Wp/sdc/Nummarari

< Wp‎ | sdc
Wp > sdc > Nummarari

Li Nummarari (in latinu: Numeralia; in itarianu: Numerali) sò cardhinari o ordhinari.

Li cardhinari

(0=zeru)

1=unu, -a; 2=dui; 3=tre; 4=cuattru, quattru; 5=tzincu, zincu; 6=sei; 7=setti; 8=ottu; 9=nobi, noi, novi;
10=dezi; 11=òndizi; 12=dòdizi; 13=trédizi, trèdizi; 14=cuattòrdhizi; 15=cuìndizi, cuíndizi; 16=sédizi, sèdizi; 17=dizassetti, dizessetti; 18=dizottu; 19=dizannobi, dizennobi;

20=vinti; 21=vintunu; 22=vintidui; 23=vintitre; 24=vinticuattru; 25=vintizincu; 26=vintisei; 27=vintisetti; 28=vintottu; 29=vintinobi;
30=trenta; 31=trintunu;
40=cuaranta, quaranta, coranta; 50=tzincuanta, zincuanta, zinquanta; 60=sessanta; 70=settanta; 80=ottanta; 90=nobanta;

100=tzentu, zentu; 101=zentu e unu; 102=zentu e dui; 110=zentu e dezi; 120=zentubinti;
200=duizentu; 201=duizentu e unu;
300=trezentu; 400=cuattruzentu, quattruzentu; 500=zincuzentu; 600=seizentu; 700=settizentu; 800=ottuzentu; 900=nobizentu;

1.000=milli; 1.001=milli e unu; 1.010=milli e dezi; 1.100=milli e (t)zentu; 1.110= milli e (t)zentu e unu
2.000=duimìria, duimíria; 2.001=duimìria e unu; 2.010=duimìria e dezi;
3.000=tremìria; 4.000=cuattrumíria, quattrumìria; 5.000=zincumìria; 6.000=seimìria; 7.000=settimìria; 8.000=ottumìria; 9.000=nobimìria;
10.000=dezimìria; 20.000=vintimìria;

100.000=zentumìria; 101.000=zentu e unu mìria; 110.000=zentu e dezi mìria;
200.000=duizentu mìria; 300.000=trezentu mìria;

1.000.000=un mirioni; 1.000.750=un mirioni e settizentuzinquanta;
5.000.000=zincu mirioni;
100.000.000=zentu mirioni;
1.000.000.000=un miriardhu.

Li ordhinari

1u=primu, -a, primmu, -a; 2u=segundu, sigundu; lu, la, li di dui; 3u=terzu, lu, la, li di tre; 4u=quarthu,lu,la, li di quattru; 5u=quintu, lu, la, li di zincu; 6u=sesthu, lu, la, li di sei; 7u=sèttimu, lu, la, li di setti; 8u=ottabu, lu, la, li di ottu; 9u=nonu, lu, la, li di nobi;

10u=dézimu, lu, la, li di dezi; 11u=ondizésimu, lu, la, li di òndizi; 12u=dodizésimu, lu, la, li di dòdizi; 13u=tredizésimu, lu, la, li di trédizii; 14u=cuattordizésimu, lu, la, li di cuattòrdhizi; 15u=cuindizésimu, lu, la, li di cuìndizi; 16u=sedizésimu, lu, la, li di lu, la, li di sédizi; 17u=dizesettésimu, lu, la, li di dizessetti; 18u=dizottésimu, lu, la, li di dizottu; 19u=dizennobésimu, lu, la, li di dizennobi;

20u=vintésimu, lu, la, li di vinti; 21u=vintunésimu, lu, la, li di vintunu; 22u=vintiduésimu, lu, la, li di vintidui; 23u=vintitreésimu, lu, la, li di vintitre; 24u=vinticuattrésimu, lu, la, li di vinticuattru; 25u=vintizinchésimu, lu, la, li di vintizincu; 26u=vintiseèsimu, lu, la, li di vintisei; 27u=vintisettésimu, lu, la, li di vintisetti; 28u=vintottésimu, lu, la, li di vintottu; 29u=vintinobésimu, lu, la, li di vintinobi;

30u=trintésimu, lu, la, li di trenta; 31u=trintunésimu, lu, la, li di trintunu;

40u=quarantésimu, lu, la, li di quaranta; 50u=zinquantésimu, lu, la, li di zinquanta; 60u=sessantésimu, lu, la, li di sessanta; 70u=settantésimu, lu, la, li di settanta; 80u=ottantésimu, lu, la, li di ottanta; 90u=nobantésimu, lu, la, li di nobanta;

100u=zentésimu, lu, la, li di zentu; 101u=lu, la, li di zentu e unu; 102u=lu, la, li di zentu e dui; 110u=lu, la, li di zentu e dezi; 120ulu, la, li di zentubinti;

200u=lu, la, li di duizentu; 201u=lu, la, li di duizentu e unu;

300u=lu, la, li di trezentu; 400u=lu, la, li di quattruzentu; 500u=lu, la, li di zincuzentu; 600u=lu, la, li di seizentu; 700u=lu, la, li di settizentu; 800u=lu, la, li di ottuzentu; 900u=lu, la, li di nobizentu;

1.000u=lu, la, li di milli; 1.001u=lu, la, li di milli e unu; 1.010u=lu, la, li di milli e dezi; 1.100u=lu, la, li di milli e zentu;

2.000u=lu, la, li di duimìria; 2.001u=lu, la, li di duimìria e unu; 2.010u=lu, la, li di duimìria e dezi;

3.000u=lu, la, li di tremìria; 4.000u=lu, la, li di quattrumìria; 5.000u=lu, la, li di zincumìria; 6.000u=lu, la, li di seimìria; 7.000u=lu, la, li di settimìria: 8.000u=lu, la, li di ottumìria; 9.000u=lu, la, li di nobimìria;

10.000u=lu, la, li di dezimìria; 20.000u=lu, la, li di vintimìria;

100.000u=lu, la, li di zentumìria; 101.000u=lu, la, li di zentu e unu mìria; 110.000u=lu, la, li di zentu e dezi mìria;

200.000u=lu, la, li di duizentu mìria; 300.000u=lu, la, li di trezentu mìria;

1.000.000u=mironésimu; lu, la, li di un mirioni; 1.000.750u=lu, la, li di un mirioni e settizentuzinquanta;

5.000.000u=lu, la, li di zincu mirioni; 100.000.000u=lu, la, li di zentu mirioni; 1.000.000.000u=miriardhésimu; lu, la, li di un miriardhu.

Bozi curreladdi edit

Liadduri edit