Wp/sel/Та̄мэлтылколамо

< Wp‎ | sel
Wp > sel > Та̄мэлтылколамо

Та̄мэлты́лкола́мо (най чум.Та̄мэлкола́мо, Ӄаза́ӈкола́мо; руж. Казахстан; та̄м-тыл. Қазақстан, Qazaqstan) — Хиби́рт та̄мэл пеле́каӷэл тылӄу́л (тылӄаза́ӄӄу́л) кола́мо, уго́т Хове́ӷэл кола́моӷэт э̄ҳа. Астана́ - на кола́мот а̄мдэл ӄва́ҷ э̄я.

И̇р

edit

Уго́т на Та̄мэлкола́мот ня́рэл ҷвэ́ҷэт та́ӄӄэл пеле́каӷэт чу́мэлӷу́лат ӄо́нҗэл ӄу́ла э̄ҳадэт, каче́ му́ндэл та̄мэл Хиби́рэл ӄа̄дэрӷэт тыл ӄо́нҗэл ӄу́ла варгле́ ӄватта́лҗэкумбадэт. Най уго́т и̇р нача́ӷэт ки́фӄу́ла ӱ́поҗекумбле варгэҳа́дэт. Каза́ӄҷвэ́ҷ (на ӄа̄дэрт тылӷу́лат нэ́мэутэ - ӄаза́ӄ) уго́т ӄа́нлаҳе ӄоо́л э̄ӄӄуҳа, ру́жэлӷу́ла на ҷвэҷо́нд тӧ́ле ко́чек тылӷу́л ӄа́нэлмолап ҷвэда́лҗэкумбат.

Оӄӄэрба́р на ҷвэҷо́ӷэл та̄мдэрт чат Падаи-аль-вакаи нагэрба́т.

Ӄу́л коч

edit

Та̄мэлкола́моӷэт умби́ 19,600,000 коче́лаӷ ӄу́ла варга́дэт.

Та̄мэл тылӷу́п - на кола́мот ха̄л варӷ та̄мдэр э̄я. Арӄ тылӷу́лаутэ пӧ̄эдэт. На та̄мэлтылкола́моӷэт на та̄мдэрла варга́дэт:

13,500 кӧнто́т та̄мэлтылӷу́п

3,000 кт. ру́жэлӷу́п

290 кт. уйгу́рӷу́п

226 кт. не́мсаӷу́п

218 кт. тылӷу́п