,
Şoyvo bıkən, hey, Nəvuzə id omə!

Fatma nənə şatə dinqə pejəni,
Rasən bıkəy, bəy hiç ki çəş əjəni.
Çı xəlxədə beğıryəton beşənin,
Oyo bə qəv həlolədə şıt omə.
Şoyvo bıkən, hey, Nəvuzə id omə!

Əv ostoro, ə Lankone, ə Like,
Çı Masəllu həvosatən vey poke.
Əvəsori həmə vardə şey çoke,
Bə piəmerdon conən qədəy tat omə,
Şoyvo bıkən, hey, Nəvuzə id omə!

Vakardedə çand qılə ko əməni,
Çayə kulon çı kəvşəni səməni.
Tolış hiç vaxt be zəhməti çamə ni,
Hakənəy çəy eğvalışən şat omə,
Şoyvo bıkən, hey, Nəvuzə id omə!

Ə Kuləton, ın bədəlon, Ğızlıvo,
Bı tərəfon bədə həvo hiç nıvo.
Xıdo, bıməs tınən çəmə ın dıvo,
Həmə dılon okəy zizə, id omə.
Şoyvo bıkən, hey, Nəvuzə id omə!

Dınyo bo ki xoli-xolçə oğandə,
Vey odəmi çı aspədə eğandə.
Xanəliən qıləy şeri peğandə,
Bo ın rüji əvən kardə şotkomə,
Şoyvo bıkən, hey, Nəvuzə id omə!

Xanəli TOLIŞ

Ehanə, ım sornə həykulən jığo dəvarde....!EditHan zır-zır eğətə həykule ım rüj,
Har kəsən dıştə həy məşğule ım rüj!

Im rüj paləniku han ozod bedən,
Həsoybon bəştə han qəv-çərəz dodən,
Dəvondən Tolışon boştə han idən
Han zır-zır eğətə həykule ım rüj,
Har kəsən dıştə həy məşğule ım rüj!

Həyku epotedən kali mu- məlon,
Zəhmətkəş fəğır benali mu- məlon.
Qırd kardən həy dumi, yali mu- məlon
Han zır-zır eğətə həykule ım rüj,
Har kəsən dıştə həy məşğule ım rüj!

Bə kəfşən vadoydən həy dəçəy kıtə,
Sa cur nozə kardən ha baçəy kıtə.
Vitdə dəvardedə əy əçəy kıtə
Han zır-zır eğətə həykule ım rüj,
Har kəsən dıştə həy məşğule ım rüj!

[ Votedən bəçmı con han ım sor dıvon,
Aspardəmbe əvon bə kali bıvon.
Həçovnon pəydoka deştə han zıvon]
Han zır-zır eğətə həykule ım rüj,
Har kəsən dıştə həy məşğule ım rüj!

...dumojən heste

M.likməkani
12.2.2014