Wp/tkl/Ko te Fiafia Moni

< Wp‎ | tkl
Wp > tkl > Ko te Fiafia Moni

Kua kitea atu e Iehu te kaifenua oi fano ai ki luga o he mauga. Kua nofo ki lalo i kina, oi omamai ai na hoko o ia ki ona tafa. Oi kamata ai kua akoako atu e ia kilatou:

Amutia na tino e kilatou iloa to latou matitiva i na mea tau ki te Atua; auā e o kilatou te Mālō o te lagi.
Amutia na tino e fakanoanoa; auā ka fakamafanafana kilatou e te Atua.
Amutia na tino e loto maulalo; auā ka maua e kilatou na fakamanuiaga kua uma te folafola mai e te Atua.
Amutia na tino e fakahilihili i o latou loto te fakatinoga o na mea e fofou ki ei te Atua; auā ka fakamaliegia katoatoa kilatou e te Atua.
Amutia na tino e alolofa atu ki ietahi tino; auā ka alofagia kilatou e te Atua.
Amutia na tino e loto mamā; auā ka kitea e kilatou te Atua.
Amutia na tino e fakatupua te filemu; auā ka takua kilatou he fanau e a te Atua.
Amutia na tino na tino e maua i fakahāuāga ona e fai e kilatou te finagalo o te Atua; auā e o kilatou te Mālō o te lagi.
Amutia koutou kafai koutou e fakamātagā ma fakahāuāgia e tagata, ma kilatou faia ni talapepelo kino kehekehe e uiga kia te koutou, ona ko koutou ni hoko e to oku. Koutou ke olioli ma fiafia, auā ei te lagi te koutou taui lahi. Nae vena foki lava na fakahāuāga nae fai e tagata, ki na pelofeta i na aho kua teka.