Wp/sma/Dæjsta

< Wp‎ | sma
Wp > sma > Dæjsta
Våhkoebiejjieh
Måanta
Dæjsta
Gaskevåhkoe
Duarsta
Bearjadahke
Laavadahke
Aejlege

Dæjsta lea våhkoebiejjie måantan mænngan  jih gaskevåhkoen åvtelen. Klassiske tjielkestimmien mietie dæjsta lea våhkoen gåalmede biejjie. Mænngan  gaskenaasjonaale njoelkedasse bööti feemosne jaepien 1973, dellie dæjsta våhkoen mubpien biejjie.

Dïhte artihkele lea ståamhpe. Dån maahtah viehkie Wikipedije jïh vijriedidh artihkelem.