Wp/sel/Король ай Шут

< Wp‎ | sel
Wp > sel > Король ай Шут

Коро́ль ай Шут (най "КиШ"(оӄӄэрфа́ӄ ру́жэлҗӓре́)) - хове́ӷэл ай ру́жбал ха́ҷмо́рэл пы́ӈгырҷэдэл Пятроӄваҷо́ӷэл ӄӯло́р.

На пы́ӈгырҷэдэл ӄӯло́р 1988 по̄т э̄җемба. Оӄӄэрба́р табла́ ӄваҷма́нҗэл му́зыгап лэ́рҳадэт, каче́ э̄дэҷо́ҷэл му́зыгап, а́рҷо́ҷэл му́зыгап, хаҷме́л пӱлму́зыгап пыӈгырҷэӄушпа́дэт. Оӄӄэрба́р The Beatles ӄӯло́рэутэ пыӈгырҷэҳа́дэт, каче́ табла́т му́зыгал ватто́утэ пы́ӈгырҷле ӄватта́лҗэҳадэт. Ти̇ Коршо́к Ми́шкат ӄу́гат пуле́ на ӄӯло́р та̄ӄӄэлӷэлле а́льчеҳа.

Пыӈгырҷэдэнд тӯб

edit

КиШ му́зыгат тӯб ӄа́ймэк а̄ ада́. Табла́ ме́нэрэл пыӈгырҷэдэлмылаҳе пыӈгырҷэҳа́дэт - э̄дэҷо́ҷэл, шандэҷо́ҷэл таре́ пыӈгырҷэшпэҳа́дэт.

Тапо́т

edit

КиШ му́зыгап То́пӄол ӄа̄дэрӷэт оӄӄэрфа́ӄ ко́чек ӄӯла ӱӈголҗэ́шпадэт, То́пӄол ӄа̄дэрӷэл ну́челлаӷэт КиШ лэрлап оӄӄэрни̇̄ пыӈгырҷа́дэт.

Ко́чек пӱлму́зыгандэл ӄӯла КиШ лэрфа́дэп тэвэутэ тӓну́адэт, оӄӄэрни̇̄ пыӈгырҷэшпа́дэт, ундо́ КиШ ӄӯло́р ӄайлем шанд лэ́рлап а̄ лэрҷа́дэт.