Wp/tly/Bə Vikipediyə xəş oməyon

< Wp‎ | tly
Wp > tly > Bə Vikipediyə xəş oməyon

Bə Vikipediyə xəş oməyon

Vikipediya: Bə Vikipediyə xəş oməyon

Vikipediya (Wikipedia) — Ozodə Ensiklopediyaye, de həmməy kəsi koməqi nıvışte bedə. Bo nıvıştero texnoloqiyə oko doy bəzne. viki. . Həmməy kəs həmçinin tınən bə məğalon nıvışte koməq karde bəzne, bıçımi qoroş bə səhifə pentono bıə linki bıjənən «Edit». Çı Vikipediya ıştən ğanunonış hesteşe. Həmməy materilaon bəçəvon əsosədə nıvışte bedən.

  • Vikipediya Emsiklopediyaye.
  • Vikipediyadə ənçəx neytral fikir be bəzne.
  • Vikipediya materialon ozodin bo oko doyro.
  • Vikipediyadə ıştəni barde ğaydon hestin.
  • Vikipediyadə çətinə gajdon nin.

Navigasiya

Pəjdo bykə VIkipediyadə çı elmi muxtəlif sahonədə məlumaton hestin. Məsələn Siyosət, Elm, Tarix, Musiği, Din, Mədəniyət, Vərzış və s. çəvon arədə bıə elmon. Cəhd bıkənən ısət çı kateqoriondə bı iqləni dəvarənən ıaanki, diə bıkənən. Təsadufə Məqalə.

Şımə həmçinin məğolə pəydo karde bəzneyon. Bıçimi qorosh pəydo karde piə sıxani yaanki, çumlə səhifədə çı pəydo karde sətırədə bınıvıştənən, yaanki xususipəjdo karde səhifədə bınıvıştənən iyan pəydo bıə səhifədə «Search» » dığmə eqətənən.

Ehanə şımə ıştə nəvə çi pəydo karde nıznəyone, bəvədə həminə məğolə ıştən nıvışte bəzneyon. Əvvələdə kali sıxanon bınıvıştənən, peşo co qılə iştirokəkon sərost bəkarden.

Kommentarion

Berdəm bəpiyoyene bə məğalon, çı məğolə muzakirə səhifədə kommentariya oqəte bəzneşon. Bıçımi qorosh kifoyət bəkarde ki çı muzakirə səhifədə "dəqiş bıkə" yaanki qədəy rostə tərəfədə "tojə mevzu əlovə bıkə" dıqmə ejənən. Çı məğalon muəllifon vey şod bəben ehanə şımə bəvono obyektiv ğeydon və təklifon bahaşteşon.

Məğalon dəğiş bıkə

Məğalon dəğiş bıkə. Çı Məğalon dəğiş karde məğalon dəğiş karde həxədə şımə məxsusi bolmədə xəbə se bəzneyon.

Iştirok karde pidəyone?

Məğalon har kəs dəqiş karde bəzne, əncəx ehanə pidəyone bıbuşon çı məğalon nıvışteyədə, jəqo çok bəbe ki, ğeydiyyat davardeən Vikipediyadə. Im koməq kardəki iştirokəkon imənanin identifikasiya bıkardəmon. Çımisə əlavə ğeydiyyatədə co qılə çion şinə cion hestin.

Həmçinin diə bıkən

</noinclude>, {{Wp/tly/Hello}} </noinclude> — Xəşoməy ğəlib ğəlibə