Wp/sma/Åarjelsaemien gïele

< Wp‎ | sma
Wp > sma > Åarjelsaemien gïele
Åarjelsaemien gïele
Åarjelsaemien gïele
Soptseste: Nöörje, Sveerje
Regiovne: Saepmie
Almetje: 500
Slïekte Uraalien, soeme-ugrien, saemien, jillegesaemien, åarjelsaemien
Aalfabeete: Latinien
Offisiele daltese
Offisiele gïele: Nöörje, Sveerje
Åejvie:
Gïelekoode
ISO 639-1:
ISO 639-2: sma
SIL: SMA
GïeleLästoe bijjelen gïele

Åarjelsaemie lea saemien gïele. Stoere joekehts dej saemiej gïeli gaskemsh. Åarjelsaemien soptseste sïjse sjisjnjie Skandinaavia, åarjetje Polaargievlie. Medtie 500 almetjh gïeh saemiestieh. Åarjelsaemien tjaelemevuekie jaepie 1974 dåhkasjadti.

Åarjelsaemien lea 1. nille kaarte.

Eatnemelearoen heesedh edit

Åarjelsaemien soptseste jeenjebe sïjse Vualtjere, Jämtlaante, Härjedaalen jïh Iidre sïjse Sveerje, jïh Aaborte jïh Vefsen, åarjetje gåajkoe Eengerdaelie. Åarjelsaemien åtna eannan Mubpie vaarhkadåaroe soptseste raajan Rendaelie.

Tjaelemevuekie edit

Dïhte Åarjelsaemien tjaelemevuekie jaepie 1974 dåhkasjadti.