Wp/tly/Atropat

< Wp‎ | tlyWp > tly > Atropat

Atropat (bə yunani zıvon: Aτρoπάτης) – Atropetana keşvəri iminə sərdor.

Navkonəni Əhməni sətrop, ıştən mədovoj bə Atropat,çəmə eraku bə nav (IV) çominə əsri (20) visminə soron orəxədə nuə onə keşvəri sərdor bedə. Im keşvər Mədo, peşo deştə iminə sərdori nomi Atropetana bə.

Tarixi səvonondə bə Atropoti nomi iminə bəjən çəmə eraku nə nav (331) sesasivıiminə sori oktyabıra manqi (1) iədə çe ğədimə Assuriya paytaxt Niynevu nezi Qavqamel nomədə Makedkidonyəvoj İskəndəri de Əhəminon sərdor bə Dara aradə canqi yeğnəğədə rast omə bedə. Mədo sətrop Atropat bı canqədə ıştə ehdədə bə kadusion, qafqazi albanon iyən de sisyakon bə ico mədayon aspo iyən piyodə daston kuti sərdorəti kardəbe.

Tarixənıvışton jıqo famedən ki, bə vaxti, miyonə əsrondə Atropat Azərbaycani həmə vıron çe Yolə Mədo i poə ıştə dasti jintono oqətdəbe. Həmonə canqi bəpeşt Atropat bə İskəndəri bac doyku qi şat kardə. İskəndər əy çe taxtiku diəro kardə, əçəy vırədə Oksadot nomədə qıləyni nodə. Oksadot İskəndəri umu puç kardə,eraku bə nav sesa vistıhəştminə sori Atropati ijən bə taxt oqordınidə.

Atropat de İskəndəri deşmençiəti karde riə befoydə ko zıne bəsə dəşedə, əve diplomatiya ro səçınidə. De royən əv Mədo zəminon i poə çe İskəndəri qətımiku qordınidə. Həmonə zəminon Qədə Mədo, Atropati Mədo çəyoən bənəy Atropetana nomış səy.

Atropat Suzədəki təntənə vaxti ıştə kinə bə İskəndəri səvori dastə sərdor, əçəy qırd nezə odəmonədə qıləyni bə Perdikka nomədə odəmi bə şu dodə.. Demiyən bənəy Mədo sərdori ıştə nıştə taxti vırə tikəyən ğoym kardə.

Çəmə eraku bə nav (324) sesa vistıçominə sori orəxədə Bariaks nomədə qılə xonəxo ıştəni Mədo sərdor səlo jedə,de qətıməkon bə canq rost bedə. Atropat deştə zu ım canqi hıtvonidə. Bariakasi dəçəy odəmon qətdə dəstqir kardə bə İskəndəri ehdə dodə. İskəndər əvoni kışdə.

İskəndər ıştə imperiya rə-rə nəvedəbe. Jıqo qılə nəvemonədə, əv navkonəniku asp perosniədə nom bekardə, cər bə Atropetana marzi həndəvəriku Nısoy nomədə haymə vırədə ıştə aspiku bə ji evodə. Atropat iyo omedə tiriti vaxti de İskəndəri bə ico dəvonidə. İskəndər iyoən şo-şortmə, harde- peşomə ğonəğəti dodə. Bı şoşortmə ğonəğlığonədə qıləyniədə Atropat İskəndəri holi şo kardero bə alajenon(amazonkon) tan merdə olət tankardə bəçəvon dast sıvıkə əbjoron, nizə iyən sərpuş dodə, əvoni aspisə de dastə bə məclis vardə. Ğədimə tarixənıvışton ımoni çe Qafqazi Albaniya penə bandonədə jiə əfsanəynə aljenon be votdən.

Çəmə eraku bə nav, (323) sesa vistıseminə sori iyunə manqi 13- də İskəndər ıştə keşvəri dəparsiə paytaxt Babilədə mardə. Əçəy mard sardon nıbə sətrapon qırdə bedən bə Babiliston bo keşvəri yəndı aradə baxş karde. Qədə Mədo sərdor bəştə ve peştıpur beyro bı qırdəbemon şedəni. Çı Midiya keşvəri sərdor bə Atropati zomo Perdikka dast dəşedə. Perdikka bo keşvəri pıtıpoə nıbe çanəndə hımıcım bıko bə sətrapon şave bac ome zındəni, çımi hucubətdə çəmə eraku bə nav (321) sesa vistıiminnə sori ıştə jimoni bə sə jedə. Çe keşvəri dıminə baxş- baxş be bino bedə. Atropati sətrop çı baxşkardemoniku bə kəno mandə, ıştə keşvəri oqətdə.

Akademik İqrar Əliyev jıqo nıvışdə: Çı vaxtiku Qədə Mədo bənəy səbəsojə keşvəri zıne bəbe. Qədə Mədo kamişi bəpeşt bənəy Atropetana (Aderbadakan) nomədə qıləy keşvər peqardedə, Atropat boştəno şah nomi peqətdə. Çe Mədo emardemoni bəpeşt bı həndəvəronədə Atropetana nomədə qıləy səbəsojə keşvər bə miyon beşedə. Im keşvər bənəy Atropati diərovində odəmi onə kadusiyon (tolışon) keşvərbe. Qədə Mədo Atropati pandmandətiku xəşixuniədə(şərqədə) çe İskəndəri qətımiku perəxə iminə səbəsojə keşvər bedə.(jəqonə peqətədəy İskəndəri jiə vaxti Atropati sətropəti bənəy səbəsojə keşvəri be).

Ğədimə yuani coğrafiyaşınos Strabon ıştə cərə” Coğrafiyada” nıvıştdə: “ Mədo bə dı vırə poə bedə. Bə i poə Yolə Mədo nom doə bedə...dıminə poə çe Atropati Mədoy. Im vırə ıştə nomış sərdor Atropati nomikuş peqətəşe. Atropati pidəşnıbe ım zəminonən bənəy Yolə Mədo çı makedoniyavıjon dasti jintono bıbu. Sərdor Atropat ıştə sərzəmini səbəsojətiş ıştənış bə dərhəlış varde. Əvə peş bəyən çı keşvəri sərdorəti əçəy vərəson kardəbin. Im keşvər ləşkərin be. Çı keşvəri (10000 ) da həzo aspo iyən (40000 ) çıl həzo piyodə canqəkəş hıstbeşe.”