Wp/sel/Парэнӄара

< Wp‎ | sel
Wp > sel > Парэнӄара

Па́рэн ӄара́ (тюй. Парн йэт; руж. Барнаул; та̄м-тыл. Барнауыл) — Алта́й ӄа̄дэрт а̄мдэл ӄваҷ э̄я. Ӄо́лдэт поньҗӓ́ӷэт, Парнау́л кыт а́т кэтпа́роӷэт а̄мда. Тульзо́н ӄэт манҗэ́, "Барнау́л" ке́нын шэ̄утэ "чу́мбэнэ́т кы" э̄җелгва́.

И̇р

edit

Па́рэнӄара́ 1730 по́тӄэт умдэлҗлевле́ чалдо́нӄу́л ӄара́ э̄ҳа. Тэми́дот Аки́нфий на по́тӄэт та́бэт эдо́нд 200 ӄу́п ӱдомба́т, ту́лап паӄӄэлбле́ пе́ргу. 19 тонпо́тӄэт ӄэт ӄомдэ́, ӄэт ту́ла шӱнэмба́ - Па́рэнӄара́ та́вэндэл ҷвэ́ҷэтӄо э̄җемба́, и́лэндэлӄу́ла ху́рутӄо́б, ӄэт пӱп, по̄п ме́льчьле ӄватта́лҗэҳадэт. Тапо́дэл пара́ӷэт на ӄара́ ӄу́лаҳе ай понта́рҳе фаӈ орве́шпа.

Ӄул коч

edit

Алта́йӷэл ӄу́лко́чет на́гурумҗэл та̄р Па́рэнӄара́ӷэт варга́. На ӄара́ӷэт оӄӄэрни̇ ӱ́домбэлта̄мдэрэлӄу́ла варга́дэт.