Wp/tly/Şimali Amerikə

< Wp‎ | tly
Wp > tly > Şimali Amerikə

Materiki xərem iminə kərə guman bedə ki, vikinqon omən.Vikinqon əsosən Qrelandiyə inən bateriki xəremə tıkonədə buən.Ivonən insoni jimon karde çok nıbe qorə əloğon peşe bıriə buən.Əvon qumon ki, dı moy qəte inən jivoəti məşğul buən.Peşe iyo 1496-nə sorədə Con Kabot omə.Qumon ki, Kabot Labrador niməsəkuədə inən Nüəfandlend səkuədə buə.Əv ıştə ğeydonədə nıvışdə ki, mı i vırədə ıştə vırədə qardədə 7 qılə nevədə do kəşf kardedəm.Imən isbot kardə ki, Kbot xəremədə umjənə vişədə buə.Çimiku co əyo Berinq, Atabaskə, Yukon inən co kəson buən.

Relyefış əsasən həmoə kəfşənədə iborəte.Əmmo həşinıştə tərəfədə Kordiliyer bandon heste.Həmən Bruks silsilən ğeyd karde bəznemon.Həmoə kəfşənədə bəzi vıronədə hyvujə bılındətion inən eşə vıron muşohidə karde bəbe.Çı relyefi mənşə əsosən biədə bəməl omə mənşəye.


Dimə ovonoş İyo 4-nə devrədə bəməl omə xəyli dəryaçə vinde bəbe.Çəvondə Dıjdə Hırsə, Hambələ, Miçiqani, Ontario, Huron, Atabaskə, Eri, Penə Dəryacə misol kəşe bəbe.Ruonədə atabaskə, mankenzi , yukon inən co qəlon misol kəşe bəbe ki, zımostonədə dəbidə.

Təbii zonon

İyo bino buə təbii zonon artik səhron, tundra inən mulayimi bəyəndıqıniə vişon, tayqa, darzənə livə vişon hestin.

Heyvonon

Əsosən 4-nə devrədə nəslış mandə muşqə kəlon, sipiə hırs, qutb bəyğoş, qutb luz, qrizli hırsi i.c qılon

Xəlğon

Əsosən iyo eskimoson inən hindion vırəşon qətə

Buməkurə məholon
Americas (orthographic projection).svg Amerikə ŞimaliKaribLatınMiyonəNıso
Europe orthographic Caucasus Urals boundary.svg Avropə ŞimaliHəşinıştəMionəHəşipeməNıso
Asia (orthographic projection).svg Asiyə ŞimaliNaviMiyonəHəşinıştəNısoNıso-HəşipeməNezə HəşipeməMiyonə HəşipeməDiyəro Həşipemə
Africa (orthographic projection).svg Afrikə ŞimaliHəşinıştəMiyonəHəşipeməNısoNezə Həşipemə
Oceania (orthographic projection).svg Okeaniyə AvstraliyəNuə ZeləndiyəMelaneziyəMikroneziyaPolineziya
Antarctica (orthographic projection).svg Qutbi kəfşənon ArktikəAntarktidə
LocationOceans transparent.png Okeanon AtlantikHındiŞimali BiyəynəSakit