Wp/sel/Пенҗэлӄӧв (ӄваҷ)

< Wp‎ | sel
Wp > sel > Пенҗэлӄӧв (ӄваҷ)

Пе́нҗэлӄӧ́в ӄваҷ - То́пӄэл ӄа́дэрт нӓ́ӄӄэлпеле́каӷэл ай кек та́ӷӷэл кыба́ ӄваҷ. Пе́нҗэлӄӧ́вэл ӄва́ҷэт айма́т чат ныӈгле́, айма́ӄӄэл ӄура́лҗэдэт ӄваҷ э̄я.

Пе́нҗэлӄӧ́в

2021 пот ӄваҷо́ӷэл ӄу́латко́ч 39,000 коче́я э̄я. 1996 пот, Пасо́л кыге́ӷэт на ӄваҷ омдэлҗэмба́.

Ӄваҷ уго́тEdit

Уго́т и̇р, ру́жэл пара́т уго́т, та ӄва́ҷэт чат ҷоӷа́л э̄д э̄ҳа.

Уго́т ӄвэ́лҷэдэлӄу́лаҳэл Пе́нҗэлӄӧ́в э̄дӷэндо онҗ нэмп тапо́дэл ӄваҷ и́мбат. Та нэп ӄо́нҗэл ружэл "стре́ж" ("ӄэ́чибэл ӄэтпа́р" пу́җешпа) ӄонҗэт чат и́мба. Шэда́ромҗэл то̄тпо́т, тадре́мбэлӄу́ла э̄дэт чат шанд ӄва́ҷэп омдэлҗэмбадэт.

Кужа́т ӄва́ҷэт ҷвэҷо́ӷэт хаӷса̄ ӄомба - Пе́нҗэлӄӧ́в чек ӄоо́л э̄җешпэгу ӄватта́лҗэмба. 1966 пот, "Томскнефть" ма̄дэп ме̄гу "Главтӱме́ньнефтегаз" ӄура́лҗэмбат. Нылҗи̇́ пот, Пасо́л кыт ӄэ́ӷэт арӄ э̄дэт ӄӧӷэт хаӷса̄ҷэдэлӄу́латӄо шанд э̄д э̄җемба.

Челно́пEdit

Пе́нҗэлӄӧ́вэл ҷвэҷо́ӷэт тӓ́шэк мӓргэ́нна, кек та́ӄӄэт таре́ челно́п э̄я. Подэт пеле́каутэ пе́тэт ном ҷаӷ э̄я. По́дэл челно́п а́нҗэбэл хӓӈӷоӷэл э̄я. Ӄунд ӄат ай ка́уга та́эт нынд э̄җешпа.

По́ӄӄEdit

Ӄва́ҷоӷэт нылҗи́ по́ӄӄоҷэлма̄дла уҗӓт - Tele2, МТС, Била́йн, Мегафо́н, Yota ай ма̄тӄэл Ростелеко́м