Wp/sel/Пенҗэлӄӧв (ӄваҷ)

< Wp‎ | sel
Wp > sel > Пенҗэлӄӧв (ӄваҷ)

Пе́нҗэлӄӧ́в ӄваҷ - То́пӄэл ӄа́дэрт нӓ́ӄӄэлпеле́каӷэл ай кек та́ӄӄэл кыба́ ӄваҷ. Пе́нҗэлӄӧ́вэл ӄва́ҷэт айма́т чат ныӈгле́, айма́ӄӄэл ӄура́лҗэдэт ӄваҷ э̄я.

Пе́нҗэлӄӧ́в

2021 пот ӄваҷо́ӷэл ӄу́латко́ч 39,000 коче́я э̄я. 1996 пот, Па́сол кыге́ӷэт на ӄваҷ омдэлҗэмба́.

Ӄваҷ уго́т

edit

Уго́т и̇р, ру́жэл пара́т уго́т, та ӄва́ҷэт чат ҷоӷа́л э̄д э̄ӽа.

Уго́т ӄвэ́лҷэдэлӄу́лаӷэл Пе́нҗэлӄӧ́в э̄дэӷэндо онҗ нэмп тапо́дэл ӄваҷ и́мбат. Та нэп ӄо́нҗэл ру́жэл "стрежь" ("ӄэ́чибэл ӄэтпа́р" пу́җешпа) ӄо́нҗэт чат и́мба. Шэда́ромҗэл то̄тпо́т, тадре́мбэлӄу́ла э̄дэт чат шанд ӄва́ҷэп омдэлҗэмба́дэт.

Кужа́т ӄва́ҷэт ҷвэҷо́ӷэт хаӷса̄ ӄомба́ - Пе́нҗэлӄӧ́в чек ӄоо́л э̄җешпэгу ӄватта́лҗэмба. 1966 пот, "Томскнефть" ма̄дэп ме̄гу "Главтӱме́ньнефтегаз" ӄура́лҗэмбат. Ныльҗи̇́ пот, Па́сол кыт ӄэ́ӷэт арӄ э̄дэт ӄӧ́ӷэт хаӷса̄ҷэдэлӄу́латӄо шанд э̄д э̄җемба.

Нопче́лд

edit

Пе́нҗэлӄӧ́вэл ҷвэҷо́ӷэт тӓ́шэк мӓргэ́нна, кек та́ӄӄэт таре́ нопче́лд э̄я. Подэт пеле́каутэ пел ном ҷаӷ э̄я. По́дэл нопче́лд а́нҗэбэл хӓӈӷоӷэл э̄я. Ӄунд ӄат ай ка́уга та́эт нынд э̄җешпа.

По́ӄӄ

edit

Ӄваҷо́ӷэт ныльҗи́ по́ӄӄоҷэлма̄дла у́җӓт - Tele2, МТС, Била́йн, Мегафо́н, Yota ай ма̄тӄэл Ростелеко́м