Wp/sma/Laakesvuemie

< Wp‎ | sma
Wp > sma > Laakesvuemie

Laakesvuemie lea akte tjïelte Nååmesje Trööndelaagesne. Raaste Raarvihke luvline, Hillante jilline, Kråangke åerjine. Bindale jïh Gaaloe Nordlaantesne. Daesnie gååvnese Laakesvuemie darjoemidie fuelhkide.

Geografije edit

Laakesvuemie lea Nååmesjne

Jollemes tjaahke lea Jijse, 1167 moh, raaste Raarvihke luvline. Nååmesje tjielten tjirrh galka E6 miete. Laakesvuemie tjieltesne lea gruva Gierenetjåalhtesne.

Siebredahke edit

Tjïeltesne lea nielje voene Laakesvuemie, Braahke, Gierenetjåalhte jïh Trones. Tjïelten tjirrh Nååmesje galka maam dorja lea hijven sijjie gussiehtidh, göölestidh, vïjredh jih åålkine vaedtsedh naturesne.

Laakesvuemie lea veeljeme maarkededoekeme baakoe "jallatjommes Nååmesjesne". Gååvnese akte plaerie man nomme lea Namsin, medtie 9 aejkien jaepesne.

95 % almetjh Laakesvuemesne lea meatan Nöörjen gærhkosne. Dam lea stööremes låhkoe laanten tjïeltijste. Laanten gaskemedtie lea 73,8 %.