Wp/tly/Feil

< Wp‎ | tly
Wp > tly > Feil

Feil - Bə hol-hərəkəti nüşon doə nitği poəon feil votedən.

Feilon bə "çiç kardışe?", "çiç kardedə?", "çiç bəkarde?" parson cəvob doedən.

Feili zamanon

Feilon hərəkəti çı kom zəmanədə icro be nüşon doedən. Tolışi zıvonədə feili se zamanış heste:

Dəvardə zaman

Feili dəvardə zaman hərəkəti icra be dəvardə vaxtədə nüşon doedə. Dəvardə zaman bə "çiç kardeşe?" "çiç kardəşe?" "çiç kardedəbe", "çiç əkə?" soalonədə qıləy cəvob doedə. Feilon həm bə zamani, həmən bə şəxson qoroş dəqeş bedən.

Çı feilon dəvardə zamanədə bə şəxsi iən zamani qoroş dəqeş be nüşon doə cədvəl:

Şəxson Təkədə Cəmədə
İminə şəxs Mı handıme
Mı vindıme
Mı şim
Əmə handımone
Əmə vindımone
Əmə şimon
Dıminə şəxs Tı handı (je)
Tı vindı (je)
Tı şış
Şımə handıyone
Şımə vindımone
Şımə şiyon
Seminə şəxs Əv handışe
Əv vindışe
Əv şe
Əvon handışone
Əmə vindışone
Əvon şin

Isətnə zaman

Feili ısətnə zaman çı hərəkəti ısətnə zamanədə be nüşon doedə. İsətnə zamanədə feil bə şəxson qoroş dəqeş bedə. Məsələn: Mı votedəm, Tı votedəş, Əv votedə, Əmə votedəmon, Şımə votedəyon, Əvon votedən.

Feili isətnə zaman bə "çiç kardedə?" soali cəvob doedə.

Feilon ısətnə zamanədə bə şəxsi iən zamani qoroş dəqeş be nışon doə cədvəl:

Şəxson Təkədə Cəmədə
İminə şəxs Mı aşmardedəm
Mı nəvedəm
Mı doedəm
Əmə aşmardedəmon
Əmə nəvedəmon
Əmə doedəmon
Dıminə şəxs Tı aşmardedəş
Tı nəvedəş
Tı doedəş
Şımə aşmardedəyon
Şımə nəvedəyon
Şımə doedəyon
Seminə şəxs Əv aşmardedə
Əv nəvedə
Əv doedə
Əvon aşmardedən
Əmə nəvedən
Əvon doedən

Omə zaman

Feili omə zaman çı hərəkəti omə zamanədə be nüşon doedə. In zamani bə əməl varde qoroş bə feilon əvvəl "bə-" ünsüri əlovə karde lozime. Məsələn: Həsən bərome maşini; Maşin bəşe də bo.

Feili omə zaman bə "çiç bəka?" soali cəvob doedə.

Omə zamani feilon bə şəxson qoroş dəqeş be nüşon doə cədvəl:

Şəxson Təkədə Cəmədə
İminə şəxs Mı bəməsem
Mı bərəxem
Mı bəvotem
Əmə bəməsemon
Əmə bərəxemon
Əmə bəvotemon
Dıminə şəxs Tı bəməseş
Tı bərəxeş
Tı bəvoteş
Şımə bəməseyon
Şımə bərəxeyon
Şımə bəvoteyon
Seminə şəxs Əv bəməse
Əv bərəxe
Əv bəvote
Əvon bəmesən
Əmə bərəxen
Əvon bəvoten