Wp/sel/Ӄумэн кы

< Wp‎ | sel
Wp > sel > Ӄумэн кы

Ӄу́мэн кы, Ӄу́мэн кыге́, Ло́зэл кыге́ (руж. Игу́менка, тыл — а̄ тӓ́нэмэдэл) — на кыбы́льҗига кыге́ То́пӄот ҷонҗо́ӷэт. Тэт тот ме́трат чомбе́к, Уша́й кынд а́льчешпа. Ӄат олӷо́ а̄ э̄җешпа. Ӧ́дэт варӷ ӧт та́дрыт, та́эт уру́к ӄу́зэрба ай ҷагре́шпа.

Угот ир

edit

Уго́т ир на ӄуша́лда ха́лҗлат (вё́рсталат) чомб э̄ӽа, ундо́ каче́ То́пӄол ӄваҷо́ӷэт шанд ва́ттлап коче́я ай ко́чея ме́кумбадэт ай кыге́ ӄанду́на а̄ то́втэль ӱрҷэмба́. Ӄо́ӈэл пара́ӷэт кыге́т та́мэӷэт Иӷу́мнэл ӄваҷо́ӷэл по́нажак ме́мбадэт то̄ӽе Ӄу́мэн кыл ӱссэ́. Хове́сӄэл пара́ӷэт вес кыге́п ва́ттэт ы̄лонд хыпкымба́дэт. Та́ӄӄэӷэт кыге́ о́ӄӄӭр ва́ттэт ы̄лоӷэт э̄ӽа, на ватт Ӄалпа́тӄэл таэва́тт нэмдэкуӽа́, (о́ӄӄэр-ча́ӈгвет-гойгвет кӧнто́т на́гурго́й-муха́ромҗэл) 1963 по́тӄэт на таэва́тт Ру́зскийт ва́ттэтӄо нэмдэмба́т. Кӱншэна́нэк шэда́ро кӧнто́т кӧ́тэмҗэл по́тӄэт (2010) Ӄу́мэн кы та турба́п та̄ӄ нишӄэлбат ай ква́кэлбле по̄нэ ҷара́ та́ӄӄэӷэт.

Ӄыт топ

edit

Ӄу́мэн кы шӧрва́дэшпа кыбы́жок ва́ргэдэл ҷвэ́ҷэӷэт: ӄэтпа́рлаӷэт а́гочкак онҗ ма̄дла квая́лаӽе э̄ядэт, э̄длат таре́. Ӄу́мэн кы уру́к ҷа́врэмбэл э̄к: ӄу́ла ӄаре́ са́ӷэп ӄота́лешпадэт, най кыт то́пӄэт хы́рэл олт лы́ла иппа́т. Каче́ а̄ ко́чек ӄо́дэлта ку́тэт мо́ӷоӷэт ква́кэлба.

Ӄэдэӽэл ҷвэҷ

edit

Кут ы̄лоӷэндо ҷанҗле́, кыбы́льҗига со́роутэ нӱрва́тпа. На сор ӄэ́дэӷэл ҷвэ́ҷэтӄо то́пӄол чумэлӷу́лан ай ӄатӄу́лан э̄җемба, нача́т варӷ ӄэ́дэӽэл ну́челд ай чвэ́дла э̄ӽат. На ло́зэл ҷвэ́ҷэӷэт кыба́ лот келе́ кавало́злаӽе а̄мда, варӷ нӱ́җэл нэ́га ҷоҷэӽа́, кыба́ ра́ӈала, лыпра́л ӄо́ссэла, на́грэмбэл ле́вла ай чо́голэмбэл ӄве́җедэл мы́ла ме́нэрэл ло́златӄо эдэмба́дэт ай хартпа́дэт тӱ́лҗэрланд.

 
Ну́челд