Wp/ssf/finariwak 已經被我買過(處所焦點,完成貌,附著第一人稱代名詞)

< Wp‎ | ssfWp > ssf > finariwak 已經被我買過(處所焦點,完成貌,附著第一人稱代名詞)

finariwak 已經被我買過(處所焦點,完成貌,附著第一人稱代名詞) 例句:finariwak shawiki.

    我已經買過檳榔。(檳榔已經被我買過)

例句:finariwak shawiki pisui puil.

    我買的檳榔放在那裡。 

例句:finariwak shawiki, pisuik puil.

    我買的檳榔,被我放在那裡。

例句:finariwak thithu madahun.

    我已經向他買過糖果了。 

例句:finariwak madahun lhay thithu.

    我已經買過糖果給他了。 

fariwik 被我買下(受事焦點,附著第一人稱代名詞)<fariw

fariwin 被買(受事焦點)<fariw

fariwiwak 為我買(使役,附著第一人稱代名詞)<fariw