Wp/tly/Bılbıl

< Wp‎ | tly
Wp > tly > Bılbıl

Bılbıl (lat. Luscinia). Jəğo qıləy odəm pəydo karde əbıni ki, bılbıli nızno, ya nıpiyoşe əv. Roste, bılbıl Tolışi tərfonədə hejo bedəni, əvəsorədə omedə, çe pozi sıftədə, miyonədə beşedə şedə. Bılbıli poron xakin. Peşti poronış ğadəri bə siyo ranqi jəydə. Sinə, luzi jiyporon ruşinə ranqədən (bə sipi, boz jəydən). Dumış kamoşi dıroze, dumi poron zard-mıxəki ranqədən. Bılbıl hırdə pərəndəy. Çəy tıkiku tobə dumi çəmi 15-16 sm bəbe. Korətən, həşoraton, melı hardedə. Bılbıl vişədə, boğonədə, do-kul bey bıə vırədə jiyedə. Çe nızımə toğon, kulon xıçonsə qıləy miyoniyə vırədə lonə qətedə. Aləf, hırdə xol-xıçə, livə, por vardedə lonə dutedə. Bılbıl hakanə ıştə lonə çe bıron arədə zəminisən dutedə. Lonə joğo dəpuşındə ki, əy doədə, çe xıçon arədə, zəminisə bıron, aləfon arədə vinde bedəni, yəni cobəco karde bedəni. Bılbıl 5-7 qılə moğnə noydə, 11-12 rüj kılıj nıştedə, balə bekardedə. Bo zomsoni dəvone bə Afrikə şedə. Bılbıl həmən çokə "xanəndəy". Əv bə şəvən, bə rüjən handedə. Ələlxısus, çəy şanqonə "kənsert" bə quşədon ve əsər kardedə. Əve ki, ən çoka xanəndon sədo, çəvon handə mahneyon bə bılbıli mahnə hande oxşəş doydən. Tolışədə joğo qıləy rəvoyət heste: "Bılbıl - piye zoə, vıl çəy pəvəndiye. Bılbıl (zoə) ıştə pəvəndi toniku şeyədə, çəy (vıli) teğon eşedən bə bılbıli sinə. Çə vaxtiku bılbıli sinə poron sın-xuninin". Ədəbiyyotədə hejo bə bılbıli şer həsr kardə bıə. Şairon vəsf kardəşone əv.

Bılbıl

Bılbıl

Tispiron